BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ zmian struktury wieku ludności na zasoby pracy w Polsce
Impact of Changes in Population Age Structure on Labor Market in Poland
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 1 (35), s. 25-40, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Struktura demograficzna, Demografia, Struktura zatrudnienia
Labour market, Demographic structure, Demography, Employment structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obserwowane od początku lat 90. zmiany w natężeniu oraz kierunku procesów demograficznych w istotny sposób wpływają na przekształcenia struktury zasobów pracy według wieku, zwłaszcza w ujęciu przestrzennym. Celem artykułu jest ocena, na ile zmiany te wpływają na zaspokojenie oczekiwanego popytu na rynkach pracy w 2030 roku. Dla ich oceny w prowadzonych rozważaniach założono, że liczba dostępnych miejsc pracy według wieku pracowników nie ulega zmianie oraz że skłonność do podejmowania pracy przez potencjalnych pracowników według wieku będzie stała w czasie, a jedynie zmieniają się zasoby pracy. Rozważania prowadzono według województw, dla lat 2010 i 2030. (abstrakt oryginalny)

Changes in the intensity and direction of the demographic processes observed since the early 90s have a significant impact on the structure of people by age and their place of living. The purpose of this article is to assess how these changes influence the demand for labor force. The author is of the opinion that the availability of jobs considering the age of employees has not changed in numerous provinces of Poland, and a the tendency to have a job regardless of employee age remains unchanged, with some alterations to labor resources only. The research preceding the article was conducted in Polish provinces within 2010-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik, K., 2011, Popyt na pracę w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego. Studia Ekonomiczne, 3, 229-250.
 2. Bukowski, M. (red.), 2008, Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy, Warszawa: MPiPS, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
 3. Eurostat. Baza danych. Pobrano 4 marca 2012 z http://ec.europa.eu/index_pt.htm
 4. Florczak, W., 2008, Efektywna podaż pracy a wzrost gospodarczy. Gospodarka Narodowa, 11/12, 21-45.
 5. Frodyma, K., 2008, Zmiany na rynku pracy w ujęciu wojewódzkim. Wiadomości Statystyczne, 3, 56-61.
 6. GUS. Prognoza ludności na lata 2003-2030. Pobrano 4 marca 2012 z: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8708_PLK_HTML.htm
 7. Holzer, J.Z., 1999, Demografia, Warszawa: PWE.
 8. Jóźwiak, J., Podgórski, J., 1997, Statystyka od podstaw, Warszawa: PWE.
 9. Kostrzewska, I., 2008, Zależność między tempem wzrostu gospodarczego i sytuacją na rynku pracy według województw. Wiadomości Statystyczne, 5, 51-62.
 10. Kostrzewska, I., Pawełek, B., 2007, Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym. Wiadomości Statystyczne, 10, 53-65.
 11. Kryńska, E., 2001, Dylematy polskiego rynku pracy, Warszawa: IPISS.
 12. Kryńska, E., 2005, Polski rynek pracy - niedopasowania strukturalne, Warszawa: IPISS.
 13. Kwiatkowski, E., 2011, Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Ekonomista, 1, 37-53.
 14. Kwiatkowski, E., Suchecki, B. (red.), 2014, Prognoza zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski, Warszawa: IPISS i CRZL.
 15. Welfe, W., 2005, Ekonometryczne modele zatrudnienia. [w:] A. Zeliaś (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków: Wyd. AE w Krakowie, 163-175.
 16. Zgierska, A., 2003, Prognoza realnych zasobów pracy w Polsce do 2010 roku. Wiadomości Statystyczne, 9, 11-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4569
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu