BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Aneta (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Warmińska Magdalena (University of Economy in Bydgoszcz), Batyk Iwona M. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Kujawski Marian (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Mieczkowska Małgorzata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Consumers' Perception of New Dairy Products
Postrzeganie nowych produktów mleczarskich przez konsumentów
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2015, nr 1, s. 65-78, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Nowe produkty, Konsument, Badanie rynku, Mleczarstwo
New products, Consumer, Market research, Dairy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem badania było określenie kategorii nowych produktów mleczarskich dostępnych na rynku polskim i światowym, a także naświetlenie postrzegania owych produktów przez polskich konsumentów. W badaniu wykorzystano metodę sondażu. We wstępnej analizie danych zastosowano statystyki podstawowe, które objęły swoim zakresem obliczenia liczebności cząstkowych rozpatrywanej 203-osobowej grupy opiniodawców. W dalszej kolejności zbadano wpływ miejsca zamieszkania na poszczególne cechy zależne, wynikające z pytań. Wykorzystano w tym celu nieparametryczny test Chi2 i współczynnik V-Cramera. Z przeprowadzonych badań wynika, że Polski rynek nowych produktów mleczarskich można podzielić na cztery kategorie bazujące na nowych wariantach smakowych, nowych formach opakowań, właściwościach prozdrowotnych i produktach skierowanych do określonej grupy docelowej. Natomiast rynek światowy nowych produktów mleczarskich koncentruje się głównie wokół jogurtów i napojów mlecznych. Badanie przeprowadzone w Polsce wykazało, że miejsce zamieszkania nie wpływa na rozumienie pojęcia "nowy produkt mleczarski". Ankietowani najczęściej kierują się ceną przy zakupie nowych produktów mleczarskich. Mieszkańcy wsi większą uwagę przywiązują do właściwości prozdrowotnych nowych produktów mleczarskich niż mieszkańcy miasta. Polscy konsumenci w niewielkim stopniu zauważają nowe produkty mleczarskie na rynku, co winno być rozważone przez rodzimy przemysł spożywczy. (abstrakt oryginalny)

The objective of this study was to determine categories of new dairy products which are available on the Polish and the world market, as well as exposition of Polish consumers' perception of these products. The study relied on diagnostic survey method. Basic statistics were used in the initial data analysis. It included the calculation of the partial abundance of examined 203 persons group of opinion givers. Subsequently, the effect of place of residence on the individual dependent characteristics resulting from questions was analysed. For this purpose, nonparametric Chi 2 test and factor V-Cramer were used. The study shows that Polish market of new dairy products can be divided into four categories based on new flavours, new forms of packaging, pro-health properties and products dedicated to a specific target groups. By contrast, the world market is concentrated mainly around yoghurt and milk drinks. The research conducted in Poland indicated that the place of residence doesn't affect the interpretation of the term "new dairy product". Respondents most often are guided by the purchase price of new dairy products. Rural residents attach more consideration to healthy characteristics of new dairy products than residents of the city. Polish consumers' perception of new dairy products on the market is quite low what should be taken into consideration by dairy industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biström M., Nordström K. (2002) Identification of key success factors of functional dairy food product development. Trends Food Sci. Tech., 13, 372-379.
 2. Burgiel A., Smyczek S. (1999) Zastosowanie wiedzy o konsumentach w konstruowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa oraz w celu kształtowania zachowań konsumenckich. W: Praca zbiorowa: Rynkowe zachowania konsumentów, E. Kieżel (red.).Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Costa A.I.A., Jongen W.M.F. (2006) New insights into consumer - led food product development. Trends Food Sci. Tech., 17, 457-465.
 4. Czapski J. (2012) Opracowywanie nowych produktów żywnościowych o charakterze prozdrowotnym. cz. I. Przem. Spoż., 66 (1), 32-34.
 5. Earle M., Earle R., Anderson A. (2007) Opracowywanie produktów spożywczych. Podejście marketingowe. WNT, Warszawa.
 6. Gontarska A. (2013) Innowacyjne produkty mleczarskie a znaczenie analizy sensorycznej w kształtowaniu jakości. Innowacyjne Mleczarstwo, I, 37-39. V b
 7. Grzybek M. (2009) Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne. J. Agribusiness and Rural Development, 1 (11), 103-110.
 8. Gutkowska K. (2011) Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsumpcja i Rozwój, 1, 108-119.
 9. Gutkowska K. i in., (2004), Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów typu "light", "Żywienie Człowieka i Metabolizm", 31, supl., 119-125.
 10. Gutkowska K. i in.. (2012) Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 5(84), 187-202.
 11. Korzeniowski A., Foltynowicz Z., Kubera H. (2000) Trendy rozwoju opakowań. Przemysł Spożywczy, 54, 4.
 12. Lenart A. (2008) Projektowanie nowych produktów spożywczych. Cz. I. Przemysł. Spożywczy, 62 (4), 2-7.
 13. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. (2003) Współczesne opakowania. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Kraków.
 14. Mazurek-Łopacińska K. (2003) Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności. 2013/0435, Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 894.
 16. Szajner P. (2013) Polskie artykuły mleczne podaż - popyt. Przemysł Spożywczy, 67 (4), 10-14.
 17. Sykut B., Kowalik K., Droździel P. (2013) Współczesne opakowania dla przemysłu spożywczego. Nauki Inżynierskie i Technologie, 3 (10), 114-121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu