BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczor Beata (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu), Szczepankowska Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza potencjału turystycznego uzdrowisk i jego odzwierciedlenie w rozwoju turystyki zdrowotnej (na przykładzie Inowrocławia i Ciechocinka)
Analysis of the Potential of Tourist Spas and Its Reflection in the Development of Health Tourism (Based on the Example of Inowrocław and Ciechocinek)
Źródło
Studia Periegetica, 2014, nr 1(11), s. 51-73, tab., bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Zdrowie i bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji = Health and Safety in Tourism and Recreation
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Turystyka zdrowotna, Oferta turystyczna
Health resort, Health tourism, Touring offer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Turystyka zdrowotna jest dziś jedną z najpotężniejszych dziedzin turystyki. Jest to związane nie tylko ze zmianami demograficznymi (przede wszystkim starzeniem się społe - czeństwa, wzrostem wykształcenia i samoświadomości, dbaniem o kondycję i zdrowie w wielu jego aspektach), ale także z koniecznością ożywienia gospodarczego dotychczasowych obsza - rów lecznictwa uzdrowiskowego. Zdiagnozowanie istniejącego potencjału miejscowości uzdro - wiskowych i analiza czynników rozwojowych są podstawą określenia zasadniczych kierunków przyszłych działań mogących pozytywnie wpłynąć na rozwój miejscowości uzdrowiskowych. Współczesne trendy turystyki zdrowotnej mogą stać się impulsem do aktywizacji i zwiększenia konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowych. W artykule podjęto problematykę aktywizują - cej roli turystyki zdrowotnej w kontekście jej wpływu na rozwój miejscowości uzdrowiskowych na przykładzie Inowrocławia i Ciechocinka. Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły na okre - ślenie istniejącego potencjału turystycznego i leczniczego oraz możliwości jego wykorzystania. Obie miejscowości posiadają potencjał istotny dla regionu, ale jest on niedostatecznie wykorzy - stywany, choć z roku na rok rośnie zainteresowanie nowymi formami turystyki zdrowotnej oraz lepszym wykorzystaniem istniejących zasobów strukturalnych i funkcjonalnych obu miejscowo - ści. Tendencja ta jest wyraźna w uzdrowisku Ciechocinek, które ma największe szanse na to, by przekształcić się w nowoczesny, wysokiej klasy kurort spa.(abstrakt oryginalny)

Sanitary/health tourism has nowadays become one of the most powerful branches of tourism. It is associated with certain demographic changes, as well as, the necessity of economic recovery of the areas of health resorts, which are responsive to the new trends in health tourism. The article deals with the problems of activating the role of health tourism in the context of its influence on the development of health resorts using the example of two towns: Ciechocinek and Inowrocław. The research and analyses done permitted to outline existing potential, possibili - ties, and the present state of exploitation. Both health resorts have significant potential, which is important for their regions, but they are still being under-utilized. However, from year to year, we can observe an increasing interest in the new forms of sanitary/health tourism in which there is better use of existing resources, both structural and functional in the village. This trend is distinct in the health resort of Ciechocinek which, at the same time, seems to be a better projected loca - tion to transform into a modern, high-class spa resort.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Ciechocinka 2007-2013 (2007), Ciechocinek.
 2. Boruszczak M. (red.) (2009), Perspektywy rozwoju uzdrowisk polskiego wybrzeża , Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.
 3. Diagnoza Miasta Ciechocinka (2001), Ciechocinek.
 4. Gminny program ochrony środowiska dla miasta Inowrocławia (2004), Poznań: Abrys.
 5. Hadzik A. (2009), Turystyka zdrowotna uzdrowisk , Katowice: AWF.
 6. Informacja o stanie gminy miejskiej Ciechocinek, www.ciechocinek.bipst.pl [28.05. 2012].
 7. Inowrocław. Uzdrowisko. Tak blisko (2008), Bydgoszcz: Urząd Miasta Inowrocław, Unitex.
 8. Inowrocław i Kujawy Zachodnie. Informator krajoznawczy i turystyczny (2011), Inowrocław: Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna.
 9. Jagusiewicz A. (2001), Funkcje turystyczne uzdrowisk polskich , Warszawa: Instytut Turystyki.
 10. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2005), Produkt turystyczny , Warszawa: PWE.
 11. Krysiak A. (2010), Inowrocław i Kujawy. Przewodnik, Inowrocław: POZKAL.
 12. Kozłowska-Szczęsna T. (2000), Dokumentacja Geograficzna nr 16. Stan badań klimatu uzdrowisk , Warszawa.
 13. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechocinka 2008-2013 (2008), Ciechocinek: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej.
 14. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015, Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/464/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 maja 2009 r.
 15. Mansfeld B. (1987), Ciechocinek , Gdańsk: KAW.
 16. Meyer B. (2010), Aktywność samorządu lokalnego jako element potencjału turystycznego. Na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług , nr 590(52).
 17. Nasze Miasto Inowrocław. W Inowrocławiu odkryto pozostałości najstarszej w Europie tężni solankowej! (2011), Informator Urzędu Miasta Inowrocławia, nr 2(72).
 18. Nocna A. (2009), Ciechocinek. Tydzień w czarującym mieście , Ciechocinek: Herold Book.
 19. Ponikowska I., Marciniak K. (1988), Ciechocinek. Terenoterapia uzdrowiskowa , Warszawa - Poznań: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, PWN.
 20. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ciechocinka na lata 2007-2013 (2007), Ciechocinek.
 21. Raport Lekarza Uzdrowiskowego (2000), Ciechocinek: Ministerstwo Zdrowia, www. mz.gov.pl [12.05. 2012].
 22. Słomczyński A. (1971), Ciechocinek i okolice , Warszawa: Sport i Turystyka.
 23. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Inowrocław, uchwała nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r.
 24. Szromek A. (red.) (2010), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej , Kraków: Proksenia.
 25. Uchwała nr XLVI/657/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Inowrocław.
 26. Uchwała nr XVII/230/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Uzdrowiska Inowrocław.
 27. Węcławowicz-Bilska E.(2008), Uzdrowiska polskie. Zagadnienia programowo-przestrzenne , Kraków.
 28. www.aleksandrow.pl [30.09.2012].
 29. www.ciechocinek.pl [10.12.2011, 28.05.2012, 20.05.2012].
 30. www.inowroclaw.pl [26.02.2012, 2.07.2012].
 31. www.mck.ciechocinek.pl [26.02.2012, 2.07.2012].
 32. www.mz.gov.pl [12.05.2012].
 33. www.osir.ciechocinek.pl [26.02.2012, 2.07.2012].
 34. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Inowrocław, Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu