BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombiak Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Kompetencje pracownicze : istota, pomiar i sprawozdawczość
Employee Competence : the Essence, the Measurement and Reporting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (30), 2014, nr 103, s. 173-191, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje pracownicze, Zasoby niematerialne, Kapitał intelektualny, Przegląd dorobku naukowego
Employees competencies, Intangible assets, Intellectual capital, Overview of scientific achievements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój współczesnych przedsiębiorstw oraz wzrost ich wartości w coraz mniejszym stopniu zależą od zasobów materialnych, a w coraz większym od aktywów intelektualnych. Ważna staje się zatem ich identyfikacja, wartościowanie i sprawozdawczość. Bez tych działań nie będzie możliwe efektywne zarządzanie tymi kluczowymi aktywami oraz budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej organizacji. W artykule podjęto próbę przybliżenia tematyki związanej z kompetencjami pracowników jako kluczowym aktywem niematerialnym będącym podstawą rozwoju kapitału intelektualnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pojęcia i istoty kompetencji oraz wybranych metod ich pomiaru. Artykuł ma charakter przeglądowy - opiera się na analizie literatury z zakresu podjętego tematu.(abstrakt oryginalny)

The development of modern enterprises and the increase of their value is becoming less dependent on material resources, and more on intellectual assets. Therefore, their identification, valuation and reporting become important. Without these measures it will not be possible to effectively manage key assets and to build a sustainable competitive advantage of the organization. This article attempts to approximate the issues related to the competence of employees as a key intangible asset underlying the development of intellectual capital. The purpose of this article is to present the concept and essence of competence and selected methods for measuring them. The article is a review of literature on the topic.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005.
 2. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 3. Czerniachowicz B., Kapitał ludzki jako źródło wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002, nr 329.
 4. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego, Warszawa 2003.
 5. Domański R.S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 6. Dzieńdziora J., Smolarek M., Kapitał ludzki w kreowaniu kapitału intelektualnego organizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas nr 2, Oficyna Wydawnicza "HUMANITAS", Sosnowiec 2010.
 7. Filipowicz G., Metody pomiaru potencjału kompetencyjnego, [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Materiały na konferencję, (red.) A. Ludwiczyński, Wyd. Polska Fundacja Rozwoju Kadr, Warszawa 2002.
 8. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 9. Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 10. Hamel G., Prahalad C.K., The Core Competences of the Corporation, Harvard Business Review, maj-czerwiec 1990.
 11. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 12. Juchnowicz M., Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa 2002.
 13. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 14. Król H., Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Warszawa, PWN, Warszawa 2006.
 15. Lev B., Schwartz A., On the use of the economic concept of human capital in financial statements, The Accounting Review, January 1971.
 16. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa 2009.
 17. Niemczyk L., Rachunkowość wiedzy, Pacioli-Institute, Rzeszów 2011.
 18. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 19. Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2004.
 20. Rosińska M., Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw; [w:] J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 21. Rostowski T., Zarządzanie kompetencjami, [w:] M. Juchnowicz (red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2004.
 22. Spencer M., Competence at Work, Models for Superior Performance. John Wiley & Sons Inc., New York 1993.
 23. Szablewski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2004.
 24. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 25. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami, Dz.U. Nr 121, poz. 591, art. 3 ust. 1, pkt. 12.
 26. Wachowiak P. (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 27. Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, TNOiK, Toruń 2007.
 28. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 29. www.e-mentor.pl
 30. www.profirma.pl
 31. www.twójbiznes.pl
 32. www.wynagrodzenia.p
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu