BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rajfur Jakub (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na sytuację finansową banków spółdzielczych
The Impact of the Global Economic Crisis on the Financial Situation of Cooperative Banks
Źródło
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2014, nr 14, s. 67-85, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Kryzys gospodarczy, Finanse banków, Kryzys finansowy, Analiza finansowa, Kryzys subprime
Cooperative banks, Economic crisis, Banks finance, Financial crisis, Financial analysis, Subprime crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys subprime, mający swoje podłoże między innymi w błędnej polityce FED oraz bańce cenowej na rynku nieruchomości, jak się szybko okazało, opuścił granice Stanów Zjednoczonych, "infekując" nie tylko instytucje finansowe, ale i gospodarki państw "starego kontynentu". Chaos, który poza rynkiem kapitałowym ogarnął również system bankowy, przekładając się również na kryzys zaufania, wywołał sytuację, w której klienci banków, opierając się wyłącznie na doniesieniach medialnych, nie byli w stanie zrozumieć jego genezy oraz oszacować potencjalnych skutków. W niniejszym artykule podjęto próbę skonkretyzowania przyczyn leżących za powstaniem ostatniego kryzysu finansowego oraz oceny jego oddziaływania na polski sektor banków spółdzielczych. W tym celu posłużono się analizą finansową grupy wybranych banków spółdzielczych, których audyt prowadzi Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu. (abstrakt oryginalny)

The subprime crisis, having its base among other things in the wrong policy of the FED, and the price bubble in the real estate market, has quickly crossed the borders of the United States, and is now "infecting" not only financial institutions but also the economies of the "old continent". The chaos, beyond the capital markets, engulfed the banking system, which translated into a crisis of confidence. This led to a situation in which the bank's customers, relying solely on media reports, were not able to understand its genesis and estimate the potential effects. This article attempts to substantiate the reasons for the emergence of recent financial crisis and to assess its impacts on the Polish cooperative banking sector. For this purpose, a financial analysis of a group of selected cooperative banks was used, in which an audit by the Auditing Union of Cooperative Banks in Poznan was carried out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec J., Russel P., Światowy kryzys gospodarczy a sektor przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Polsce, w: Kryzys finansowy wybrane zagadnienia, red. J. Adamiec, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
 2. Bochenek P., Problem bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w świetle wybranych teorii przeinwestowania, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" 2011, vol. 7, nr 1.
 3. Case Study: The Collapse of Lehman Brothers, www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp [2.04.2009].
 4. Grzelec K., Kryzys na rynku subprime w USA, "Studia i prace kolegium zarządzania i finansów" 2008, nr 89.
 5. Kindleberger Ch., Aliber R., Manias, panics, and crashes. A history of financial crises, John Wiley&Sons Inc., Fift Edition, Hoboken, New Jersey 2005.
 6. Kreczmańska-Gigol K., Światowy kryzys finansowy a perspektywy rozwoju sekurytyzacji aktywów w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2009, nr 95.
 7. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 8. Statement of Roger T. Cole, Director, Devision of Banking Supervision and Regulation Board of Governons of the Federal Reserve System, before the Committee on Banking Housing and Urban Affairs Unitet States Senate [22.03.2007].
 9. US Census Bereau, Housing Vacancy Survey: Inside Mortgage Finance, 2008 Mortgage Market Statistical Annual.
 10. Waszkiewicz A., "Papierowe" bogactwo sekurytyzacja, Rynki i Instytucje Finansowe, "Bank i kredyt" 2004, nr 4.
 11. Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji, red. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, WSHiG w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Turystyki, Poznań 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-7129
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu