BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzebinoga Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Tytuł
Ocena jakości wybranych miodów obecnych na polskim rynku
Quality Assessment of Honey Available in Polish Market
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2015, nr 1, s. 50-57, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Jakość produktów żywnościowych, Miód, Badanie produktów spożywczych, Ocena jakości, Nieuczciwe praktyki
Food quality, Honey, Food products study, Quality assessment, Dishonest practices
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Konsumenci często narażeni są na zakup i spożycie zafałszowanych, nieautentycznych produktów spożywczych. Prowadzą do tego, stosowane przez producentów, nieuczciwe praktyki, których przyczyną jest dążenie do zwiększania zysku poprzez obniżenie kosztów produkcji lub do zwiększenia konkurencyjności cenowej, chęć ukrycia niewłaściwej jakości lub faktycznego pochodzenia produktu czy też konieczność ukrycia błędów chnologicznych. Jednym z powszechnie fałszowanych produktów jest miód pszczeli. Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości miodu pszczelego dostępnego na polskim rynku. Przedmiot badań stanowiły miody wielokwiatowe dostępne w handlu detalicznym. Badania obejmowały ocenę poziomu wybranych paametrów fizykochemicznych, ocenę cech sensorycznych oraz ocenę prawidłowości oznakowania opakowań produktu. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że pod względem parametrów fizykochemicznych istnieje statystycznie istotne zróżnicowanie badanych miodów, niemniej jednak większość spełniała określone wymagania. Również co do cech organoleptycznych większość produktów nie budziła zastrzeżeń. W przypadku wszystkich kontrolowanych miodów stwierdzono natomiast drobne nieprawidłowości w oznakowaniu. (abstrakt oryginalny)

Consumers often run a risk of purchasing and consuming adulterated, inauthentic food products. Such a risk occurs when manufacturers of food products apply dishonest practices rooted in their desire to increase profits through reduced production costs or to increase the price competitiveness of their products, in their wish to hide improper quality or real origin oftheir food products or, at times, technological errors. Bee-honey is one of the products, which are the most commonly adulterated. The objective of the research performed was to assess the quality of bee-honey marketed in Poland. The research subject constituted multi-floral honey brands available in the Polish retail trade markets. The research comprised the assessment of selected physical-chemical parameters, sensory features, and correctness of labels appearing on honey packagings. The results obtained made it possible to conclude that as regards the physical-chemical parameters, there were statistically significant differences among the honey brands studied. However, the majority of the honey brands analyzed met the requirements in force. Furthermore, there was no negative feedback reported on the organoleptic properties of the majority of the products tested. Small irregularities were found in the labelling of the packagings of all the honey brands tested. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anupama D., Bhat K.K., Sapna V.K. (2003) Sensory and physicochemical properties of commercial samples of honey. Food Research International, 36, 183-191.
 2. Czerniecki L. (2004) Problemy autentyczności produktów spożywczych. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 55 (1), 9-12.
 3. Dobosz M. (2001) Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 4. Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey, Official Journal of the European Communities, L10: 47-52.
 5. Codex Stan 12-1981 FAO/WHO (1981), Norme codex pour le mile, 12, 39-55.
 6. Gałuszka H. (1998) Miód pszczeli powstawanie - wartość odżywcza - zastosowanie. Wydawnictwo Sądecki Bartnik, Nowy Sącz.
 7. Gałuszka H. (1997) Pokarm wytwórców spadzi, [w:] Tworek K. (red.): Pszczoły na spadzi. Wydawnictwo Sądecki Bartnik, Nowy Sącz.
 8. WIIH w Poznaniu (2013) Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania miodu. IOP Publishing PhysicsWeb. http://www.poznan.wiih.gov.pl/pdf/20101118_ info_miody.pdf. Accessed 4 April 2013.
 9. IH w Krakowie (2013) Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania miodu oferowanego pod marką sieci handlowej. IOP Publishing PhysicsWeb. http:// www.ihkrakow.internetdsl.pl/kontrola/18-2011Miody.pdf. Accessed 28 April 2013.
 10. Jach J., Kędzior W. (2012) Quality of honey varietes. [w:] Zieliński R., Żukowski J. (red.): Wybrane aspekty oceny jakości żywności. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, Radom, s. 73-79.
 11. Majewska E., Trzanek J. (2009) Właściwości przeciwutleniające miodów wielokwiatowych i innych produktów pszczelich. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLII, 4, 1089-1094.
 12. Majewska E., Kowalska J., Jeżewska A. (2010) Charakterystyka jakości miodów wielokwiatowych z różnych regionów Polski. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIII, 3, 391-397.
 13. PN-A-77626:1988. Miód pszczeli.
 14. Popek S. (2002) A procedure to identify a honey type. Food Chemistry, 79 (2), 401-406.
 15. Popek S. (2004) Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 644, 59-64.
 16. Popek S. (2002) Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 31 (2), 78-87.
 17. Przybyłowski P., Wilczyńska A. (2001) Honey as an environmental marker. Food Chemistry, 74, 289-291.
 18. Rodriguez G.O., Ferrer B.S., Ferrer A., Rodriguez B. (2004) Characterization of honey produced in Venezuela. Food Chemistry, 84, 499-502.
 19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych. Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.
 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Dz. U. 2003 Nr 181, poz. 1773, z późn. zm.
 21. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu. Dz. U. 2009 Nr 17, poz. 94.
 22. Rybak-Chmielewska H. (1998) Produkty pszczele. [w:] Prabucki J. (red.): Pszczelnictwo. Wydawnictwo Albatros, Szczecin.
 23. Rybak-Chmielewska H., Marcinkowski J. (1994) Zmiany składu chemicznego miodu podczas magazynowania. Pszczelarstwo, 45, 7-8.
 24. Stanisz A. (2007) Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Wydawnictwo StatSoft, Kraków.
 25. Terrab A., Diez M.J., Heredia F.J. (2002) Characterisation of Maroccan unifl oral honeys by their physicochemical characteristics. Food Chemistry, 79, 737-379.
 26. Waszkiewicz-Robak B. (2003) Cukier i miód naturalny [w:] Świderski F.: Towaroznawstwo żywności przetworzonej. Technologia i ocena jakościowa. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 27. Waszkiewicz-Robak B. (2010) Miód naturalny. Cukier i miód naturalny. [w:] Świderski F., Waszkiewicz-Robak B.: Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 482-494.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu