BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciepiela Grażyna Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Balińska Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wykorzystanie miejsc noclegowych w gospodarstwach ekoagroturystycznych położonych w regionach o zróżnicowanej atrakcyjności przyrodniczej
The Utilization of the Accommodation in Ecoagrotouristic Farms Located in Regions with Diverse Natural Attractiveness
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (30), 2014, nr 103, s. 123-136, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Atrakcyjność regionu, Zaplecze noclegowe turystyki
Agrotourism, Regions attractiveness, Tourism accommodation facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania przeprowadzono w 2010 roku w 50 gospodarstwach ekoagroturystycznych, zlokalizowanych w 5 województwach (mazowieckim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim). Analizowano wielkość bazy noclegowej i wykorzystanie miejsc noclegowych w gospodarstwach w 2009 roku. Uzyskane wyniki wskazują, że baza noclegowa w badanych gospodarstwach była niewielka. W żadnym gospodarstwie liczba pokoi gościnnych nie przekraczała 5, a liczba miejsc noclegowych zawierała się w przedziale od 2 do 34. Największe wykorzystanie miejsc noclegowych odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (48%) i w podkarpackim (30,9%), a najmniejsze w województwie świętokrzyskim (10,4%). Współczynnik wykorzystania miejsc noclegowych w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim był istotnie dodatnio skorelowany z wartością wskaźnika atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej. W 29 badanych gospodarstwach (58%) rzeczywisty udział w rynku ("market penetration") był ujemny. Najwięcej gospodarstw z ujemnym wskaźnikiem było w województwie podkarpackim (67%), a najmniej w województwie mazowieckim (30%). W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik udziału w rynku miejsc sprzedanych ("market share") był w niewielkim stopniu istotnie dodatnio skorelowany z wartością wskaźnika atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej. W pozostałych województwach nie udowodniono istotnej statystycznie zależności pomiędzy tymi cechami.(abstrakt oryginalny)

The study was conducted in 2010 and it included 50 eco-agrotouristic farms, located in 5 provinces (mazowieckie, podlaskie, podkarpackie, świetorzyskie and warmińsko-mazurskie). The subject of the analysis was the size and the utilization of the accommodation in these farms in 2009. The results indicate that the accommodation size in the examined farms was rather small. There was no farm with accommodation exceeding 5 rooms, and the number of beds in a single farm ranged from 2 to 34. The highest utilization of the accommodation was reported in warmińsko-mazurskie province (48%) and in podkarpackie province (30.9%), and the lowest in świętokrzyskie region (10.4%). The accommodation utilization indicator in mazowieckie and warmińsko-mazurskie province was significantly positively correlated with the value of the rural recreational space attractiveness indicator. In 29 surveyed farms (58% ) the actual market share (market penetration) was negative. Most of the farms with a negative indicator were in the podkarpackie province (67 %) and the fewest in mazowieckie province (30%). In warmińsko-mazurskie province the indicator of the participation of sold accommodation in the total market (market share) was slightly significantly positively correlated with the value of the rural recreational space attractiveness indicator. In the other provinces such statistical correlation was not proven.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciepiela G.A., Jankowska J., Jankowski K., 2007. Wpływ działalności agroturystycznej na dochodowość gospodarstw rolnych północno-wschodniego Mazowsza. [W:] Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, pod red. M. Jalinik, wyd. Politechnika Białostocka.
 2. Ciepiela G.A., Sosnowski J., 2012. Efekty ekonomiczne działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2(331).
 3. Ciepiela G.A., Kur-Kowalska M., Jankowska J., 2013. Opłacalność działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych środkowo-wschodnie Polski. Zesz. Nauk. UPH, Siedlce. Seria: Administracja i Zarządzanie, 98(25).
 4. Drzewiecki M., 2005. Agroturystyka w Polsce - stan obecny i tendencje rozwojowe. [W:] Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej związanej z obszarami wiejskimi, pod red. B. Sawickiego i J. Bergiera. Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej.
 5. Dubel K., 2002. Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania rozwoju agroturystyki. [W]: "Agroturystyka w teorii i praktyce", pod red. K. Młynarczyka i M. Marksa. Wyd. UWM, Olsztyn.
 6. Kobyłecki J., Plichta M., 2006. Wybrane uwarunkowania organizowania agroturystyki. [W:] Marketing w agroturystyce. Monografie nr 75, pod red. M. Plichta, J. Sosnowski, Wyd. AP.
 7. Koniszyk M., 2007. Jak mierzyć udział w rynku? Hotelarz, 2.
 8. Marks M., Marks E., Młynarczyk K., 2002. Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich. W: Agroturystyka. K. Młynarczyk (red.), Wyd. UWM, Olsztyn.
 9. Sikorska-Wolak I., 2006. Możliwości rozwoju i specyficzne cechy turystyki na obszarach prawnie chronionych w Polsce. [W:] "Regionalny aspekt rozwoju turystyki", pod red. M. Jalinika. Wyd. PB, Białystok.
 10. Strzembicki L., 2002. Zachowanie konsumentów na regionalnym rynku usług agroturystycznych. [W]: "Agroturystyka w teorii i praktyce", pod red. K. Młynarczyka i M. Marksa. Wyd. UMW.
 11. Rocznik Statystyczny Rolnictwo i Obszary Wiejskie, 2010. GUS, Warszawa.
 12. Woźniak M., Cebulak T., 2006. Otoczenie przyrodnicze elementem wyznaczającym wzajemne relacje między turystami a przestrzenią agroturystyczna. [W:] "Marketing w agroturystyce". Monografie nr 75, pod red. M. Plichty i J. Sosnowskiego. Wyd. AP, Siedlce.
 13. Ziółkowski B., 2006. Rolnictwo ekologiczne a turystyka wiejska - próba modelowego ujęcia wzajemnych zależności. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 51(2).
 14. http://www.wysokosc.mapa.info.pl/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu