BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hübner Danuta
Tytuł
Jak zarządzać zmieniającą się Europą : wyzwania nie tylko instytucjonalne (Seminarium "Dobre rządzenie", 10 grudnia 2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
How to Govern the Changing Europe : Institutions and Beyond
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 2 (32), s. 5-14
Public Governance
Słowa kluczowe
Polityka wewnętrzna, Zarządzanie gospodarką, Gospodarka, Dobre rządzenie
Domestic policy, Management of the economy, Economy, Good governance
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Unia po kryzysie jest spójniejsza i zdolna do szukania dobrych, niekonwencjonalnych rozwiązań, budzących jednak spore kontrowersje. Kryzys doprowadził do reform mechanizmów integracji europejskiej na bezprecedensową skalę. Komisja Europejskiej będzie teraz miała większą odpowiedzialność wykonawczą w obszarach związanych z zarządzaniem gospodarką w strefie euro. Rada Europejska przyjęła rolę quasi-legislacyjną. Parlament Europejski ciągle dorasta do swoich kompetencji, istotnie zwiększonych w traktacie lizbońskim. Zmieniła się też rola EBC, który jest m.in. zaangażowany w jednolity nadzór oraz system restrukturyzacji i uporządkowanej upadłości banków. W ostatnich latach zeuropeizowane zostały również niektóre obszary polityki uprawianej dotychczas na poziomie krajowym. UE uczestniczy w procesie decydowania o narodowych budżetach. Budzi to opory i wymusza poszukiwanie formuły podwójnej legitymizacji poprzez współpracę PE i parlamentów narodowych. Te ostatnie stały się także aktorami europejskimi poprzez mechanizm kontroli subsydiarności. Wyzwaniem dla dobrego rządzenia w integrującej się Europie jest system decyzyjny dotyczący zmiany traktatów. W wypadku braku jednomyślności przyjmowane są rozwiązania w postaci międzynarodowych umów, w małym stopniu respektujących kryteria legitymizacji demokratycznej. To traktaty dają gwarancję przejrzystości procesu, a także tego, że w procesie decyzyjnym uczestniczą instytucje europejskie lub narodowe będące częścią demokratycznych mechanizmów rządzenia. Odejście nie tylko od metody wspólnotowej, ale i bazy traktatowej, pozbawia proces integracji tych gwarancji. (abstrakt oryginalny)

After the crisis, the European Union is more cohesive and capable of looking for good unconventional solutions which, however, arouse substantial controversy. The crisis led to a reform, unprecedented in scale, of European integration mechanisms. The European Commission will now have greater responsibility in areas related to managing the economy in the euro zone. The European Council took on a quasi-legislative role. The European Parliament continues to live up to its competencies, which were significantly increased by the Lisbon Treaty. The role of the ECB has also changed, and it is now involved, among others, in uniform supervision as well as in bank restructuring and establishing an orderly bank bankruptcy system. In recent years, certain policy areas managed at the national level have been Europeanized. The EU participates in the process of deciding on national budgets, which causes defiance and inevitably leads to a search for a formula based on dual legitimacy through the cooperation between the EP and national parliaments. The latter have also become European actors through the subsidiarity control mechanism. Another challenge for good governance in an integrating Europe is the decision-making system for the revision of the Treaties. In the event of absence of unanimity, solutions are adopted that assume the form of international agreements which hardly respect the criteria of democratic legitimacy. The Treaties guarantee the transparency of the process and the participation of European or national institutions in decision-making as part of democratic governance mechanisms. Any departure not only from the Community-based method, but also from the Treatybased ones, deprives the integration process of these guarantees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2015.32.2.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu