BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sporek Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Nowy wymiar globalizacji i problemów globalnych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian, 2015, s. 13-42, tab., bibliogr. 85 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Globalizacja
World economy, Globalization
Abstrakt
Gospodarka globalna jest systemem ekonomicznym o charakterze globalnym; nowym organizmem, w ramach którego panują globalne warunki działania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania i przemieszczania na terenie całego globu. Nie jest to pojęcie równoznaczne z gospodarką światową. Tak jak tradycyjna gospodarka światowa była protoplastą obecnej gospodarki światowej, tak współczesna gospodarka światowa tworzy podstawy dla gospodarki globalnej. Gospodarka światowa staje się gospodarką globalną poprzez scalanie gospodarek narodowych w jeden organizm. Wciąż zwiększa się ilość podmiotów działających na arenie globalnej, między którymi powstaje coraz więcej zależności. Jednocześnie główna rola w rozwoju stosunków gospodarczych przypada nie państwom narodowym, a instytucjom i strukturom ponadnarodowym. Dominujące w gospodarce światowej znaczenie przemysłu ustępuje miejsca gospodarce opartej na wiedzy. System gospodarki globalnej urzeczywistnia się poprzez wiele zachodzących obecnie zmian tak w gospodarce, jak i w innych dziedzinach. Należą do nich: reformy, otwarcie i zwiększenie roli w gospodarce światowej państw azjatyckich, zwłaszcza Chin i Indii, włączenie się gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej w światowy obieg gospodarczy, znaczący spadek kosztów transportu, wielostronna liberalizacja handlu, deregulacja rynków telekomunikacyjnych, szybki postęp we wdrażaniu osiągnięć technik informacyjnych i telekomunikacyjnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006.
 2. Sporek T., Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, Wydawnictwo AE, Katowice 2010.
 3. Tendera-Właszczuk H., Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej, ŚWSZ, Katowice 2006.
 4. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.
 5. Sporek T., Globalizacja a regionalizacja - wzajemne relacje, w: Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 6. Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 7. Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji - wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 8. Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, Scholar, Warszawa 2004.
 9. Sporek T., Integracja regionalna jako forma kompromisu centrum i peryferii gospodarki światowej. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach" 1995, nr 138, s. 108-112.
 10. Wallerstein I., The Decline of American Power, New Press, New York, London 2003.
 11. Krugman P., Increasing Returns and Econimic, "Geography Journal of Political Economy" 1991, Vol. 99, No. 3.
 12. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teorie wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 13. Rewizorski M., Kraje rozwinięte i rozwijające się, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny" 2008, nr 1.
 14. Scholte J.A., Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2006.
 15. Dynarski W.J., Globalizacja a spotkanie kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.
 16. Kłosiński K.A., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005.
 17. Kołodko G.W., Wędrujący świat, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 18. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 19. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 20. Jasiński L.J., Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 21. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 22. Bożyk P., Misala J., Puławski M,, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002.
 23. Michałków I., Globalizacja a gospodarcze perspektywy rozwojowe Polski i świata, w: Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwań rozwoju, red. W. Kowalczewski, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2000.
 24. Sporek T., Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie i na świecie, Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 25. Sporek T., Globalizacja i regionalizacja szansą rozwoju cywilizacyjnego, w: Procesy integracyjne w gospodarce światowej, red. J. Bilski, A. Midera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 26. Soros G., On Globalization, Public Affairs, New York 2005.
 27. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 28. Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 29. Nowy słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, wydanie VIII, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 2004.
 30. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie D., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg, Warszawa 2001.
 31. Flejterski S., Wahl P.T., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 32. Siwiński W., Globalizacja gospodarki, w: Wiek wielkich przemian, red. M. Dobraczyński, A. Jasińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa- Toruń 2001.
 33. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 34. Osadnik M., Instytucjonalizacja działania w procesach globalizacji - wprowadzenie do problematyki badawczej, w: Instytucjonalizacja aktywności ekonomicznej w gospodarce światowej w układach narodowym, regionalnym i globalnym, red. E. Okoń-Horodyńska, Wydawnictwo AE, Katowice 1998.
 35. Pietrasieński P., Globalizacja a zagrożenia dla rozwoju gospodarki światowej - cz. 1, "Marketing i Rynek" 2001, nr 1.
 36. Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Warszawa 1996.
 37. Czinkota M.R., Ronkainen I.A., Tarrant J.J., The Global Marketing Imperative, NTC Business Books, Lincolnwood 1995.
 38. Lompart A., Globalizacja kulturowo-gospodarcza. Szanse i zagrożenia dla Polski, "Gospodarka Narodowa" 1997, nr 3.
 39. Pietraś M., Istota i zakres procesów globalizacji, "Sprawy Międzynarodowe" 2002, nr 2.
 40. Anioł W., Geneza i rozwój procesu globalizacji, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1989.
 41. Budnikowski A., Problemy globalne we współczesnej gospodarce światowej, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa 1995.
 42. Budnikowski A., Pojęcie problemów globalnych, "Sprawy Międzynarodowe" 1987, nr 2.
 43. Werner A., Ochrona środowiska na globalnej licytacji, "Rzeczpospolita" z 5.10.2007 r.
 44. Świat gra w zielone, "Newsweek" z 7.12.2008 r.
 45. Sporek T., Niemcy w procesach ogólnoeuropejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo AE, Katowice 1998.
 46. Wielecki K., Globalization and Free Market from the Perspective of European Sociology, "European Studium" 2004, nr 8, Warsaw University Centre for Europe.
 47. Wierzbicki A.P., Informacja jako zasób: wpływ na stosunki społeczne i gospodarcze w krajach rozwiniętych, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 12.
 48. Bartosik K., Koncepcja trwałego rozwoju a poszukiwania strategii globalnych, "Ekonomista" 1996, nr 2.
 49. Szymański W., Uwarunkowania makroekonomiczne a orientacja eksportowa przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich firm, red. K. Kuciński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999.
 50. Levy D., International Production and Sourcing: Trends and Issues, "STI Review" 1993, No. 1-2.
 51. Coatest J.F., Komunikacja w biznesie w trzecim tysiącleciu, "Transformacje" 1996, nr 1-2.
 52. Michalak W., The Political Economy of Trading Blocs, w: Continental Trading Blocs. The Growth of Regionalism in the World Economy, red. R. Gibb, W. Michalak, John Wiley and Sons, Chichester 1994.
 53. Dunning J.H., The Global Economy, Domestic Governance Strategies and Transnational Corporations: Interactions and Policy Implications, "Transnational Corporations" 1992, No. 3.
 54. Dietl J., Wyzwania tynku globalnego dla konkurencyjności polskiego biznesu, w: Euromarketing. Koncepcje - strategie - metody, Materiały II Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, red. J.W. Wiktor, Kraków 1999.
 55. Makać A., Gospodarka światowa jej istota i struktura, w: Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 56. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1998.
 57. Kotler Ph., Jatusripitak S., Maesincee S., Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 58. Hart S.L., Milstein M.B., Global Sustainability> and the Creative Destruction of Industries, "Sloan Management Review" Fall 1999.
 59. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Warszawa 1999.
 60. Żabińska T., Żabiński L., Globalizacja rynków i jej uwarunkowania, w: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami w realiach procesów integracji Polski z Unią Europejską i globalizacji tynków, red. K. Jędralska, L. Żabiński, PTE, Katowice 1998.
 61. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawą 1992.
 62. Mazurek-Łopacińska K., Niektóre dylematy rozwoju marketingu globalnego, w: Marketing. Przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, t. I, red. K. Mazurek- Łopacińska, A. Styś, materiały kongresowe - Jelenia Góra, 24-27 września 2000 r., Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
 63. Romanowska M., Strategie rozwoju i konkurencji, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998.
 64. Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, red. M. Malinowska, B. Kucharska, PWE, Warszawa 2006.
 65. Sporek T., Człowiek w dobie kryzysu globalizacji, w: Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, red. J. Schroeder, B. Stępień, Wydawnictwo UE, Poznań 2009.
 66. Kuciński K., Gospodarka globalna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002.
 67. Morawski W., Globalizacja jako wyzwanie teoretyczne, w: Polskie przemiany. Uwarunkowania i spoty. Refleksje z okazji jubileuszu profesora Tadeusza Kowalika, red. R. Bugaj, J. Halbersztadt, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2002.
 68. Problemy i kontrowersje wokół globalizacji, red. E. Okoń-Horodyńska, Wydawnictwo AE, Katowice 2003.
 69. Tarkowska E., Globalizacja i ubóstwo, w: Globalizacja i co dalej? Red. S. Amsterdamski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 70. Problemy globalne współczesnego świata, red. S.M. Grochalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
 71. Makać A., Oziewicz E., Istota procesu globalizacji w gospodarce światowej. Problemy globalne współczesnego świata, w: Globalizacja w gospodarce światowej, red. T. Czuba, M. Skurzyński, Instytut Handlu Zagranicznego, Sopot 2000.
 72. Sporek T., Społeczne problemy współczesnego świata - dylematy ochrony środowiska, w: Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, red. B. Drelich- Skulska, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2008, nr 13.
 73. Falksota R., AHL A.E., Jung A., Globalisierung, Die Wut der Armen, "Der Spiegel" nr 16, 14.04.2008.
 74. Borkowski R., Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesność, w: Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia, red. R. Borkowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.
 75. Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 76. Word Development Report 2004, Raport Światowego Banku 2004, www.worIdbank.org.
 77. Symonides J., Wpływ globalizacji na miejsce i rolę państwa w stosunkach międzynarodowych, w: Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2003.
 78. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze - zarys teorii i polityki handlowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.
 79. Sadowski Z., Eseje o gospodarce, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 80. Soros G., Kryzys światowego kapitalizmu, Muza, Warszawa 1999.
 81. Sporek T., Sponsoring sportu w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2007.
 82. Barber B.J., Dżihad kontra McŚwiat, Muza S.A., Warszawa 2004.
 83. Kołodko G.W., Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001.
 84. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu - jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 85. Gołębiowski J.W., Global Governance. Koncepcje, doświadczenia, perspektywy, Instytut Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu