BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemieniuk Nina (Uniwersytet w Białymstoku), Siemieniuk Tomasz (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Teoria chaosu deterministycznego a decyzje inwestorów giełdowych
Deterministic Chaos Theory and Decisions of Stock Exchange Investors
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 181-192, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Teoria chaosu, Papiery wartościowe, Chaos deterministyczny
Capital market, Chaos theory, Securities, Deterministic chaos
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem publikacji jest omówienie podstawowych elementów teorii chaosu deterministycznego oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących analizy R/S wybranych spółek funkcjonujących na polskiej giełdzie i możliwości jej wykorzystania do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w papiery wartościowe jest na całym świecie przedmiotem licznych badań i analiz. Wykorzystuje się w nich różne metody i narzędzia badawcze. Próby opisu decyzji inwestorów giełdowych podejmowane są w ramach wielu dyscyplin naukowych, np. ekonomii, matematyki, psychologii. Rozmaitość stosowanych teorii i metod znajduje swój wyraz w różnorodności uzyskiwanych wyników i prognoz. Osiągnięcie sukcesu przy inwestowaniu w papiery wartościowe jest bardzo trudne, ponieważ rynek ten jest bardzo dynamiczny i prawie nigdy nie znajduje się w równowadze. Strategie działania na tym rynku są, z metodologicznego punktu widzenia, najtrudniejsze ze zbioru wszystkich strategii stosowanych w gospodarce. Inwestorzy poszukują uzasadnienia dla swoich decyzji inwestycyjnych stosując między innymi analizę fundamentalną, techniczną czy portfelową. W celu przewidywania przyszłego zachowania się rynku konstruowane są rozmaite modele, które nigdy nie dają pełnej pewności sukcesu i są obarczone zwykle ryzykiem inwestycyjnym. Jedną z nowszych koncepcji opisu rynku kapitałowego jest teoria chaosu. Stanowi ona próbę odejścia od idei efektywności rynków kapitałowych w stronę bardziej uniwersalnego widzenia mechanizmów rządzących giełdą. Cechy charakterystyczne, stany nierównowagi oraz mechanizm sprzężenia zwrotnego w wymiarze czasowym, znajdują swój wyraz w opisie za pomocą dynamicznych systemów nieliniowych. (abstrakt oryginalny)

Investing in securities is the subject of numerous studies and analyses worldwide. There are a variety of methods and research tools used. Attempts to describe decisions of stock exchange investors are taken within multiple disciplines, e.g. economics, mathematics, psychology. A variety of theories and methods used is reflected in the diversity of obtained results and forecasts. Achieving success when investing in securities is very difficult, because the market is very dynamic and is hardly ever in equilibrium. Strategies in this market are, from a methodological point of view, the most difficult of all strategies used in the economy. Investors seeking justification for their investment decisions use, inter alia, fundamental, technical or portfolio analysis. In order to predict the future behaviour of the market, various models are designed, which never give full assurance of success and are usually burdened with investment risk. One of the newer concepts of the description of capital market is chaos theory. It is an attempt to move away from the idea of the efficiency of capital markets towards a more universal view of the mechanisms governing the stock exchange. Characteristic features, imbalances and positive feedback mechanism in time are reflected in the description with the use of non-linear dynamic systems. The aim of the paper is to discuss the basic elements of deterministic chaos theory and to present the results of research on the R/S analysis of selected companies operating in the Polish stock exchange and the possibility of its use to make investment decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gontar Z. (2000), Teoria chaosu, w: Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, red. J.S. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Kwiatkowski J., Orzeszko W. (2001), Identyfikacja chaosu deterministycznego w polskich szeregach finansowych, VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Toruń.
 3. Mała encyklopedia PWN A-Z (1995), PWN, Warszawa.
 4. Milewski R., Kwiatkowski E. (2005), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Mosdorf R. (1997), Dynamiczny model wrzenia na podstawie metody chaosu deterministycznego, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 6. Nazarko J., Siemieniuk N., Mosdorf R. (1999), Fractal Analysis of Polish Stock Market Behaviour, w: Advanced Simulation Technologies Conference. Computer Simulation in Business, San Diego.
 7. Nowiński M.( 2007), Nieliniowa dynamika szeregów czasowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 8. Peters E.E. (1997), Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG Press, Warszawa.
 9. Siemieniuk N. (2001), Fraktalne własności polskiego rynku kapitałowego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 10. Siemieniuk N., Kilon J. (2006), Technologie informatyczne na rynku kapitałowym, Wydawnictwa WSFiZ, Białystok.
 11. Weron A., Weron R. (1998), Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statysytyka rynku, WNT, Warszawa.
 12. Zawadzki H. (1996), Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane zagadnienia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu