BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowska Anna (IBRKK Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie), Gutkowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Collaborative Consumption as a New Trend of Sustainable Consumption
Konsumpcja wspólna jako nowy trend zrównoważonej konsumpcji
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 39-49, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Zachowania konsumenta
Consumption, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę konsumpcji zrównoważonej i poziom jej uświadomienia wśród polskich konsumentów. Szczególną uwagę zwrócono na konsumpcję wspólną (collaborative consumption), jako jeden z możliwych sposobów realizacji idei zrównoważonej konsumpcji. Podjęto próbę charakterystyki konsumpcji kolaboratywnej i jej przejawów w zachowaniach Polaków. Zwrócono uwagę na wybrane aspekty zachowań konsumentów, które mogą być traktowane jako desygnaty tego trendu, wskazując jednocześnie na możliwe upowszechnianie się tych zachowań. Na podstawie analizy przeprowadzonych badań określono profil społeczno-demograficzny konsumentów będących zarówno zwolennikami, jak i przeciwnikami konsumpcji wspólnej, wskazując, że o przynależności do tych kategorii decydują podstawowe zmienne socjodemograficzne oraz znajomość idei wspólnej konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

In their article, the authors present the essence of sustainable consumption and the level of awareness among Polish consumers. A particular attention is paid to collaborative consumption as one of possible ways of implementation the idea of sustainable consumption. They made an attempt to characterise collaborative consumption and its manifestations in Poles' behaviours. They paid attention to some aspects of consumers' behaviours which may be treated as designata of the trend indicating, at the same time, the possible popularisation of those behaviours. Based on an analysis of the carried out quantitative research surveys, the authors defined the sociodemographic profile of consumers being supporters or opponents of collaborative consumption indicating that the issue of belonging to these categories is decided by the basic sociodemographic variables and awareness of the idea of collaborative consumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 10 Ideas That Will Change the World. Time, March 17, 2011. The article first was published in the Yes! Magazine, 23, 2002).
 2. 13 for 2013. Havas Worldwide Report, December 2012, pdf version.
 3. Botsman, R. Rogers, R. (2010). What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, HarperCollins. Retrieved from: http://calibre-ebook.com/download_windows.
 4. Burgiel, A. (2013). Re-generacja jako megatrend w zachowaniach konsumentów - czy Polacy są na nią gotowi? [In:] G. Rosa, A. Smalec (Eds) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych. Zeszyty Naukowe US 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 32, 11-24.
 5. Chan, E. (2003). Bogactwo drzemiące w człowieku. Obywatel, 4. Retrieved from: http://bankczasukielce.wordpress.com/2008/03/29/edgar-chan-bogactwo-drzemiace-w-czlowieku, (accessed: 11.03.2015).
 6. Collaborative consumption - uważne rzeczy używanie, CRS.pl. Retrieved from: http://csr.pl/article/54/ (accessed: 23.09.2011).
 7. Dąbrowska, A., Bylok, F., Kiełczewski, D., Janoś-Kresło, M., Ozimek, I. (2014). Kompetencje konsumentów - innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja. PWE, Warszawa (in print).
 8. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2013). Marnowanie żywności jako problem społeczny. Handel Wewnętrzny, 4.
 9. Dąbrowska, A. (2013). Konsument na rynku usług. IBRKK, Warszawa.
 10. Facts and trends to 2050. Energy and climate change. Retrieved from: http://www.epe-asso.org/pdf_rapa/EpE_rapports_et_documents8.pdf (accessed 11.03.2015).
 11. Guide to Social Innovation. Regional and Urban Policy. European Commission, February 2013.
 12. Investment for jobs and growth. Promoting development and good governance in EU regions and cities. Sixth report on economic, social and territorial cohesion. EC, July 2014.
 13. Jastrzębska-Smolaga, H. (2000). W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse. PWN, Warszawa.
 14. Kiełczewski, D. (Ed.) (2009). Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 15. Kośmicki, E. (2010). Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 16. Parlament Europejski. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego w UE. Bruksela, Belgia [The European Parliament. The European Parliament's Resolution of 19 December on how to avoid food wastage: strategies for a more efficient food chain in the EU. Brussels, Belgium].
 17. Polska 2025 - długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Dokument przygotowany przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych przy współpracy Ministerstwa Środowiska, przyjęty przez Sejm RP w dniu 2 marca 1999 r. [Poland 2025 - the long-term strategy for sustainable development. The document prepared by the Governmental Centre for Strategic Studies with cooperation of the Ministry of Environment, adopted by Sejm of the RP on 2 March 1999].
 18. Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Wyd. Zysk i s-ka, Poznań.
 19. Smartfonizacja w Polsce 2014 - najważniejsze liczby i infografika. Raport [Smartphonisation in Poland 2014 - the essential figures and inforgraphics. Report]. Retrieved from: http://jestem.mobi/2014/02/smartfonizacja-w-polsce-2014-najwazniejsze-liczby-infografika.
 20. Sobczyk, M. (2005). Czas to więcej niż pieniądz. Obywatel. Retrieved from: http://wiadomosci. onet.pl/kiosk/kraj/czas-to-wiecej-niz-pieniadz,1,3330730,wiadomosc.html (accessed: 15.11.2005).
 21. Stasiuk, K., Maison, D. (2013). Psychologia konsumenta. PWN, Warszawa.
 22. Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 października 2003 roku. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej [The Strategy of Changing the Production and Consumption Patterns into the Patterns Facilitating Implementation of the Principles of Sustainable Development. The document adopted by the Council of Ministers on 14 October 2003. The Ministry of Economy, Labour and Social Policy].
 23. UN Documents, 2015. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Retrieved from: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm (accessed: 11.03.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu