BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska Dorota I. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Poszukiwanie rzetelności w kontekście kodeksów zawodowych na przykładzie sektora bankowego
The Search for Fairness in the Context of Professional Codes on the Example of the Banking Sector
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 395, s. 53-61, bibliogr. 37 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 1. Finanse
Słowa kluczowe
Kodeks etyki, Prawo, Banki
Code of ethics, Law, Banks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie banków na rynku finansowym jest ograniczone przez soft law. W ramach bankowego soft law można wyróżnić: Kanon dobrych praktyk rynku finansowego oraz Kodeks etyki bankowej. Zawarte w nich treści są bardzo podobne. Różnice wynikają z ich objętości. Jeden dokument: KDPRF liczy kilka, a drugi: KEB - kilkanaście stron. W obu kodeksach przede wszystkim przedstawiono zasady odnoszące się do traktowania i obsługi klientów. Podkreślono znaczenie przekazywanych klientom informacji, które mają być m.in. jasne i rzetelne. Celem opracowania jest przedstawienie tych dokumentów w szerszym kontekście kodeksów deontologicznych - zawodowych, analiza ich treści i krótkie uzasadnienie potrzeby ich funkcjonowania.(abstrakt oryginalny)

The functioning of the banks on the financial market is limited by soft law. The main elements of soft law are, first of all, The Canon of Good Practices of the Financial Market and The Banking Code of Ethics. Their contents are very similar. Differences are the result of their volume. CoGPoFM one document has multiple pages and the second BCoE dozen pages. Both codes, above all, present the principles relating to the treatment and customer service. They also emphasize the importance of providing information for consumers which has to be clear and accurate. The aim of the paper is to present these documents in a broader context of professional codes and professional conduct, the analysis of their content and a brief explanation as to their operation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benson G., 1989, Codes of Ethics, ,,Journal of Business Ethics", no. 8, s. 305-319.
 2. Bernardi R., LaCross C., 2009, Positioning codes of ethics on international corporations' websites: A six-year longitudinal study, "Advances in Accounting/Advances in International Accounting", no. 25 s. 75-80.
 3. Burzyńska M., 2011, Najistotniejsze zmiany prawa wspólnotowego po kryzysie finansowym w obszarze klient - instytucje finansowe, http://www.knf.gov.pl/Images/M_Burzynska_Kanon_tcm75-27816.pdf (7.03.2015).
 4. Drzeżdżon W., 2013, Etyczne aspekty pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia, Studia Gdańskie, Wizje i rzeczywistość, t. X, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.
 5. Dubisz S. (red.), 2008, Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. A-J, Warszawa, s. 587.
 6. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. UE L 149 z 11.06.2005, s. 22.
 7. Frankel M.S., 1989, Professional codes: why, how, and with what impact?, "Journal of Business Ethics", no. 8, s. 109-115.
 8. Gasparski W., 2000, Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie (na wybranym przykładzie), "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", t. 3, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź.
 9. http://www.businessdictionary.com/definition/code-of-practice.html (28.02.2015).
 10. http://www.kig.pl/files/Kodeks%20etyki%20dla%20przedsiebiorcow.pdf (28.02.2015).
 11. http://www.knf.gov.pl/Images/D_Stanny_Kanon_tcm75-27814.pdf (7.03.2015).
 12. http://www.knf.gov.pl/Images/I_Torzewska_Kanon_tcm75-27815.pdf (7.03.2015).
 13. http://www.knf.gov.pl/Images/komunikat_Kanon_13_03_08_tcm75-7085.pdf (7.03.2015).
 14. http://www.knf.gov.pl/Images/M_Burzynska_Kanon_tcm75-27816.pdf (7.03.2015).
 15. http://www.knf.gov.pl/Images/M_Orzel-Kolodziejczyk_Kanon_tcm75-27813.pdf (7.03.2015).
 16. http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/dzialania-w-obszarze-legislacyjno-prawnym/komisja-etyki-bankowej (7.03.2015).
 17. http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/komisja_etyki_bankowej/KEB_final_WZ.pdf (28.02.2015).
 18. http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/komisja_etyki_bankowej/Regulamin_KEB_final_WZ.pdf (7.03.2015).
 19. Iwko J., 2010, Kodeksy deontologiczne na polskim rynku ubezpieczeniowym, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 9.
 20. Kanon dobrych praktyk rynku finansowego, przyjęty przez WZ ZBP w dniu 21 kwietnia 1995 r.
 21. Klimek J., 2014, Etyka biznesu, Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa.
 22. Kodeks etyki bankowej (Zasady dobrej praktyki bankowej), przyjęty na XXV WZ ZBP 18 kwietnia 2013,Warszawa.
 23. Kodeks etyki dla przedsiębiorców, opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej przez Fundację Instytut Badań nad Demokrację i Przedsiębiorstwem Prywatnym na bazie materiałów Institute of Business Ethics.
 24. Komunikat KNF z 13 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia Kanonu DPRF, www.knf.gov.pl.http://www.knf.gov.pl/Images/komunikat_Kanon_13_03_08_tcm75-7085.pdf
 25. Komunikat ze spotkania z sygnatariuszami Kanonu DPRF, 27.09.2011, http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_Kanon_27-09-2011_tcm75-27819.pdf.
 26. Marcinkowska M., 2014, Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 27. Milic-Czerniak R., 2014, Kodeks Etyki Bankowej jako element samoregulacji. Konkurs "Etyka w finansach - nagroda Robina Cosgrove", III Ogólnopolska Konferencja "Compliance", Warszawa.
 28. Mokrysz-Olszyńska A., 2005, Rola kodeksów dobrych praktyk w ochronie konsumenta, [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), red. C. Banasiński, UOKiK, Warszawa, s. 263-291.
 29. Mokrysz-Olszyńska A., 2007, Znaczenie soft law w regulowaniu działalności reklamowej, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, Warszawa, nr 281, s. 1-5.
 30. Orzeł-Kołodziejczyk M., 2011, Obszary nieprawidłowości w relacjach instytucji finansowych z klientami z perspektywy UOKiK, http://www.knf.gov.pl/Images/M_Orzel-Kolodziejczyk_Kanon_tcm75-27813.pdf (7.03.2015).
 31. Rutkowska-Tomaszewska E., 2010, Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, "Kwartalnik ADR", nr 4, s. 63-78.
 32. Rutkowska-Tomaszewska E., 2013, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Lex WoltersKluwer business, Warszawa.
 33. Sobol E. (red.), 1996, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, s. 222, 560.
 34. Sołoma A., 2007, Glosa z perspektywy bankowej do antywzorców moralnych kapitalisty, "Prakseologia" nr 147, s. 77.
 35. Stanny D., 2011, Branżowa samoregulacja rynków - dobre przykłady, http://www.knf.gov.pl/Images/D_Stanny_Kanon_tcm75-27814.pdf (7.03.2015).
 36. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, DzU 2007, nr 171, poz. 1206, DzU 2014, poz. 827.
 37. Wolska G., 2013, Kodeksy etyczne jako instrument poprawnych relacji między podmiotem gospodarczym i konsumentem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 305, UE, Wrocław, s. 846.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.395.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu