BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Promocja poprawy efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
The Promotion of Energy Efficiency Improvement in SME Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 23-31, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Efektywność energetyczna, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Promocja
Energy efficiency, Subsidies granted to enteprises, Promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest prezentacja i analiza innowacyjnego Programu NF, będącego połączeniem programu priorytetowego NFOŚiGW - Poprawa efektywności energetycznej. Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz nowego instrumentu finansowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Program Finansowania Zrównoważonej Energii dla MŚP II. Celem artykułu jest ocena znaczenia Programu NF dla pobudzania inwestycji w energooszczędność w sektorze MSP w najbliższych latach. Kryteriami tej oceny stał się: wybór modelu złożonej struktury instytucjonalnej programu, sposób naboru beneficjentów i projektów do programu, sposób redystrybucji środków pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rodzaj i intensywność pomocy. Artykuł ma przede wszystkim charakter aplikacyjny. Przy jego opracowaniu posłużono się metodą krytycznej analizy obowiązującego ustawodawstwa z zakresu polityki klimatycznej oraz ram finansowych i instytucjonalnych Programu NF.(abstrakt oryginalny)

The study presents and analyses an innovative National Fund Program representing the combination of a priority National Fund of Environment Protection and Water Management program entitled "Energy efficiency improvement. Part 4) Energy efficiency investments in small and medium enterprises" and a new financing instrument of the European Bank for Reconstruction and Development entitled "The Program for Sustainable Energy Financing for SME II". Its purpose is to assess the importance of the NF Program in terms of stimulating energy efficient investments in SME sector in the years to come. The following criteria were considered in the assessment: model selection of complex institutional structure of the Program, the method for selecting beneficiaries and projects for the Program, the method of aid redistribution for small and medium enterprises, as well as aid type and intensity. The article is primarily of application nature. It was prepared based on critical analysis of the legislation in force regarding climate policy and also the financial and institutional framework of NF Program.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 114.
  2. Efektywność wykorzystywania energii w latach 2001-2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
  3. Motywacje i bariery dla poprawy efektywności energetycznej MŚP, www.kig.pl/naszglos/ badania.
  4. Polityki energetycznej Polski do 2030 r., złącznik do uchwały nr 202/2009 RM z 10.11.2009 r., www.mg.gov.pl.
  5. Prandecki K., Kształtowanie polityki ochrony środowiska i polityki energetycznej - refleksje w perspektywie 2020, w: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, red. U. Płowiec, PWE, Warszawa 2010.
  6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Dz.Urz. UEL 352 z 24.12.2013.
  7. Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej, DzU 2011, nr 94, poz. 551.
  8. Zalecenie Komisji z 6.05.2003 r. dotyczące definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG). Dz.Urz. L 124 z 20.05.2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu