BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janas Krzysztof
Tytuł
Porównanie metod kalkulacji współczynnika beta dla modelu CAPM
Comparison of Methods for the Beta Coefficient Calculation for CAPM
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 269-280, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Współczynnik Beta, Koszt kapitału, Kapitał własny, Model wyceny aktywów kapitałowych
Beta factor, Capital cost, Ownership capital, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem niniejszego artykułu jest ustalenie sposobu kalkulacji współczynnika beta według modelu CAPM pozwalającego na dobre oszacowanie poziomu ryzyka związanego z określoną inwestycją. Przedmiotem badania, w szczególności, jest wybór metody wyznaczania stopy zwrotu, częstotliwości jej obliczania oraz określenie długości szeregów czasowych uwzględnianych w analizie. Metodologia badania - Krytyczny przegląd literatury oraz metody ilościowe w oparciu o badania obejmujące całą populację. Wynik oraz wartość - W wyniku przeprowadzonego badania udaje się uzupełnić lukę w literaturze teorii wycen w zakresie metod kalkulacji współczynnika beta. Odrzucona zostaje hipoteza, że sposób zdefiniowania stopy zwrotu wpływa na ostateczny poziom oszacowania współczynnika ryzyka systematycznego. Na podstawie otrzymanych rezultatów proponuje się metodę kalkulacji bety obarczoną mniejszym ryzykiem popełnienia błędu II rodzaju. Ponadto, potwierdza się zależność, że dla zachowania dobrego oszacowania poziomu beta wraz ze wzrostem liczby obserwacji należy zmniejszać częstotliwość wyznaczania stóp zwrotu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to establish a method for the calculation of the beta coefficient according to the CAPM model which gives a good estimate of the level of risk associated with a particular investment. The subject of the study, in particular, consists of method for determining the rate of return, the frequency of returns, calculation and determination of the length of the time series included in the analysis. Design/methodology/approach - A critical review of the literature and quantitative methods based on research which are covering the whole population. Findings and originality/value - Result of the study may fill a gap in the theory of valuation in the subject of beta coefficient calculation methods. Hypothesis that the way of defining the rate of return affects the final level of systematic risk factor estimates is rejected. Based on the obtained results, there is proposed a method of calculation of beta which is connected with a lower risk of making statistical error type II. In addition, in the article there is confirmed that to obtain a good estimate of the level of beta with an increase in the number of observations, we should reduce the frequency of determining rates of return. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Ali J., Arkwright T. (2000), Investigation of UK Companies Practices in Determination, Interpretation and Usage of Cost of Capital, "The Journal of Interdisciplinary Economics" vol. 11, s. 303-319.
 2. Bradfield D.J. (1990), A Note on the Estimation Problems Caused by Thin Trading on the JSE, "De Ratione" vol. 3.
 3. Bruner R.F., Eades K.M., Harris R.S., Higgins R.C. (1998), Best Practices in Estimating The Cost of Capital: Survey and Synthesis, "Financial Practices and Education", Spring/Summer, s. 13-28.
 4. Byrka-Kita K. (2008), Metody szacowania kosztu kapitału własnego. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Byrka-Kita K. (2004), Weryfikacja przydatności modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) w procesie szacowania kosztu kapitału własnego na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 389, "Finanse. Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 175-189.
 6. Damodaran A. (2012), Estimating Risk Parameters, Stern School of Business, New York.
 7. Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Fletcher J. (2000), On the conditional relationship between beta and return in international stock returns, "International Review of Financial Analysis" no. 9, Autumn, s. 235-245.
 9. Fama E.F., French K.R. (1993), Common risk factors in the returns on stocks and bons, "Journal of Financial Economics" vol. 33, no. 1.
 10. Haugen R.A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
 11. Jajuga K. (2011), Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 12. Kuziak K. (1999), Stabilność w czasie współczynnika beta akcji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 811, Wrocław.
 13. Osińska M., Stempińska J. (2003), Zmienność parametru β w modelu Sharpe'a a horyzont czasowy inwestycji, "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 9 (153).
 14. Panfil M. (2009), Wycena biznesu w praktyce, metody - przykłady, Poltext, Warszawa.
 15. Szablewski A., Tuzimek R. (2008), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 16. Tarczyński W., Witkowska D., Kompa K. (2013), Współczynnik beta. Teoria i praktyka, PielaszekResearch, Warszawa.
 17. Zadora H. (2010), Wycena przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 18. Zarzecki D. (2008), Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu