BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiuk Mariusz (Stadnina Koni w Janowie Podlaskim)
Tytuł
Wybrane problemy obrotu w prawie autorskim i prawach pokrewnych
Chosen Problems of Trading in Copyright and Related Rights
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (30), 2014, nr 103, s. 271-281, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Prawo konkurencji, Regulacje prawne
Copyright law, Competition law, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Regulacje z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych są w ostatnich latach przedmiotem ożywionej dyskusji związanej nie tylko z rozwojem technicznych możliwości korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, lecz także pojawianiem się nowych zjawisk w obrocie prawami autorskimi, które należą do swego rodzaju szarej strefy prawa autorskiego. Problemy takie, jak komercjalizacja osobistych praw twórców, piractwo komputerowe czy też kwestie związane ze stosowaniem prawa konkurencji w prawie autorskim wymagają niewątpliwie szerszego rozpatrzenia. Niniejszy artykuł omawia wskazane problemy i stanowi wstęp do szerszej dyskusji związanej z przedstawioną tematyką. (abstrakt oryginalny)

The provisions of the copyright and related rights law are currently the subject of lively discussion. Such a discussion is connected not only with the development of the technical possibilities to use the works and objects of related rights, but also with new phenomena which constitute a kind of "grey zone" of copyright law. Problems such as commercialization of moral rights, computer piracy and the matter of application of competition law in the provisions of copyright law undoubtedly require wider consideration. The article describes the afore mentioned problems and serves as an introduction to a wider discussion considering presented matter.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 2. Białecki P., Zasada jednolitości ochrony praw osobistych twórcy na tle komercjalizacji prawa autorskiego, [w:] Problemy prawa własności intelektualnej, red. J. Barta, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2003.
 3. Fisher B., Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji, Zakamycze, Kraków 2000.
 4. Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 5. Kępiński J., Klafkowska-Waśniowska K., Sikorski R. (red.), Konkurencja a własność intelektualna, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 6. Lewandowski K., Prawo autorskie a prawo konkurencji. materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań 2009.
 7. Miąsik D., Stosunek prawa własności intelektualnej do prawa konkurencji, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 8. Podrecki P. (red.), Prawo Internetu, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", Warszawa 2007.
 9. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", Warszawa 2009.
 10. Akty prawne Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 26.10.2012).
 11. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631).
 12. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173, poz. 1807).
 13. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 79, poz. 85).
 14. C-127/73 Belgische Radio en Televisie v SV SABAM and NV Fonior.
 15. C-395/87. Rec.1989. decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29.08.2008 r. DOK - 6/2008 DOK 2-410/3/05/BP.
 16. Millar v. Taylor, 98 Eng. Rep. 201, 4 Burr. 2303 (Court of King's Bench, 1769)
 17. Wyrok SN z 6.12.2007 r. III SK 16/07.
 18. Business Software Alliance: Polska piąta w Unii Europejskiej według światowego badania piractwa komputerowego http://portal.bsa.org/globalpiracy2010/ downloads/press/pr_poland_polish.pdf
 19. http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2737
 20. http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=464
 21. http://www.wired.com/politics/security/commentary/securitymatters/2008/03/securitymatters_0320
 22. Pałka J., Prawo konkurencji UE a prawo autorskie - konflikt pozorny, zażegnany czy nieunikniony? http://www.academia.edu/1238730/Prawo_konkurencji_Unii_Europejskiej_a_prawo_autorskie_-_konflikt_pozorny_zazegnany_czy_nieunikniony Business Software Alliance
 23. Rychlicki T., Przestępstwa przeciwko prawom własności intelektualnej. Scena Warez. Modus operandi, http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/files/ebiuletyn/Przestepstwa%20przeciwko%20prawom%20wlasnosci%20%20intelektualnej.%20Scena%20warez.%20Modus%20operandi.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu