BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielgórka Dariusz (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Problemy funkcjonowania zakładów pracy chronionej a koncepcja zintegrowanego rozwoju
Problems of Functioning of Supported-Employment Enterprises vs. the Concept of Integrated Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 166, s. 786-797, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Zakład pracy chronionej
Supported employment enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zakłady pracy chronionej w Polsce odgrywają szczególną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a ich działalność, jako przedsiębiorstw o niższej efektywności funkcjonowania, wspierana jest przez różne formy pomocy publicznej. Efektywne zarządzanie środkami finansowymi w przedsiębiorstwach posiadających status zakładu pracy chronionej jest jednym z głównych warunków ich funkcjonowania, a w obliczu zmniejszającego się pakietu instrumentów wspierających ten typ przedsiębiorstw staje się jeszcze bardziej istotnym elementem w związku z malejącą ich liczbą w latach 2000-2009. Ponieważ sytuacja zakładów pracy chronionej w Polsce pogarsza się z roku na rok, a z drugiej strony są to przedsiębiorstwa, które zatrudniają ok. 80% osób niepełnosprawnych w kraju, wypracowanie optymalnego modelu systemu pomocy finansowej jest działaniem priorytetowym. (abstrakt oryginalny)

Supported-employment enterprises play the major role in the disabled individuals occupational development. Their activity, as they are enterprises with lower efficiency, is supported by various forms of the state aid. Efficient management of financial means in enterprises that obtained the status of supported-employment enterprises is the major condition of their existence and in a situation where the set of financial instruments to support those enterprises is narrowed, it becomes even more important. As the situation of supportedemployment enterprises in Poland deteriorates every year, while those enterprises employ about 80% of disabled individuals in the state, the development of optimal system of financial support for them must be seen as a priority. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001.
 2. Auleytner J., Głębicka K., Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Warszawa 2000.
 3. Barczyński A., Projekt racjonalizacji systemu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, KIGR, Warszawa 2003.
 4. Bartkowiak P., Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji równoważonego rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 5. Brożyna E., Barczyński A., Giermanowska E., Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Analiza rozwiązań. Propozycje na przyszłość, [w:] Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, red. G. Uściska, Wyd. IPISS, Warszawa 2008.
 6. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 7. Enquête-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" des Deutschen Bundestages 1994.
 8. Kiss A., Shelton D., Manual of European Environmental Law, Cambridge 1993.
 9. Korol J., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 10. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Wyd. KUL, Lublin 2005.
 11. Łukomska-Szarek J., Zarys problematyki zarządzania finansami samorządów lokalnych w Polsce, [w:] Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, red. nauk. M. Malicki, Wyd. Economicus, Szczecin 2008.
 12. Machowski J., Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2003.
 13. Majewski T., Systemy zatrudniania osób niepełnosprawnych w państwach Unii Europejskiej, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2002.
 14. Piątek Z., Człowiek jako podmiot zrównoważonego rozwoju: Konsekwencje filozoficzno-społeczne, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 15. Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 2003, s. 11.
 16. Prawo środowiskowe dla ekonomistów, red. S. Czaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 17. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 18. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (DzU 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
 19. Wielgórka D., Social Policy on Handicapped Persons of the State, [w:] Chosen Problems of Financial Management in Present-Day Economic Institutions. Part II. Chosen Problems of Financial Management in Public and Financial Institution, ed. D. Wielgórka, J. Łukomska-Szarek, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 20. Wielgórka D., Zarządzanie systemem zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Wybrane elementy procesu zarządzania przedsiębiorstwem, red. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu