BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszyńska-Żygadło Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Ryszawska Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w sustainability transition
The Role of Corporate Social Responsibility in Sustainability Transition
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 395, s. 62-72, rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 1. Finanse
Słowa kluczowe
Wielopoziomowe rządzenie, Społeczna odpowiedzialność, Przedsiębiorstwo, Rozwój zrównoważony
Multilevel governance, Social Responsibility, Enterprises, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia rolę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP) w sustainability transition. Teza postawiona brzmi: dotychczasowy zakres i sposób implementacji SOP w biznesie europejskim jest niewystarczający. Powinien obejmować istotne aspekty działalności firmy i jej wpływ na społeczeństwo i środowisko oraz być częścią wielopoziomowego zarządzania publicznego (multilevel governance), wspierającego sustainability transition. Dokonano zestawienia najbardziej popularnych ujęć zagadnienia sustainability transition obecnych w literaturze. Scharakteryzowano rolę różnych aktorów w niezbędnej transformacji gospodarki. Pokazano zmieniającą się rolę i nowy zakres działań przedsiębiorstw w ramach ich społecznej odpowiedzialności, zwanej obecnie szerzej corporate sustainability. W artykule przedstawiono metodę multilevel perspective, stworzoną przez F.W. Geelsa, efektywną w analizie transformacji systemów złożonych1.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to demonstrate the role of corporate social responsibility (CSR) as an instrument of sustainability transition. Sustainability transition means a transformation of the economic and socio-technical system towards more environmentally sustainable and socially equitable. The current scope of implementation of CSR in business is insufficient. CSR should cover the important aspects of the business and its impact on society and the environment and be part of a multilevel governance, supporting the sustainability transition. The authors have made a literature overview of the most popular understanding of sustainability transition. Then the description of the role of various actors in the necessary transformation of the economy has been made. Finally a changing role and a new range of business activities has been showed within the framework of their corporate social responsibility. The article uses the multilevel perspective created by F.W. Geels effective in the analysis of the transformation of complex systems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Carroll A.B., 1979, A Tree-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, "Academy of Management Review", vol. 4, no. 4, s. 497-505.
 2. Certo S.C., Certo S.T., 2006, Modern Management, Pearson Prentice Hall, Singapore.
 3. Davis K., Blomstom R., 1975, Business and Society. Environment and Responsibility, McGraw-Hill, New York.
 4. EABIS Research Project, 2009, Sustainable Value, Corporate Responsibility, Market Valuation and Measuring the Financial and Non-Financial Performance of the Firm.
 5. Eberhard-Harribey L., 2006, CSR as a new paradigm in the European policy: how CSR comes to legitimate the European regulation process, "Corporate Governance", vol. 6, no. 4.
 6. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, KOM(2010), Bruksela.
 7. European Commission, 2009, Towards greater corporate responsibility. Conclusions of EU-funded research, Brussels.
 8. European Commission, 2011, A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility, Brussels.
 9. European SRI Study 2010, www.eurosif.org (15.04.2015).
 10. Farla J. et al., 2012, Sustainability transitions in the making: A closer look at actors, strategies and resources, "Technol. Forecast. Soc. Change", vol. 79, issue 6, s. 991-998.
 11. Gasparski W., Lewicka A., Rok B., 2003, Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej, [w:] Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, red. W. Gasparski, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
 12. Geels F.W., 2011, The multi-level perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms, "Environmental Innovation and Societal Transitions", no. 1, s. 24-40.
 13. Jackson T., 2009, Prosperity without Growth, Earthscan, London.
 14. Laszlo C., 2008, Sustainable Value, Greenleaf Publishing, London.
 15. McIntosh M., 2013, The Necessary Transition. The Journey towards the Sustainable Enterprise Economy, Greenleaf Publishing, London.
 16. Pańków W., Rok B., Strumińska-Kutra M. (red.), 2010, Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Scholar, Warszawa.
 17. Røpke I., 2013, Sustainability transitions in the perspective of ecological macroeconomics, The 10th Biennial Conference of the European Society for Ecological Economics, 18-21 June, Lille, France.
 18. Stiglitz J., 2010, Why we have to change capitalism, "The Telegraph", 23.01.
 19. The World Business Council for Sustainable Development, 2010, Vision2050. The new agenda for business, Geneva.
 20. Visser W., 2012, The Future of CSR: Towards Transformative CSR, or CSR 2.0, Kaleidoscope Futures Paper Series, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.395.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu