BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce
Sources of Financing the Environmental Protection in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 395, s. 129-138, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 1. Finanse
Słowa kluczowe
System finansowania, Ochrona środowiska
System of financing, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsięwzięcia związane z finansowaniem ochrony środowiska w Polsce stanowią integralną część rynku finansowego gospodarki i jednocześnie podstawowy element polityki ekologicznej naszego kraju. Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów finansowych stanowiących źródła finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Bez udziału tych instrumentów niemożliwe byłoby osiągnięcie zakładanych w Polityce Ekologicznej Państwa zamierzeń i priorytetów ekologicznych, a tym samym wywiązanie się z przyjętych w traktacie akcesyjnym zobowiązań.(abstrakt oryginalny)

All action taken for financing the environmental protection in Poland is an integral part of the financial segment of the economy and at the same time an essential element of the country's environmental policy. This article presents financial instruments that finance the tasks in the fields of environmental protection and water management. Without using such instruments, it would be impossible to achieve the environmental objectives and priorities defined in the National Environmental Policy and thus to fulfill the commitments written down in the Accession Treaty.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak A., 2001, Europejska pomoc ekologiczna dla Polski i państw członkowskich (analiza prawnoporównawcza), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie nr 63, Szczecin, s. 32.
 2. Barczak A., Kowalewska E., 2014, Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce - przegląd stosowanych rozwiązań, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", nr 1(2), s. 39.
 3. Gajewski D., Kulon A., 2011, Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Art. 400-421 Prawa ochrony środowiska. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Gruszecki P., 2003, Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce, [w:] Raport "Stan środowiska w Polsce w latach 1996-2001", Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 258.
 5. Jendrośka J. (red.), 2012, Leksykon prawa ochrony środowiska, WoltersKluwer, Warszawa.
 6. Karlikowska B., 2001, Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce, [w:] Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, red. J. Zalewa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 66.
 7. Karpińska J., 2007, Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze źródeł europejskich w aspekcie okresu programowania 2007-2013, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 2(17), Warszawa, s. 342.
 8. Lipiński A., 2010, Prawne podstawy ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Małachowski K. (red.), 2007, Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa.
 10. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2013r., GUS, Departament Badań i Ochrony Środowiska, Warszawa 2014, s. 1.
 11. Ochrona środowiska 2014, GUS, Warszawa 2014, s. 410-412.
 12. Poskrobko B., Poskrobko T., 2012, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa.
 13. Poskrobko B., Ejdys J., 2005, System ochrony środowiska w Polsce, [w:] Instrumenty polityki ekologicznej, red. B. Kozłowska, Polska Akademia Nauk oddz. w Łodzi, Łódź, s. 100.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska, DzU nr 25, poz. 218.
 15. Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r., DzU poz. 153.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. DzU 2013, poz. 885, ze zm.
 17. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 215, poz. 1664.
 18. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jedn. DzU 2011, nr 12, poz. 59, ze zm.
 19. Wyzińska-Ludian J., 2001, Źródła finansowania ekorozwoju, [w:] Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, red. J. Zalewa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 53.
 20. http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/13585_ekofundusz_koniec_misjiz.org.pl (8.02.2015).
 21. http://www.mg.gov.pl (10.02.2015).
 22. http://www.funduszeeuropejskie.pl (31.01.2015).
 23. http://www.pois.gov.pl (28.01.2015).
 24. http://www.nfosigw.gov.pl (10.01.2015).
 25. http://www.mir.gov.pl (1.02.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.395.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu