BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabrusewicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Przybylska-Kapuścińska Wiesława (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Umocowanie pieniądza jako jednostki pomiaru wartości ryzyka w rachunkowości
Money Strengthening as a Measurement Unit of the Risk Value in Accounting
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 396, s. 48-58, bibliogr. 38 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom 2. Rachunkowość
Słowa kluczowe
Pieniądz, Pomiary, Wartość pieniądza, Rachunkowość
Money, Measurement, Value of money, Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest identyfikacja istniejących zależności pomiędzy pieniądzem jako interdyscyplinarną jednostką miary w rachunkowości a wybranymi metodami pomiaru ryzyka w rachunkowości. W artykule omówione zostanie pojęcie pieniądza z punktu widzenia filozofii, ekonomii oraz rachunkowości jako nauki pomiaru. Ponadto wskazane zostaną obszary identyfikacji ryzyka w rachunkowości, w których pomiar w jednostkach pieniężnych ma kluczowe znaczenie(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to identify the existing dependency between money as an interdisciplinary measurement unit in accountancy and selected risk measurement methods in accountancy. This article will describe the concept of money in terms of philosophy, economy and accountancy as a measurement study. Moreover accountancy identity risk areas, where monetary units measurements are crucial will be indicated. The article applies research methods such as induction and critical analysis(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aboody D., Hughes J., Liu J., 2002, Measuring value relevance in a (possibly) inefficient market, "Journal of Accounting Research", vol. 40, no. 4.
 2. Ball R., Brown P., 1968, An empirical evaluation of accounting income numbers, "Journal of Accounting Research", vol. 6, no. 2.
 3. Belkaoui A., 1981, Accounting Theory, Harcourt Brace Jovanovivh, San Diego.
 4. Bień W., Bień A., 2006, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady i tablice procentowe, wyd. 4, Difin, Warszawa.
 5. Bień W., Bień A., 2009, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady i tablice procentowe, wyd. 5, Difin, Warszawa.
 6. Borcuch A., 2012, Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego, CeDeWu, Warszawa.
 7. Butterworth J.E., Falk H., 1986, Information Attributes of the Contractual Paradigm, [w:] Financial reporting - Theory and Application to the Oil and Gas Industry in Canada, Hamilton, Ontario.
 8. Chwiałkowski P., 2012, Rachunkowość zabezpieczeń, UE w Poznaniu, praca magisterska niepublikowana: promotor T. Gabrusewicz.
 9. Dobija M., 2002, Dynamiczna równowaga kapitału jako źródło praw ekonomicznych, Rzeszów, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt6/02_Dobija_Mieczyslaw.pdf (20.12.2010).
 10. Ferguson N., 2010, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Wyd. Literackie, Kraków.
 11. Gabrusewicz T., 2010a, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C. H. Beck, Warszawa.
 12. Gabrusewicz T., 2010b, Problem wyceny składników sprawozdania finansowego spółek kapitałowych w sytuacji kryzysu finansowego, zeszyt Naukowy UE 164, Rynek kapitałów pieniężnych. Wybrane zagadnienia, Wyd. UE Poznań, Poznań.
 13. Gabrusewicz T., 2012, Ewolucja współczesnej rachunkowości w świetle ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 14. Gabrusewicz T., 2013, Sustainability accounting - definition and trends, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 302, Wydawnictwo UE, Wrocław, s. 37-46.
 15. Hulsmann J. G., 2014, Etyka produkcji pieniądza, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław.
 16. IASB, 2010, The conceptual framework for financial reporting 2010, London.
 17. Jarmołowicz W., 2015, Sztuka ekonomii, Forum UEP 13/15, Poznań.
 18. Jarugowa A. (red.), 1991, Współczesne problemy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Jędrzejczyk M., 2013, Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce, Difin, Warszawa.
 20. Karmańska A., 2008, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 21. Knakiewicz Z., Jurek M., Marszałek P., 2011, Teorie pieniądza i ich wykorzystanie. Od pieniądza kruszcowego do fiducjarnego, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 22. Kuhn T., 1968, Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, wyd. I. PWN, Warszawa.
 23. Masztalerz M., 2012, Pomiar wartości - w kierunku integracji rachunkowości finansowej i zarządczej, KIBR, Poznań.
 24. Masztalerz M., 2013, Value-Based Accounting - Challenge orUopia?, Reserch Paperrs of Wrocław University of Economics, no. 290, Wrocław.
 25. Masztalerz M., 2014, Wartość dla interesariuszy w zrównoważonym przedsiębiorstwie, Studia Oecenomica Posnaniensia, vol. 2, no. 8 (269), Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 26. Ohlson J.A., 1995, Earnings, book value and dividends in equity valuation, "Contemporary Accounting Research", no. 11.
 27. Przybylska-Kapuścińska W. (red.), 2013, Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Rynek finansowy, CeDeWu, Warszawa.
 28. Pułaska-Turyna B., 2011, Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa.
 29. Rajan R.G., 2012, Linie uskoku. Ukryte rysy, które wciąż zagrażają światowej gospodarce, Kurhaus, Warszawa.
 30. Seredyński R., 2009, MSR, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 31. Statement of Accounting Theory and Theory Acceptance, 1997, American Accounting Association.
 32. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, Dz.U. 2013, poz. 330.
 33. Von Mises L., 2012, Teoria pieniądza i kredytu, Fijorr Publishing, Warszawa.
 34. Wells M.C., 1976, A Revolution in accounting thought?, "The Accounting Review" 51, no. 3, s. 471-482.
 35. Wójtowicz P., 2010, Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 36. www.nbp.pl.
 37. Zadora H., Zieliński T., 2012, Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe, Difin, Warszawa.
 38. Żebruń A., 2010, Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.396.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu