BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Powierża Magdalena
Tytuł
Gospodarcze znaczenie zmian strukturalnych w źródłach finansowania badań naukowych
The Aim of the Structural Changes in R&R Sector
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 297-312, wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie badań naukowych, Budżet państwa, Badania podstawowe
Financing scientific research, State budget, Basic reserach
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poziom dofinansowania nauki jest m. in. wyznacznikiem sytuacji gospodarczej danego kraju. Nauka tworząca nowe technologie z jednej strony warunkuje rozwój gospodarczy, a z drugiej - jest jednym z mierników takiego rozwoju. Niniejsza praca ma na celu analizę finansowania nauki w Polsce i jego porównanie z innymi krajami UE. Badanie przeprowadzono na postawie następujących mierników z lat 2000-2009: nakłady na badania i rozwój jako procent PKB, nakłady na B+R według źródeł finansowania, tj. środki z zagranicy, od podmiotów gospodarczych i z budżetu państwa oraz wydatki na B+R według typów badań, tj. badania podstawowe, badania stosowane i prace rozwojowe. Na podstawie tej analizy zidentyfikowano niektóre obszary systemu dofinansowania nauki w Polsce, które znajdują się poniżej średniej standardów UE. Następnie obszary te porównano z elementami reformy nauki w Polsce, takimi jak ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i instytutach badawczych. Przeprowadzona analiza umożliwiła wykazanie, w jakim stopniu wprowadzona reforma przyczyni się do poprawy funkcjonowania instytucji prowadzących w Polsce badania naukowe. W części końcowej umieszczono ocenę niektórych elementów reformy nauki w perspektywie obecnej sytuacji gospodarczej kraju oraz rekomendacje kierunków dalszych zmian. (abstrakt oryginalny)

The level of expenditure for research and development (R&D) is widely regarded as one of the most important economic indicators. Science leading to the emergence of new technologies is essential for the economic growth and, at the same time, provides a measure of it. This paper analyzes the system of funding science in Poland and compares some of the indicators to those of the selected EU Member States. The research has been carried out on the basis of the following indicators 2000-2009: total intramural R&D expenditure (GERD) as percentage of the GDP, total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance i.e. the business enterprise sector, the government sector and abroad, and total R&D expenditure (GERD) by type of the R&D activity i.e. basic and applied research, and experimental development. Some areas in the system of R&D funding in Poland have been identified as lagging behind the European standards. Then, these areas have been channelled through elements of the reform of R&D in Poland such as the act of law of 30 April 2010 on the principles of financing science and on research institutes. The analysis attempts to demonstrate to what extent the reform will contribute to better functioning of the R&D institutions in Poland. In the final part of the paper, evaluation of some elements of the science reform has been carried out, with respect to the present economic situation in Poland and recommendations for future changes have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Eurostat, Yearbook 2008, Luxemburg 2008.
 2. Eurostat, Yearbook 2009, Luxemburg 2008.
 3. GUS, Nauka i technika w 2008 r., Warszawa 2010.
 4. http://ciencia.micinn.fecyt.es/ciencia/estadisticas/files/2008-indicadores-sistema-Espanol-ciencia-tecnologia-07.pdf
 5. http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 6. http://www.mnisw.gov.pl http://www.6pr.pl/statystyki/2006grudzien.html
 7. Łobejko S., Stan i tendencje rozwojowe sektora jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce, PARP, Warszawa 2008.
 8. OECD, Oslo Manual 2005, Guidelines for collecting and interpreting innovation, OECD Publishing, 2005 r.
 9. OECD, Science, Technology and Industry Outlook, OECD Publishing, 2008 r.
 10. Parlament Europejski i Rada, Decyzja nr 1982/2006/WE z 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013), OJ L 412/1, 2006 r.
 11. Prezydencja Rady Europejskiej, Wnioski Prezydencji ze spotkania Rady Europejskiej w Lizbonie,23-24 marca 2000 r., Lizbona 2000.
 12. Prezydencja Rady Europejskiej, Wnioski Prezydencji ze spotkania Rady Europejskiej w Barcelonie, 15-16 marca 2002 r., Barcelona 2002.
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę, DzU 2004 nr 238 poz. 2390, DzU 2005 nr 161 poz. 1359, 2004 r.
 14. Siemaszko A., Supel J., Analiza uczestnictwa polskich zespołów w PR Badań, Rozwoju Technologii i Wdrożeń EU, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2006.
 15. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
 16. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu