BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pigłowski Marcin (Gdynia Maritime University, Poland)
Tytuł
The Alert Notifications for Products from the European Economic Area and other Countries in the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
Powiadomienia alarmowe wobec produktów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych krajów w Systemie Szybkiego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych (RASFF)
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2015, nr 1, s. 11-25, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Jakość żywności, Bezpieczna żywność, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Europejska Strategia Bezpieczeństwa Żywności, Monitoring produkcji żywności, System wczesnego ostrzegania, System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności
Food quality, Safe food, Food health safety, European Food Safety Authority, Food production monitoring, Early warning system, Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie zmienności ilości powiadomień alarmowych w Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach żywnościowych RASFF w latach 1980-2012 wobec produktów ze wszystkich krajów, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i innych krajów (z wykorzystaniem linii trendu/regresji i współczynnika determinacji R2) oraz zbadanie zależności pomiędzy ilością powiadomień alarmowych wobec produktów z krajów EOG i innych krajów oraz kategoriami zagrożeń w ramach kategorii produktów (przy użyciu tabel korelacyjnych, statystyki χ2 i współczynników zbieżności korelacyjnej). Wartość współczynnika determinacji R2 w przypadku modelu regresji wielomianowej szóstego stopnia wynosiła ok. 0,9 (dopasowanie bardzo dobre) i ok. 0,6 (dopasowanie umiarkowane) w przypadku modelu regresji liniowej (w trzech badanych grupach krajów). Pomimo bardzo dobrego dopasowania model regresji wielomianowej szóstego stopnia nie był odpowiedni do przeprowadzenia prognozy na rok 2013. Dane empiryczne były bowiem dla tego roku wyższe niż wartości prognozowane yˆp. Z kolei wartości yˆp prognozowane na podstawie modelu regresji liniowej wskazują na znacznie większy wzrost ilości powiadomień alarmowych w systemie RASFF w roku 2013 i 2014 (niż w przypadku modelu wielomianowego). Wartości yˆp prognozowane na podstawie tego modelu mieściły się w wartościach błędu standardowego prognozy Syˆp w przypadku wszystkich krajów i krajów EOG. Wyniki uzyskane na podstawie modelu wielomianowego i liniowego wskazują jednak na konieczność stosowania w dalszych badaniach innego modelu - modelu regresji wielorakiej. Mógłby on bowiem uwzględniać większą ilość zmiennych niezależnych, np. przystępowanie kolejnych krajów do Unii Europejskiej, wprowadzenie odrzuceń na granicy EOG, liczbę ludności, liczbę turystów, wielkość produkcji (a nie tylko czas). Pozwoliłoby to uzyskać lepsze dopasowanie modelu do danych empirycznych (współczynnik determinacji R2) i mniejszy błąd standardowy prognozy Syˆp. Wartości współczynników zbieżności korelacyjnej pozwalają zaobserwować wysoką zależność powiadomień alarmowych dla produktów z krajów EOG i innych oraz kategorii zagrożeń w następujących kategoriach produktów: skorupiaki i produkty pochodne, tłuszcze i oleje, zboża i pieczywo oraz zupy, buliony, sosy i przyprawy. Dlatego też w przypadku tych produktów szczególnie istotne jest prowadzenie identyfikowalności w zakresie pochodzenia i przepływu żywności. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to examine variability of the alert notifications number in the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) in the years 1990-2012 for products from all countries, the European Economic Area (EEA) countries and other countries (using the trend / regression lines and the determination coefficient R2 ) and to examine the relationship between the number of alert notifications for products from the EEA countries and other countries and hazards categories within products categories (by means of correlation tables and using χ 2 statistics and contingency coefficients). The value of the determination coefficient R 2 in the case of polynomial regression model of sixth-degree was about 0.9 (very good fitting) and about 0.6 (moderate fitting) for the lineare rgression model (in the three examined groups of countries). Despite a very good fitting, the olynomial regression model of the sixth-degree was not adequate to make a prediction for 2013. In fact empirical data for this year was higher than the predicted values yˆp. In turn, the values yˆp , predicted based on the linear regression model, indicate a significantly greater increase in the number of alert notifications in RASFF in 2013 and 2014 (than in the case of polynomial model). The values yˆp , predicted based on this model were within the prediction standard error Syˆp in case of all and EEA countries. Results obtained from the linear and polynomial models point to, however, the need of using an another model - the multiple regression model in further studies. It could in fact take into account a larger number of independent variables, eg.: accession of new countries to the European Union, the introduction of rejections at the border of the EEA, the population, the number of tourists, the volume of production (not just time). It would allow to obtain the better model fitting to empirical data (the determination coefficient R2 ) and a smaller prediction standard error Syˆp. The values of the contingency coefficients allowed observing a high relationship of the alert notifications for products from the EEA and other countries and hazards categories for the following products categories: crustaceans and products thereof, fats and oils, cereals and bakery products and soups, broths, sauces and condiments. Therefore, in the case of these products, traceability within the food origin and movement is particularly important. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A. (2000) Statistics in management. Full lecture (in Polish), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, Poland.
 2. Bielecka A. (2005) Statistics in business and economy. Theory and practice (in Polish). Wydawnictwo WSPiZ, Warsaw, Poland.
 3. Broughton E.I., Walker D.G. (2010) Policies and practices for aquaculture food safety in China. Food Policy, 35 (5), 471-478.
 4. Burlingame B., Pineiro M. (2007) The essential balance: Risks and benefits in food safety and quality. Journal of Food Composition and Analysis, 20 (3-4), 139-146.
 5. Carcea M., Brereton P., Hsu R., Kelly S., Marmiroli N., Melini F., Soukoulis Ch., Wenping D. (2009) Food authenticity assessment: ensuring compliance with food legislation and traceability requirements. Quality Assurance and Safety Crops & Foods, 1 (2), 93-100.
 6. Crewson P. (2008) Applied statistics handbook. AcaStat Software, Leesburg, USA.
 7. Czarniecka-Skubina E., Nowak D. (2012) System for tracking and tracing flow and origin of food as tool to ensure consumer safety (in Polish). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 84 (5), 20-36.
 8. Directorate-General for Health & Consumers (2009) The Rapid Alert System for Food and Feed of the European Union. 30 years of keeping consumers safe, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 9. European Commission (2009) Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision 2006/504/EC (Text with EEA relevance), OJ L 194, 11-21.
 10. European Commission (2013) International trade and foreign direct investment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 11. European Commission (2014) RASFF Portal - online searchable database, http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm. Accessed 8 October 2014.
 12. European Parliament and Council (2004) Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules, OJ L 165, 1-141.
 13. Giorgi L., Lindner L.F. (2009) The contemporary governance of food safety: taking stock and looking ahead. Quality Assurance and Safety Crops & Foods, 1 (1), 36-49.
 14. Hadjigeorgiou A., Soteriades E.S., Gikas A., Philalithis A., Psaroulaki A., Tselentis Y. (2013) Establishment of a National Food Safety Authority for Cyprus: A comparative proposal based on the European paradigm. Food Control, 30 (2), 727-736.
 15. Havelaar A.H., Brul S., De Jong A., De Jonge R., Zwietering M.H., Ter Kuile B.H. (2010) Future challenges to microbial food safety. International Journal of Food Microbiology, Supp. 139, S79-S94.
 16. Hoffbauer J., Remm K., Lehmensiek O. (2012) Das europäische Schnellwarnsystem RASFF: Erkenntnisse und Trends. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 7 (4), 313-325.
 17. Iwasiewicz A., Paszek Z. (2000) Statistics with the statistical elements of quality control methods (in Polish). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakow, Poland.
 18. Jacxsens L., Luning P.A., Van der Vorst J.G.A.J., Devlieghere F., Leemans R., Uyttendaele M. (2010) Simulation modelling and risk assessment as tools to identify the impact of climate change on microbiological food safety - The case study of fresh produce supply chain. Food Research International, 43 (7), 1925-1935.
 19. Jóźwiak J., Podgórski J. (2001) Statistics basics (in Polish). PWE, Warsaw, Poland.
 20. Kleter G.A., Marvin H.J.P. (2009) Indicators of emerging hazards and risks to food safety. Food and Chemical Toxicology, 47 (5), 1022-1039.
 21. Kleter G.A., Prandini A., Filippi L., Marvin H.J.P. (2009) Identification of potentially emerging food safety issues by analysis of reports published by the European Community's Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) during a four-year period. Food and Chemical Toxicology, 47 (5), 932-950.
 22. Kołożyn-Krajewska D., Sikora, T. (2010) Food safety management (in Polish). Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw, Poland.
 23. Maleszka A. (2009) Rapid Alert System for Food and Feed in Europe (2002-2007) (in Polish). Problemy Jakości, 9, 11-15.
 24. Maleszka A., Matuszak L. (2008) The functioning of the RASFF system in the European Union and in Poland. [in:] Świderski A. (red.): The issue of standardization, quality and codification in terms of integration with NATO and the EU (in Polish). CCJ, Warsaw, Poland, pp. 93-102.
 25. Marvin H.J.P, Kleter G.A., Frewer L.J., Cope S, Wentholt M.T.A., Rowe G. (2009) A working procedure for identifying emerging food safety issues at an early stage: Implications for European and international risk management practices. Food Control, 20 (4), 345-356.
 26. Matuszak L. (2010) More is better - assessment of RASFF (2007 data review). Towaroznawcze Problemy Jakości, 1 (22), 9-13.
 27. Rose M., Thomson B., Jensen A.-M., Giorgi L., Schulz C. (2009) Food monitoring and control for environmental contaminants. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 1 (3), 160-169.
 28. Schröder U. (2008) Challenges in the traceability of seafood. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 3 (1), 45-48.
 29. Skrabka-Błotnicka T., Masłowski B. (2008) Food safety (in Polish). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wroclaw, Poland.
 30. Spichtinger D., Astley S. (2009) Report from the first international MoniQA conference: increasing trust in rapid analysis for food quality and safety. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 1 (1), 61-64.
 31. Starzyńska W. (2000) Practical statistics (in Polish). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, Poland.
 32. Szajkowska A. (2009) From mutual recognition to mutual scientific opinion? Constitutional framework for risk analysis in EU food safety law. Food Policy, 34 (6), 529-538.
 33. Szulecka O. (2011) Tracing the catch through the chain. [in:] Daczkowska-Kozon E.G., Sun Pan B. (ed.): Environmental effects on seafood availability, safety and quality issues. CRC Press, Boca Raton, London, New York, 323-341.
 34. Szymecka A. (2009) Legal aspects of food safety systems in the European Union and the United States, with particular reference to genetically modified organisms. [in:] Kowalczyk S. (ed.): Food safety in the globalization era (in Polish). SGH - Oficyna Wydawnicza, Warsaw, Poland, 165-196.
 35. Van Boxstael S., Habib I., Jacxsens L., De Vocht M., Baert L., Van De Perre E., Rajkovic A., Lopez-Galvez F., Sampers I., Spanoghe P., De Meulenaer B., Uyttendaele M. (2013) Food safety issues in fresh produce: Bacterial pathogens, viruses and pesticide residues indicated as major concerns by stakeholders in the fresh produce chain. Food Control, 32 (1), 190-197.
 36. Zach L., Doyle M.E., Bier V., Czuprynski Ch. (2012) Systems and governance in food import safety: A U.S. perspective. Food Control, 27 (1), 153-162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu