BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Wojciech Magdalena (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Analiza skłonności przedsiębiorstw z wiodących regionów Polski do inwestowania w nowe środki trwałe z wykorzystaniem modelu logitowego uwzględniającego interakcje zmiennych jakościowych
Analysis of Tendencies of Companies from the Leading Regions of Poland to Invest in New Fixed Assets Using the Logit Model Taking into Account the Interactions of Categorical Variables
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2015, vol. 62, z. 1, s. 117-138, rys., tab., bibliogr. s. 135-137
Statistical Review
Słowa kluczowe
Inwestycje przedsiębiorstw, Środki trwałe w przedsiębiorstwie, Skłonność do innowacji, Model logitowy, Zmienne jakościowe
Enterprises investments, Fixed assets in enterprise, Tendency to innovation, Logit model, Qualitative variables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W krajach rozwijających się głównym mechanizmem pozyskania nowych technologii jest zakup gotowych rozwiązań w postaci inwestycji w maszyny i urządzenia techniczne, oprogramowanie komputerowe czy inwestycji w nowe budynki związane z uruchomieniem produkcji wyrobów innowacyjnych. Jest to pasywny transfer technologii, w którym przedsiębiorstwo pozyskuje technologię ze źródeł zewnętrznych i nie prowadzi własnych prac badawczo rozwojowych. Zaprezentowany w artykule model regresji logistycznej pozwolił ocenić skłonność różnych sektorów przedsiębiorstw do zakupu innowacyjnych środków trwałych. Uwzględnienie w modelowaniu efektu interakcji wielkości przedsiębiorstwa i typu jego własności pozwoliło wskazać kierunki implementacji biernego postępu technologicznego w wiodących województwach w Polsce. Z tego względu, że parametry modelu logitowego z interakcjami nie mają intuicyjnie oczywistej interpretacji, zwrócono w pracy szczególną uwagę na merytoryczne wnioski z prezentowanych analiz. (abstrakt oryginalny)

In developing countries, the main mechanism for acquisition of new technologies, is the purchase of ready-made solutions in the form of investments in machines and technical devices, computer software or investment in new buildings connected with the initiation of the production of innovation products. This is a passive transfer of technologies, in which the company acquires the technology from external sources and does not lead own research and developmental works. The model of logistic regression presented in the article allowed the assessment of the tendency of the sectors of companies for the purchase of innovation fixed assets. Taking into account in the modelling the effect of interaction of the company's size and the type of its property allowed to indicate the directions of implementation of the passive technological progress in the leading provinces in Poland. For the reason that the parameters of the logit model with interactions do not intuitively have the clear interpretation, the paper pays particular attention to the substantive conclusions from the presented analyses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agresti A., (2007), An Introduction to Categorical Data Analysis, Second Edition, Wiley, Hoboken.
 2. Akaike H., (1974), A New Look at the Statistical Model Identification, IEEE Transactions on Automatic Control, 19, 716-723.
 3. Audretsch D., (1995), Innovation and Industry Evolution, MIT Press, Cambridge MA.
 4. Bloom N., Van Reenen J., (2010), Why Do Management Practices Differ Across Firms and Countries? Journal of Economic Perspectives, 24, 203-224.
 5. De Massis A., Frattini F., Lichtenthaler U., (2013), Research on Technological Innovation in Family Firms: Present Debates and Future Directions, Family Business Review, 26 (1), 10-31.
 6. De Massis A., Sharma P. A., Chua J. H., Chrisman J. J., (2012), Family Business Studies: An Annotated Bibliography, Edward Elgar, MA: Northhampton.
 7. Drucker P., (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Dunning J., (1981), International Production and the Multinational Enterprise, Allen and Unwin, London.
 9. Gatnar E., Walesiak M. (red.), (2011), Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, C. H. Beck, Warszawa.
 10. Gedajlovic E., Lubatkin M. H., Schulze W. S., (2004), Crossing the Threshold from Founder Management to Professional Management. A Governance Perspective, Journal of Management Studies,41, 899-912.
 11. Geronikolaou1 G., Mourmouris I., (2015), On the Effect of Technological Gap on International Patenting: A Multi-Criteria Approach, British Journal of Economics, Management & Trade, 6 (4), 256-261.
 12. Gil P. M., Figueiredo F., (2013), Firm Size Distribution under Horizontal and Vertical Innovation, Journal of Evolutionary Economics, 23, 129-161.
 13. Głodek P., Gołębiowski M., (2006), Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach, Vademecum Innowacyjnego Przedsiębiorcy, Warszawa.
 14. Greene W. H., (2000), Econometric Analysis, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
 15. Gruszczyński M. (red.), (2012), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Wydanie II rozszerzone. Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Gupta A. K., Govindarajanan V., (2000), Knowledge Flows Within Multinational Corporations, Strategic Management Journal, 21, 473-496.
 17. GUS, (2013), Nauka i technika w 2012 r., Warszawa.
 18. GUS, (2015), Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl.
 19. Habbershon T. G., Williams M., (1999), A Resource-Based Framework for Assessing the Strategic Advantages of Family Firms, Family Business Review, 9, 157-170.
 20. Helpman E., Melitz M. J., Yeaple S. R., (2004), Export Versus FDI with Heterogeneous Firms, American Economic Review, 94, 300-316.
 21. Herrera L., Sánchez-González G., (2013), Firm Size and Innovation Policy, International Small Business Journal, 31 (2), 137-155.
 22. Jaccard J., (2001), Interaction Effects in Logistic Regression, Sage University Paper, No. 135, New York.
 23. Jackowska B., (2011), Efekty interakcji między zmiennymi objaśniającymi w modelu logitowym w analizie zróżnicowania ryzyka zgonu, Przegląd Statystyczny, 58 (1-2), 24-41.
 24. Janasz W., (2005), Zmiany aktywności innowacyjnej Polski w okresie transformacji, w: Janasz W.,(red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Wyd. Difin, Warszawa
 25. Jensen M. C., Meckling W. H., (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
 26. Kamien M. I., Schwartz N. L., (1975), Market Structure and Innovation: A Survey, Journal of Economic Literature, 13 (1), 1-37.
 27. Koronacki J., Ćwik J., (2008), Statystyczne systemy uczące się, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 28. Kotlar J., De Massis A., Frattini F., Bianchi M., Fang H., (2012), Technology Acquisition in Family-Controlled Firms: A Longitudinal Analysis of Spanish Manufacturing Firms. Paper presented at the 19th International Product Development Management Conference, Manchester, England.
 29. Maddala G. S., (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. OECD (2005), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie. Paryż.
 31. Mińska-Struzik E., (2013), Znaczenie eksportu w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wysokiej techniki, IX Kongres Ekonomistów Polskich pt. Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Warszawa 28-29 listopad.
 32. Pérez-Cano C., (2013), Firm Size and Appropriability of the Results of Innovation, Journal of Engineering and Technology Management, 30 (3), 209-226.
 33. Pellegrino G., Piva M., Vivarelli M., (2010), Young Firms and Innovation: a Microeconometric Analysis, Serie Rossa: Economia - Quaderno No. 68, Università Cattolica Del Sacro Cuore, Piacenza.
 34. Piłatowska M., (2011), Porównanie kryteriów informacyjnych i predykcyjnych w wyborze modelu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4 (8), 499-512.
 35. R Core Team, (2014). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
 36. Schumpeter J., (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 37. Schwarz G., (1978), Estimating the Dimension of a Model, The Annals of Statistics, 6, 461-464.
 38. Sirmon D. G., Hitt M. A., (2003), Managing Resources: Linking Unique Resources, Management, and Wealth Creation in Family Firms, Entrepreneurship Theory and Practice, 27, 339-358.
 39. Świadek A. (2007), Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim.Studium badawcze. Wyd. Nauk. US, Szczecin.
 40. Świadek A., (2012), Wielkość przedsiębiorstw i ich struktura własności a rozwój innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych, Studia Regionalne i Lokalne, 1, 5-23.
 41. Świadek A., (2014), Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego w Polsce, Gospodarka Narodowa, 269 (1), 121-139.
 42. Świadek A., Szopik-Depczyńska K., (2014), Ewolucja aktywności innowacyjnej z perspektywy wielkości i własności przedsiębiorstw, Ekonomia XXI wieku. Economics of the 21st Century, 2, 56-70.
 43. Villalonga B., Amit R., (2009), How are US Family Firms Controlled? Review of Financial Studies, 22, 3047-3091.
 44. Williams C., Lee S. H., (2009), Resource Allocations, Knowledge Network Characteristics and Entrepreneurial Orientation of Multinational Corporations, Research Policy, 38, 1376-1387.
 45. Winkelmann R., Boes S., (2006), Analysis of Microdata. Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
 46. Xiao Y., Tylecote A., Liu J., (2013), Why not Greater Catch-up by Chinese Firms? The Impact of IPR, Corporate Governance and Technology Intensity on Late-comer Strategies, Research Policy, 42, 749-764.
 47. Zanfei A., (2000), Transnational Firms and the Changing Organisation of Innovative Activities, Cambridge Journal of Economics, 24, 515-542.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu