BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macko Maciej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sušanj Zoran (Uniwersytet w Rijece), Jakopec Ana (Uniwersytet w Osijeku)
Tytuł
Konstruktywne i kontrproduktywne oblicza przywiązania do organizacji
Constructive and counterproductive facets of organizational commitment
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2014, nr 4 (34), s. 81-101, rys., tab., bibliogr. 54 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zachowania organizacyjne, Przywództwo, Zadowolenie z pracy, Badania empiryczne, Sprawiedliwość organizacyjna
Organisational behaviour, Leadership, Job satisfaction, Empirical researches, Organizational justice
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki dwu badań empirycznych dokumentujących złożone zależności pomiędzy zmiennymi ważnymi dla określenia stopnia dobroci dopasowania pomiędzy człowiekiem i organizacją, dla której pracuje. Pierwsze badanie ma na celu odnalezienie zmiennych pośredniczących pomiędzy preferowanym w organizacji stylem kierowania a siłą przywiązania do organizacji pracodawcy. Omówiono tu, jak istotną rolę w budowaniu przywiązania organizacyjnego pełni sprawiedliwość organizacyjna i zadowolenie z pracy. Drugie badanie koncentruje się na negatywnych zjawiskach wyjaśniających brak zaangażowania pracowników i ma na celu odnalezienie typowego wzoru przywiązania u pracowników cynicznych. Takich, którzy nie są zadowoleni z pracy i których cechuje poczucie niesprawiedliwości. Wspólnie, wyniki pokazują, jak korzystnie przyjęcie przez przełożonych aktywnego stylu kierowania zwiększa siłę przywiązania pracowników, lecz przede wszystkim, jak istotny udział w postrzeganiu zjawisk zachodzących w organizacji ma poczucie uczestniczenia w sprawiedliwym środowisku pracy. Analiza wyników badań, poza wartościami poznawczymi, może pomóc w tworzeniu strategii personalnych służących rozwijaniu kompetencji menedżerskich i budowaniu konstruktywnego zaangażowania w pracę. (abstrakt oryginalny)

These two studies were conducted to examine complex relationships between leadership style, organizational justice, job satisfaction, employee cynicism and organizational commitment. The first study seeks to determine the role of organizational justice and job satisfaction in the relationship between transformational and transactional leadership styles and organizational commitment. The second study discusses only the aspects, whereas the previous one gives accounts of organizational commitment and shows their impact on the relationship between organizational commitment and employee cynicism, explaining also the dark side of organizational commitment. These two combined studies prove not only that the active leadership styles positively contribute to employees' organizational commitment, but also explain why they are both (in) effective, indicating organizational justice perceptions as mechanisms underlying the relationship between any leadership style and organizational commitment. Organizations striving for loyal employees, should take these effects into account during the implementation of human resources practices. Building blocks for developing theories of organizational behavior is presented and implications of the results for human resource management and organizational development are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham, R., 2000, Organizational cynicism: bases and consequences. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 126(3), 269-292.
 2. Akehurst, G., Comeche, J.M., Galindo, M., 2009, Job satisfaction and commitment in the entrepreneurial SME. Small Business Economics, 32, 277-289.
 3. Alexander, S., Ruderman, M., 1987, The role of procedural and distributive justice in organization behavior. Social Justice Research, 1(2), 177-198.
 4. Ali, N., Babar, M.A., Bangash, S.A., 2011, Relationship between leadership styles and organizational commitment amongst Medical Representatives of national and multinational pharmaceuticals companies in Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(10), 524-529.
 5. Al-Zu'bi, H.A., 2010, A Study of relationship between organizational justice and job satisfaction. International Journal of Business and Management, 5(12), 102-109.
 6. Ambrose, M., Hess, R.L., Ganesan, S., 2007, The relationship between justice and attitudes: An examination of justice effects on event and system-related attitudes. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 103(1), 21-36.
 7. Antonakis, J., Avolio, B.J., Sivasubramaniam, N., 2003, Context and leadership: An examination of the nine-factor full-range leadership theory using the Multifactor Leadership Questionnaire. The Leadership Quarterly, 14, 261-295.
 8. Avolio, B.J., Bass, B.M., 2004, Multifactor Leadership Questionnaire: Manual and Sampler Set. Menlo Park: Mind Garden.
 9. Bakhshi, A., Kumar, K., Rani, E., 2009, Organizational justice perceptions as predictor of job satisfaction and organization commitment. International Journal of Business and Management, 4(9), 145-154.
 10. Bańka, A., Wołoska, A., Bazińska, R., 2002, Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji. Czasopismo Psychologiczne, 8, 65-74.
 11. Bass, B.M., Avolio, B.J., 1994, Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Thousand Oaks: Sage Publications.
 12. Bennis, W., Nanus, B., 1985, Leadership: The strategies for taking charge, New York: Harper & Row.
 13. Bernerth, J.B., Armenakis, A.A., Feild, H.S., Walker, H.J., 2007, Justice, cynicism, and commitment: A Study of important organizational change variables. Journal of Applied Behavioral Science September, 43(3), 303-326. doi:10.1177/0021886306296602
 14. Beugre, C.D., Baron, R.A., 2001, Assessing systemic justice: The role of distributive, procedural, and interactional justice. Journal of Applied Social Psychology, 31(2), 324-339.
 15. Burns, J.M., 1978, Leadership, New York: Harper & Row.
 16. Chirkowska-Smolak, T., 2012, Psychologiczny model zaangażowania w pracę, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 17. Colquitt, J.A., 2001, On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86, 386-400.
 18. Cropanzano, R., Folger, R., 1989, Referent cognitions and task decisions autonomy: Beyond equity theory. Journal of Applied Psychology, 74, 293-299.
 19. Cropanzano, R., Prehar, C.A., Chen, P.Y., 2002, Using social exchange theory to distinguish procedural from interactional justice. Group & Organizational Management, 27, 324-351.
 20. Crow, M.S., Lee, C.B., Joo, J.J., 2012, Organizational justice and organizational commitment among South Korean police officers: An investigation of job satisfaction as a mediator. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 35(2), 402-423.
 21. Dean, J.W., Jr., Brandes, P., Dharwadkar, R., 1998, Organizational cynicism. Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
 22. Ćulumović, R., 2005, Percepcija distributivne, proceduralne i interakcijske pravednosti i stavovi prema radu. [Percepcja dystrybutywnej, proceduralnej i interakcyjnej sprawiedliwości w środowisku pracy]. Niepublikowana praca magisterska obroniona na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Rijece.
 23. Folger, R., Konovksy, M.A., 1989, Effects of procedural justice and distributive justice on reactions to pay raise decisions. Academy of Management Journal, 32, 115-130.
 24. Greenberg, J., 1996, The quest for justice on the job: Essays and experiments, Thousand Oaks: Sage.
 25. Gregson, T.H., 1987, Factor analysis of a multiple-choice format for job satisfaction. Psychological Reports, 61(3), 747-750.
 26. Hayward, M.L.A., Rindova, V.P., Pollock, T.G., 2004, Believing one's own press: The causes and consequences of CEO celebrity. Strategic Management Journal, 25, 637-655.
 27. Jernigan, I.E., Beggs, J.M., Kohut, G.F., 2002, Dimensions of work satisfaction as predictor of commitment type. Journal of Managerial Psychology, 17(7), 546-579.
 28. Joreskog, K., Sorbom, D., 1993, LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Chicago: Scientific Software International Inc.
 29. Lambert, E., Hogan, N.L., Griffin, M.L., 2007, The impact of distributive and procedural justice on correctional staff job stress, job satisfaction, and organizational commitment. Journal of Criminal Justice, 35, 644-56.
 30. Lee, H.R., 2000, An Empirical Study of Organizational Justice as a Mediator in the Relationships among Leader-Member Exchange and Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover intentions in the Lodging Industry. Praca doktorska odtworzona z baz danych Politechniki Stanu Virginia.
 31. Locke, E.A., 1976, The nature and causes of job satisfaction. In: M.D. Dunnette, Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally, 1297-1349.
 32. Lok, P., Crawford, J., 2001, Antecedents of organizational commitment and the mediating role of job satisfaction. Journal of Managerial Psychology, 16(8), 594-613.
 33. Luthans, F., 2007, Organizational Behavior, New York: McGraw-Hill.
 34. Macko, M., 2009, Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej a zachowania pracowników, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.
 35. Macko, M., Grudziński, A., 2014, Rola poczucia sprawiedliwości i cynizmu organizacyjnego w inicjowaniu pozytywnych i negatywnych zachowań wobec pracodawcy. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 31, 77-91.
 36. Macko, M., Łaciak, M., 2012, Jak skutecznie scynizować własnych pracowników i uczynić firmę mniej efektywną? Czasopismo Psychologiczne, 18(2), 269-275.
 37. Maslić Seršić, D., 2000, Što je odanost i kako je možemo mjeriti? [Co to jest oddanie się pracy i jak możemy to mierzyć?]. Suvremena psihologija, 3, 99-111.
 38. Mathieu, J.E., Zajac, D.M., 1990, A review and meta-analysis of the antecedents, correlatesand consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108, 171-94.
 39. Mayer, D.M., Bardes, M., Piccolo, R.F., 2008, Do servant-leadership help satisfy subordinate needs? An organizational justice perspective. European Journal of Work and Organizational Psychology, 17, 180-197.
 40. McDowall, A., Fletcher, C., 2004, Employee development: an organizational justice perspective. Personnel Review, 33(1), 8-29.
 41. Meyer, J.P., Allen, N.J., 1991, A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 6-89.
 42. Meyer, J.P., Allen, N.J., Smith, C., 1993, Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78, 538-551.
 43. Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L., Topolnytsky, L., 2002, Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior, 61,, 20-52. doi:10.1006/jvbe.2001.1842
 44. Moorman, R.H., 1991, The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior: Do fairness perceptions influence employee citizenship? Journal of Applied Psychology, 76, 845-855.
 45. Niehoff, B.P., Moorman, R.H., 1993, Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 36(3), 527-556.
 46. Robbins, S.P., 2005, Essentials of organizational behavior. New Jersey: Prentice Hall.
 47. Sabir, M., Sohail, A., Asif Khan, M., 2011, Impact of leadership style on organization commitment: In mediating role of employee values. Journal of Economics and Behavioral Studies, 3(2), 145-152.
 48. Spector, P.E., 1985, Measurement of human service staff satisfaction: Development of the job satisfaction survey. American Journal of Community Psychology, 13, 693-713.
 49. Steiger, J.H., 2007, Understanding the limitations of global fit assessment in structural equation modeling. Personality and Individual Differences, 42(5), 893-898.
 50. Sušanj, Z., Jakopec, A., 2012, Fairness perceptions and job satisfaction as mediators of the relationship between leadership style and organizational commitment. Psychological Topics, 21(3), 509-526.
 51. Thibaut, J., Walker, L., 1975, Procedural justice: A psychologic analysis. Hillsdale: Erlbaum.
 52. Yukl, G., 2002, Leadership in organizations. New Jersey: Prentice Hall.
 53. Walumbwa, F., Wang, P., Lawler, J., Shi, K., 2004, The role of collective efficacy in the relations between transformational leadership and work outcomes. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 515-530.
 54. Williams, L.J., Hazer, J.T., 1986, Antecedents and consequences of satisfaction and commitment in turnover models: a reanalysis using latent variable structural equation methods. Journal of Applied Psychology, 71, 219-31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3418
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu