BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Robert (University of Finance and Management in Warsaw, Poland)
Tytuł
Innovativeness of Advertising Activities in the Polish Market - Advertisers' Abilities and Recipients' Perception
Innowacyjność działań reklamowych na rynku polskim - możliwości reklamodawców a percepcja odbiorców
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 119-130, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Innowacyjność, Usługi marketingowe
Advertising, Innovative character, Marketing services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój konkurencji reklamowej wymusza podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia efektywności procesu oddziaływania na potencjalnych nabywców. Reklamodawcy coraz częściej sięgają po rozwiązania niekonwencjonalne i nowatorskie, które wpisują się w szeroko pojmowaną innowacyjność. Sprzyja temu rozwój nowoczesnych środków przekazu. Artykuł porusza problem możliwości wdrażania rozwiązań innowacyjnych w reklamie i ich percepcję wśród konsumentów. Podstawą rozważań są badania ilościowe prowadzone wśród przedsiębiorstw prowadzących aktywną działalność reklamową oraz odbiorców tych działań. (abstrakt oryginalny)

The development of advertising competition forces to undertake measures aimed at increasing effectiveness of the process of influencing potential customers. Advertisers more and more often reach for non-conventional and innovative solutions that are a part of innovativeness in a broad sense. This is facilitated by the development of modern mass media. The article touches the problem of the possibility to implement innovative solutions in advertising and perception thereof among consumers. The grounds for considerations are quantitative research surveys carried out among enterprises conducting their active advertising as well as recipients of those activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amabile, T., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Review, 39(5), 1154-1184.
 2. Bogdanienko, J., Haffer, M., Popławski, W. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw (Enterprise Innovativeness). Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń.
 3. Belch, G.E., Belch, M.A. (2009). Advertising and Promotion. An Integrated Marketing Communications Perspective. McGraw-Hill/Irwin Publishing Company, New York.
 4. Burnett, H.G. (1953). Innovation: The Basis of Cultural Change. McGraw-Hill Publishing Company, New York.
 5. Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinations and moderators. Academy of Management Journal, 34(3), 555-590.
 6. DeCenzo, D.A., Robbins, S.P. (2002). Podstawy zarządzania (Fundamentals of Management). PWE, Warszawa.
 7. Farazmand, A. (2004). Innovation in Strategic Human Resource Management: Building Capacity in the Age of Globalization. Public Organization Review, 4(1), 3-24.
 8. Kotowicz-Jawor, J. (1997). Syntetyczna charakterystyka funkcjonowania mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju w rozwiniętej gospodarce rynkowej (A synthetic characteristics of functioning of microeconomic mechanism of development in the mature market economy). [In:] Determinanty funkcjonowania mechanizmów rozwoju (Determinants of development mechanisms functioning). IRISS, Raporty, 57.
 9. Lane, W.R., Russell, J.T. (1996). Reklama według Ottona Kleppnera (Advertising According to Otton Kleppner). Felberg SJA, Warszawa.
 10. Niedzielski, P., Markiewicz, J., Rychlik, K., Rzewuski, T. (2007). Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy (Innovativeness in Enterprises' Activities. Knowledge Digest). Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Nowacki, R. (2010a). Innowacyjność marketingu a konkurencyjność przedsiębiorstwa (Marketing Innovativeness and Enterprise's Competitiveness). [In:] S. Figiel. Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego (Marketing in the realities of contemporary market. Implications of the market environment). PWE, Warszawa.
 12. Nowacki, R. (2010b). Zarządzanie - konkurencyjność - innowacyjność (Management - competitiveness - innovativeness). [In:] R. Nowacki (Ed.). Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa (Innovativeness in management and enterprise's competitiveness). Difin, Warszawa.
 13. Nowacki, R. (2011). Procesy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwach (Processes of advertising activity management at enterprises). [In:] R. Nowacki, M. Strużycki (Eds). Reklama w procesach konkurencji (Advertising in competition processes). Difin, Warszawa.
 14. Nowacki, R., Staniewski, M.W. (2012). Innovation in the Management of SMEs in the Service Sector in Poland. Amfiteatru Economic, 14(6), 755-773.
 15. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego (Theory of Economic Development). PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu