BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Dysfunkcje w procesie rozwoju kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu
Dysfunctions in human capital development and corporate social responsibility
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2014, nr 4 (34), s. 61-77, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Rozwój kapitału ludzkiego, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Development of human capital, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja dysfunkcji w procesie szkolenia i rozwoju pracowników oraz wskazanie dobrych praktyk w omawianym obszarze, stanowiących wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule zaprezentowano problemy definicyjne związane z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu. Omówiono dysfunkcje występujące w poszczególnych etapach cyklu systematycznego szkolenia oraz w procesie kształtowania karier zawodowych. Określono również straty ekonomiczne wynikające z braku dbałości o zdrowie pracowników. Ponadto, dokonano analizy działań z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego, podejmowanych przez organizacje funkcjonujące zgodnie z założeniami koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Opracowanie stanowi studium przypadków. W artykule zastosowano metodę opisową. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify dysfunctions in the process of training and development of employees and present good practices in this area, constituting an expression of corporate social responsibility. The paper presents definitional problems associated with the concept of corporate social responsibility. Dysfunctions occurring in various stages of the systematic training and in the development of careers are discussed. However, economic damage resulting from the lack of care for the health of employees is presented. Additionally, the activities in the field of human capital development, undertaken by organizations functioning in line with the concept of corporate social responsibility are analyzed. The article is a case study. The author applied the descriptive method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: Teoria i praktyka, Warszawa: PWE.
 2. Chmal, Z., 2007, Pojęcie dysfunkcji i patologii w życiu społecznym. W: Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtaszczyk (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 9-16.
 3. Chomątowska, B., Janiak-Rejno I., 2008, Społeczny aspekt błędnych decyzji w obszarze szkoleń pracowników. W: Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 261-270.
 4. Ćwik, N., 2011, Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacje. W: M. Bonikowska, M. Grewiński (red.), Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, 232-258.
 5. DB Schenker Logistics. Odpowiedzialny biznes. Pobrano 2 października, 2014 z: http://www.logistics.dbschenker.pl
 6. EU-OSHA - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (2006, Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 7. European Commission (2011, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A renewed EU strategy, 2011-14 for Corporate Social Responsibility, COM(2011) 681 final.
 8. GlaxoSmithKline. Raport Społeczny, 2011-2012. Pobrano 5-8 sierpnia, 2014 z: http://raportcsr.gsk.com.pl
 9. Grupa LOTOS S.A. Zintegrowany Raport Roczny, 2012. Pobrano 2-7 października, 2014 z: http://raportroczny.lotos.pl
 10. Hys, K., 2014, Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu - okres sensoryczno-motoryczny. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, 107-114.
 11. ING Bank Śląski S.A. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu, 2011-2012. Pobrano 5-8 października, 2014 z: http://www.raportroczny2012.ingbank.pl
 12. Janowska, Z., 2010, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: PWE.
 13. Juchnowicz, M., 2014, Założenia koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim. W: M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, Warszawa: PWE, 129-140.
 14. Kieżun, W., 2008, Elementy klasycznej teorii patologii organizacji. W: Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 39-51.
 15. Lewicka, D., 2014, Rola funkcji personalnej w zapobieganiu dysfunkcjom i patologiom. W: D. Lewicka (red.), Zapobieganie patologiom w organizacji: Rola funkcji personalnej, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 13-22.
 16. Mikuła, B., 2014, Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi MSP w Polsce. W: J.S. Kardas (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, Warszawa: Studio Emka, 238-250.
 17. Sikora, J., 2012, Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w agroturystyce. W: J. Wołoszyn (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, Warszawa: Wyd. SGGW, 25-36.
 18. Smolbik-Jęczmień, A., 2008, Zjawiska patologiczne w kształtowaniu kariery zawodowej pracownika. W: Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 137-147.
 19. Stocki, R., 2005, Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 20. Tracz-Krupa, K., 2011, Praktyka doskonalenia kadr administracji samorządowej w województwie opolskim - wyniki badań. Barometr Regionalny, 4, 85-93.
 21. Turek, D., 2010, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zachowania pracowników: Badania empiryczne. W: D. Lewicka, L. Zbiegień-Maciąg (red.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Kraków: Wyd. AGH, 221-242.
 22. Turek, D., 2012, Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji: Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie, Warszawa: Difin.
 23. VIII Ranking odpowiedzialnych firm (2014, Dziennik Gazeta Prawna, bezpłatny dodatek promocyjny, 28 kwietnia, 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3417
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu