BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartusik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Propozycja pomiaru potencjału badawczo-rozwojowego organizacji
The Proposal to Measure the Capacity of Research and Development Organization
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1051-1066, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Sfera B+R w przedsiębiorstwie, Innowacyjność przedsiębiorstw, Polityka badawczo-rozwojowa
Development potential, R&D in the enterprise, Enterprise innovation, R&D policy
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Niniejszy artykuł obejmuje problematykę pomiaru potencjału działalności B+R organizacji. W poszczególnych częściach opracowania zdefiniowano działalność B+R w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem jej rodzajów i form organizacyjnych, w ramach których może się odbywać. W obszar obejmuje charakterystykę potencjału organizacji ze szczególnym uwzględnieniem potencjału badawczo-rozwojowego. Ostatnia część została poświęcona interpretacji pomiaru wiedzy, która stanowi kluczowy zasób w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa oraz przedstawiono przykładowe mierniki znajdujące zastosowanie w ocenie potencjału B+R. (abstrakt oryginalny)

This article covers the problems of measuring the potential of R & D organization. In various parts of the development defined R & D activities in the enterprise with particular emphasis on the types and forms of organization, within which it can be done. The area includes the characteristics of the potential of the organization with particular emphasis on research and development potential. The last part is devoted to the interpretation of the measurement of knowledge, which is a key resource in the conduct of research and development of the company and are examples of measures that are used to evaluate the potential of R & D. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J. (2008). Działalność badawczo-rozwojowa źródłem wiedzy w procesach innowacyjnych. W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, t. 1, red. A. Stabryła, Kraków: UEK.
 2. Barney J.B. (1997). Gaining and Sustaining Competitive Advantage. New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
 3. Brzeziński M. (2007). Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
 4. Sierpińska M. (2004). Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 5. Determinanty innowacyjności i rozwoju przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2011, www.badania,par.gov.pl/index.more/18781 aktualizowana 4 maja 2011 r. (10.02.2015).
 6. Dworczyk M., Szlasa R. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 7. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
 8. Godziszewski B. (2001). Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. Toruń: Wyd. UMK.
 9. Godziszcze B. (2005). Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności. Toruń: Dom Organizatora.
 10. Kacała J. (2003). Organizacja a kluczowe cechy konkurencyjności. W: J. Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, Łódź: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania.
 11. Lichtarski J. (2005). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 12. Łunarski J., Stadnicka D. (2007). Metoda samooceny potencjału innowacyjnego organizacji, Technologia i automatyzacja montażu, nr 4.
 13. Łunarski J., Stadnicka D. (2006). Intensyfikacja działalności innowacyjnej w systemie zarządzania jakością. Problemy Jakości, nr 11.
 14. Nauka i technika w 2011 roku (2012), GUS, Warszawa.
 15. Podręcznik Frascati (2010). Pomiar działalności naukowo-badawczej. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 16. Rosenthal S. (1992). Effective Product Design and Development, Richard D. Irwin, Inc., Illinois: Homewood.
 17. Stankiewicz J.M. (1999). Budowanie potencjału przewagi konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK.
 18. Stankiewicz J.M. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń. TNOiK.
 19. Stankiewicz J.M. (2006). Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 20. Tamowicz P., Pieńkowski M., Rybacka M. (2010). Jak uruchomić działalność B+R w firmie? Poradnik, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 21. Wernerfeld B. (1984). A Resource - Based View of the Firm, Strategic Management Journal, Vol. 5.
 22. Encyklopedia Zarządzenia, http://mfiles.pl/pl/index.php/Badania_i_rozw%C3%B3j, data dostępu: 19.09.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu