BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Czynniki oceny opłacalności inwestycji w kryptowalutę bitcoin
Profitability Assessment Factors for Investment in Bitcoin Cryptocurrency
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 369-378, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Pieniądz, Bitcoin, Pieniądz elektroniczny, Finanse, Kryptowaluty
Money, Bitcoin, Electronic money, Finance, Cryptocurrencies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Kryptowaluta bitcoin pełni część funkcji przypisanych w teorii ekonomii pieniądzowi, różni ją jednak od tradycyjnych walut brak centralnego emitenta, kraju emisji oraz fakt występowania wyłącznie pod postacią zapisu cyfrowego. Dostępne dane wskazują, że znaczna część użytkowników traktuje nabycie kryptowaluty w kategorii inwestycji. Celem pracy jest przedstawienie czynników wpływających na poziom notowań bitcoina oraz wskazanie metod oceny opłacalności inwestycji w tę kryptowalutę. W pracy posłużono się krytyczną analizą literatury przedmiotu odnoszącą się do idei, definicji oraz danych statystycznych opisujących rynek bitcoina. Rozważono możliwość zastosowania analizy fundamentalnej, technicznej oraz behawioralnej do oceny opłacalności inwestycji w specyficzny instrument finansowy, jakim jest kryptowaluta bitcoin. Pozwoliło to na sformułowanie stwierdzenia o konieczności łącznego stosowania tych analiz. Inwestorzy chcący zarabiać na bitcoinie muszą uwzględniać niewielką liczbę czynników cenotwórczych dla bitcoina oraz możliwość wystąpienia zdarzeń krytycznych. (abstrakt oryginalny)

The bitcoin cryptocurrency performs part of the functions which the theory of economics assigns to money, but it is different from traditional currencies in that it has no central issuer, country of issue and it exists only in the form of a digital record. The available data indicate that a significant part of users treat the purchase of the cryptocurrency in terms of investment. The paper aims at presenting the factors influencing bitcoin quotation levels and indicating the method for assessing the profitability of investment in that cryptocurrency. The work uses critical analysis of literature on the subject referring to the idea, definition and statistical data describing the bitcoin market. It contemplates the possibility of using fundamental, technical and behavioural analysis to assess the profitability of investment in the specific financial instrument - the bitcoin cryptocurrency. What arises from the research conducted is that it is necessary to use these analyses jointly. Investors who want to earn from bitcoin have to take into consideration the small number of bitcoin price drivers and the possible occurrence of critical events. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitcoin Price Index, www.coindesk.com/price/ (2.09.2014).
 2. CoinDesk (2014), State of Bitcoin Q2 2014, CoinDesk, www.coindesk.com/state-of-bitcoin-q2-2014-report-expanding-bitcoin-economy/, s. 7.
 3. CCMC (2014), Crypto-Currency Market Capitalizations, www.coinmarketcap.com/ (31.08.2014; 25.09.2014).
 4. Czekała M. (1997), Rynek kapitałowy. Analiza fundamentalna i techniczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 5. EBC (2012), Virtual currency scheme, Europejski Bank Centralny, Frankfurt am Main.
 6. Jajuga K., Jajuga T. (2012), Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Jóźwicki R. (2010), Strategie inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa.
 8. Murphy J.J. (2008), Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
 9. Perez K. (2012), Efektywność funduszy inwestycyjnych: podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa.
 10. Ratcliff J.W. (2014a), autor bloga Code Suppository, www.codesuppository.blogspot.co.uk/2014/01/a-commandline-interface-for-blockchain.html (16.05.2014; 28.08.2014).
 11. Ratcliff J.W. (2014b), autor bloga Code Suppository, www.codesuppository.blogspot.co.uk/, (16.05.2014; 28.08.2014).
 12. Ron D., Shamir A. (2013), Quantitative analysis of the full Bitcoin transaction graph, w: A.-R. Sadeghi (Ed.), Financial Cryptography and Data Security. 17th International Conference, FC 2013, Okinawa, Japan, April 1-5, 2013, Revised Selected Papers, s. 6-24. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978- 3-642-39884-1_2
 13. Santora M., Rashbaum W.K., Perlroth N. (2013), Online Currency Exchange Accused of Laundering $6 Billion, www.nytimes.com/2013/05/29/nyregion/liberty-reserve-operators-accused-of-money-laundering.html?page wanted=all&_r=0 (23.08.2014).
 14. Segendorf B. (2014), Have virtual currencies affected the retail payments market?, Sveriges Riksbank, Economic Commentaries no 3, s. 1-5.
 15. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne: nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 16. Yermack D. (2013), Is bitcoin a real currency? An economic appraisal, NBER Working Paper No 19747, www.nber.org/papers/w19747, doi: 10.3386/w19747.
 17. Zielonka P. (2008), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu