BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rynkiewicz Danuta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rola pokolenia Y w tworzeniu innowacji otwartych
Role of the Y generation in creating open innovations
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2014, nr 4 (34), s. 121-137, tab., bibliogr. 32 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Innowacje, Pokolenia, Kapitał ludzki, Pokolenie Y, Otwarte innowacje
Innovations, Generation, Human capital, Generation Y, Open innovation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacje otwarte są pochodną rozwoju technologii, demokratyzacji informacji, powstania społeczeństw opartych na wiedzy. Przedsiębiorstwa samodzielnie, wewnątrz, nie są w stanie nadążyć za potrzebami rynków. A rynki, konsumenci i kontrahenci nie czekając, zaczęli sami tworzyć innowacyjne rozwiązania, które stały się przedmiotem obrotu na otwartym rynku innowacji, dla którego zasadnicze znaczenie ma czynnik ludzki, jego: zaufanie, otwartość, sprawna komunikacja, kooperacja, wiedza, ciekawość, tolerancja ryzyka i przedsiębiorczość (proinnowacyjny kapitał ludzki). Człowiek, jego wiedza, postawy, sposób myślenia i postępowania jest pochodną kultury społeczności, z której się wywodzi i w której funkcjonuje. Szczególną grupą społeczną połączoną wspólnymi, historycznie uwarunkowanymi cechami jest pokolenie. Pojawienie się pokolenia Y sprzyja rozwojowi innowacji otwartych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Open innovations are derivatives of technological development, democratization of information as well as development of knowledge societies. Enterprises on their own, from the inside, are unable to meet the needs of the markets, so the markets, consumers and contractors, unwilling to wait, begin to work out innovative solutions, currently traded on the open innovation market. It is a market, for which the human factor is essential: trust, openness, effective communication, cooperation, knowledge, curiosity, risk tolerance and entrepreneurship (pro-innovative human capital). A man, his knowledge, attitudes, ways of thinking and conduct, is a derivative of community culture from which he originates and where he operates. A particular social group of people linked together by historically conditioned common features is a generation. The emergence of Y generation favors the development of open innovations in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, S., Deragon, J., Orem, M., Smith, C., 2008, The Emergence of the Relationship Economy. California: Silicon Valley.
 2. Baj, W., Pietucha, I., 2013, Charakterystyka czynników stymulujących powstawanie innowacji w przedsiębiorstwie. Gazeta Innowacje, 26, 10. IOSP: Warszawa. Pobrano 13 września, 2014 z: http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje26/strona10.htm
 3. Chesbrough, H., 2006, Open Innovation. The New Imperative. Boston - Massachusetts: Harvard Business School Press.
 4. Dolińska, M., 2010, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa: PWE.
 5. Drucker, P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: PWE.
 6. Drucker, P.F., 2008, Myśli przewodnie Druckera, Warszawa: MT Biznes.
 7. Encyklopedia PWN. Pobrano 12 sierpnia z: http://encyklopedia.pwn.pl/
 8. European Commission (2013, Innovation Union. Scoreboard, 2013. Pobrano 10 sierpnia, 2014 z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
 9. Fazlagić, J.A., 2008, Charakterystyka pokolenia Y. E-mentor, 3(25).
 10. Fazlagić, J.A., 2014, Edukacja dla modernizacji i rozwoju. III Kongres Obywatelski.
 11. Florida, R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 12. Hopkins, R., 2011, What is Crowdsourcing?. In: P. Sloane (Red..), A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. London: Kogan Page, 15-21.
 13. Howe, N., Strauss, W., 2000, Millennials Rising, New York: Vintage Books.
 14. Kotler, Ph., 2005, Marketing, Poznań: REBIS.
 15. Kozłowski, J., 2008, Otwarte innowacje - kierunek przyszłości. PPG 4(39), 1361.
 16. Centrum Badań nad Polityką Naukową i Szkolnictwem Wyższym. Pobrano 10 sierpnia, 2014 z: www.ppg.gda.pl
 17. Lipkin, N.A., Perrymore, A.J., 2009, Y in the Workplace. Pampton Plains: The Career Press, Inc.
 18. Loren, J.K., 2011, What is Open Innovation?. In: P. Sloane (Red..), A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. London: Kogan Page, 5-14.
 19. Marciniak, S., 2010, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Warszawa: C.H. Beck.
 20. Neely, A., Hii, J., 1998, Innovation and Business Performence. Cambridge, UK: University of Cambridge.
 21. Nonaka, I., Takeuchi, H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa: Poltext.
 22. OECD. Education at a Glance, 2012. Pobrano 12 sierpnia, 2014 z: http://www.oecd.org/edu/EAG 2012_e-book_EN_200912.pdf
 23. Pakulska, T., 2007, Determinanty innowacyjnego zachowania przedsiębiorstwa. W: Z. Olesiński, M.A. Leśniewski (red.), Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw. Klastry. Kielce: Studia i Materiały, Wydział Zarządzania i Administracji, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego. Miscellanea Oeconomicae
 24. 2(200), 106-116.
 25. PARP. Ośrodki innowacji w Polsce. Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu, 2011.
 26. Pobrano 12 sierpnia, 2014 z: http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/OIB/publikacje/Osrodki_innowacji_w_Polsce_PL.pdf
 27. Pichlak, M., 2012, Uwarunkowania innowacyjności organizacji, Warszawa: Difin.
 28. Pomykalski, A., Blażlak, R., 2011), Istota innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: H. Bieniok, T. Kraśnicka (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 34-41.
 29. Stankiewicz, J., Bortnowska, H., 2010, Motywowanie pracowników do przejawiania twórczych zachowań (w świetle wyników badań, Czy nastąpiły zmiany w kulturze proinnowacyjnej w badanych przedsiębiorstwach?. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność. Tarnobrzeg: WPWSZ, 348-365.
 30. Szafraniec, K., 2011), Raport Młodzi, 2011, Warszawa: Kancelaria Prezesa RP.
 31. Szewko, W., 2012, Oto pokolenie Y. Gazeta Finansowa, 17. Pobrano 14 sierpnia, 2014 z: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Oto-pokolenie-Y-2531947.html
 32. Wojnicka, E., 2011), Popytowe podejście do innowacji - charakterystyka koncepcji. PARP: Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3420
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu