BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajdakowska Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Oracka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kierunki podwyższania jakości w opinii konsumentów
Quality Improvement Directions in the Consumer Opinion
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2015, nr 1, s. 79-87, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Jakość żywności, Konsument, Badanie rynku, Innowacje
Food quality, Consumer, Market research, Innovations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Współcześni konsumenci poszukują na rynku produktów żywnościowych, które spełniają ich oczekiwania rozumiane jako wybrane kryteria jakości. Koncept postrzegania jakości żywności przez konsumentów uwzględnia zmienne odnoszące się do elementów sensorycznych, zdrowotnych, wygody oraz przetwarzania. Poznanie kryteriów, jakimi kierują się konsumenci przy wyborze produktów żywnościowych, ułatwia podejmowanie decyzji producentom i handlowcom, którzy chcieliby im sprostać. Celem pracy było poznanie opinii konsumentów na temat jakości żywności i możliwości jej podwyższania na przykładzie serów z mleka krowiego i koziego. Badanie przeprowadzono wiosną 2012 roku wśród 120 respondentów z Warszawy i okolic; w badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Na potrzeby niniejszego opracowania zaprezentowane zostaną wybrane wyniki badań dotyczące m.in. (1) sposobu postrzegania jakości żywności oraz (2) poziomu akceptacji różnych kierunków zmian w serach z mleka krowiego i koziego. Analiza wyników badań własnych wskazuje, że wśród cech, które wskazywano jako ważne w jakości żywności, była jej świeżość oraz brak substancji szkodliwych. W odniesieniu do proponowanych zmian w serach, badani w najwyższym stopniu akceptowali zmniejszanie zawartości cholesterolu w odniesieniu do serów z mleka krowiego oraz zmiany dotyczące odpowiedniego sposobu żywienia zwierząt gospodarskich w celu pozyskania sera o wyższej wartości odżywczej w odniesieniu do serów z mleka koziego. Wysoki stopień akceptacji dotyczył także zmian takich jak np.: wzbogacanie serów w witaminy i składniki mineralne oraz usuwanie składników wywołujących uczulenia. Podsumowując, należy podkreślić, że w celu osiągnięciu sukcesu rynkowego istotnym z punktu widzenia przedsiębiorców funkcjonujących na rynku żywności, w tym również serów, jest uwzględnienie preferencji oraz oczekiwań konsumentów dotyczących nowo opracowywanych produktów i wdrażanych innowacji. (abstrakt oryginalny)

Today's consumers search for food products that meet their needs understood as quality criteria. The concept of food quality perception from consumer point of view includes variables relating to sensory elements, health, comfort and processing. Understanding the consumer criteria referring to food choice facilitate decision-making manufacturers and traders who would like to meet them. The aim of this study was to identify the opinions of consumers according to the quality of food and the possibility of its improvement on the example of cheese made from cow's milk and goat's milk. The study was conducted in spring 2012 among 120 respondents in Warsaw and surrounding areas using the author's questionnaire. Selected results will be presented for the purposes of this study as follows: (1) the perception of food quality and (2) the level of acceptance of different directions referring to changes in cheeses from cow's and goat's milk. Analysis of the results indicates that among the characteristics that were pointed out as important in the food quality was its freshness and lack of harmful substances. With regard to the proposed changes in cheese, respondents accepted mainly the cholesterol reduction for cheese from cow's milk and changes referring to adequate feeding of farm animals in order to obtain cheese with a higher nutritional value according to cheese made of goat milk. The high degree of acceptance referred also to cheese enrichment with vitamins and minerals and removing ingredients that cause allergies. In conclusion, it should be noted that in order to achieve success in the market for food producers, including cheeses producers, it is important taking into account the consumers preferences and expectations of new developed products and implemented innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryłko-Pikielna N., Wasiak-Zys G. (2004) Jakość żywności z perspektywy współczesnego konsumenta, [w:] Brzozowska A., Gutkowska K. (red.) Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku. Wydawnictwo SGGW, warszawa, 321-326.
 2. Becker T. (2000) Consumer perception of fresh meat quality: a framework for analysis. British Food Journal, 102 (3), 158-176.
 3. Grunert K. G., Bech-Larsen T., Bredahl L. (2000) Three issues in consumer quality perception and acceptance of dairy products. International Dairy Journal, 10, 575-584.
 4. Grunert K.G. (2002) Current issues in the understanding of consumer food choice. Trends in Food Science & Technology, 13, 275-285.
 5. Gutkowska K., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A. (2012) Poziom akceptacji zmian na rynku żywności w opinii konsumentów. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 5 (84), 187-202.
 6. Jeżewska-Zychowicz M., Czarnacka-Szymani J. (2011) Zmiana składu produktów spożywczych z perspektywy konsumenta. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 569, 121-129.
 7. Łuszczak P. (2010) Dlaczego i jak eksponować produkty kozie. Forum Mleczarskie Praktyka, 2010, 2. http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/092/sery-kozie-mlekokozie- chevrette [dostęp: 07.06.2013].
 8. Łuszczak P. (2009) Kozie przysmaki rozpychają się na półce. Forum Mleczarskie Handel, 2 (33), 40-44.
 9. Mituniewicz-Małek A., Dmytrów I, Szuster J. (2011) Mleko kozie - wartość odżywcza. Przegląd Mleczarski, 6, 16-18.
 10. Oude Ophius P.A.M., van Trijp H.C.M. (1995) Perceived quality: a market driven and consumer approach. Food Quality and Preference, 6 (3), 177-183.
 11. Ozimek I., Gutkowska K., Żakowska-Biemans S. (2004) Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń związanych z żywnością. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 4 (41), 100-111.
 12. Piekut M. (2010) Obiecujące, ale i wymagające. Forum Mleczarskie Handel, 6 (43), 36-37.
 13. Piekut M. (2011) Sery a zdrowie: Dobre dla zdrowia. Forum Mleczarskie Praktyka, 1. http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/178/2/sery-podpuszczkowe [dostęp: 07. 06.2013].
 14. Sajdakowska M., Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I. (2011) Postrzeganie konsumenckie jakości produktów pochodzenia zwierzęcego na podstawie wyników badań jakościowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 509, 209-218.
 15. Żakowska-Biemans S. (2011) Bezpieczeństwo żywności jako czynnik determinujący zachowania konsumentów na rynku żywności. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92 (3), 621-624.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu