BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego : przegląd literatury
Entrepreneurship as a Factor of Socio-economic Development : Literature Review
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 24-36, ryc., tab., bibliogr. 42 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój społeczno-gospodarczy, Wzrost gospodarczy, Przegląd literatury
Entrepreneurship, Small business, Social economic development, Economic growth, Literature review
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 054/WE-KPI/02/2015/S/5054 pt. "Przedsiębiorczość inkluzywna: współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Abstrakt
Celem artykułu jest syntetyczna prezentacja selektywnego przeglądu literatury z zakresu ekonomii jako dyscypliny naukowej oraz omówienie tych głównych teorii, koncepcji i modeli, które łączą przedsiębiorczość ze wzrostem gospodarczym, czy szerzej - z rozwojem społeczno-gospodarczym. Niniejszy tekst opiera się na kwerendzie literatury, jej analizie i krytyce. Artykuł podzielono na dwie główne części, z których pierwsza omawia rozumienie pojęcia przedsiębiorczości w naukach ekonomicznych, a druga stanowi syntetyczny raport z przeglądu i studiów literatury. Opracowanie omawia cztery podstawowe wymiary przedsiębiorczości w literaturze ekonomicznej: jako funkcję osobowości, czynności menedżerskich, indywidualnego przedsiębiorcy rynku oraz trzy pochodne funkcje, które przypisuje się przedsiębiorczości w modelach na etapie ich operacjonalizacji: samozatrudnienie, sektor MŚP oraz czwarty czynnik produkcji. W pracy omówiono trzy grupy teorii łączących przedsiębiorczość ze wzrostem gospodarczym, tj. teorie bogactwa, teorie oparte na wiedzy oraz teorie oparte na technologii. Pomimo licznych koncepcji omówionych w artykule wyraźnie widać fragmentaryczność wiedzy naukowej w tym zakresie, stąd opierając się na dotychczasowym dorobku, należy nadal poszukiwać holistycznego rozwiązania związku przedsiębiorczości z rozwojem społeczno-gospodarczym, który odpowiadałby restrykcjom ekonomii głównego nurtu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is the synthetic presentation of a selective literature review in the field of economics as a scientific discipline and a discussion of the major theories, concepts and models combining entrepreneurship and economic growth or, more broadly, socio-economic development. The article is based on an enquiry of literature, its analysis and constructive criticism. The paper is divided into two main parts, the first of which discusses the understanding of the concept of entrepreneurship in economic sciences and the other constitutes a synthetic report and the literature studies. The article discusses the four basic dimensions of entrepreneurship in economic literature (as a function of personality, managerial process, individual entrepreneurs, market) and three derivative functions attributed to economic models at the operationalisation stage (self-employment, SMEs, and the fourth factor of production). The article discusses three groups of theories linking entrepreneurship to economic growth, i.e. wealth-based theories, knowledge-based theories and technology-based theories. Despite numerous concepts discussed in the article it is clear that there is a fragmentation of scientific knowledge in this area, hence attempts to look for holistic solutions linking entrepreneurship with socio-economic development based on previous works, which would correspond to the restrictions of mainstream economics, should be continued. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs, Z.J., Audretsch, D.P., Evans, D.S. (1994). Why does the self-employment rate vary across countries and over time?. CEPR Discussion Paper, 871, Centre for Economic Policy Research.
 2. Aghion, P., Bolton, P. (1997). A theory of trickle-down growth and development. Review of Economic Studies, 64, 151-172.
 3. Audretsch, D.B. (2009). Emergence of the Entrepreneurial Society. Business Horizons, 52(5), 505-511.
 4. Audretsch, D.B., Thurik, A.R. (2000). Capitalism and Democracy in the 21st Century: From the Managed to the Entrepreneurial Economy. Journal of Evolutionary Economics, 10(1-2), 17-34.
 5. Audretsch, D.B., Thurik, A.R. (2001). What's New about the New Economy? Sources of Growth in the Managed and Entrepreneurial Economies. Industrial and Corporate Change, 10(1), 267-315.
 6. Audretsch, D.B., Thurik, A.R. (2004). A Model of The Entrepreneurial Economy. Discussion Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy, 12.
 7. Banerjee, A.V., Newman, A.F. (1993). Occupational Choice and the Process of Development. Journal of Political Economy, 101, 274-298.
 8. Baumol, W.J. (1968). Entrepreneurship in Economic Theory. American Economic Review, 58(2), 64-71.
 9. Blau, D.M. (1985). Self employment and self-selection in developing country labour markets. Southern Economic Journal, 52, 351-363.
 10. Bygrave, J.E. & Hofer, C.W. (1991). Theorizing about Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(2), 13-23.
 11. Cohen, W.M., Levinthal, D. (1989). Innovation and learning. Economic Journal, 99, 569-596.
 12. Cunningham, J., Lischeron, J. (1991). Defining Entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 29(1), 45-61.
 13. Drucker, P. (1976). The Coming Entrepreneurial Revolution: A Survey. The Economist, December 25, 1976.
 14. Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles. New York, NY: HarperCollins Publishers.
 15. Evans, D.S., Jovanovic, B. (1989). An Estimated Model of Entrepreneurial Choice under Liquidity Constraints. Journal of Political Economy, 97, 111-119.
 16. Florczak, W. (2011). Ekonometryczna analiza makro-uwarunkowań wzrostu gospodarczego Polski. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4(8), 75-92.
 17. Garicano, L., Rossi-Hansberg, E. (2006). The knowledge economy at the turn of the twentieth century: the emergence of hierarchies. Journal of the European Economic Association, 4(2-3), 396-403.
 18. Gartner, W.B. (1988). "Who is an Entreprener?" is the Wrong Question. American Journal of Small Business, 12(4), 11-32.
 19. Gaweł, A. (2004). Sytuacja na rynku pracy a przedsiębiorczość w Polsce. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 21-33.
 20. Gaweł, A. (2008). Entrepreneurship - A Theoretical Approach (chapter 1). In: M. Rekowski (Ed.), Entrepreneurial Tissue and Regional Economy: Case Studies of Selected Polish and Spanish Regions. Poznań: The Poznan University of Economics Publishing House, 11-25.
 21. Gorynia, M. (1993a). Delimitacja systemów gospodarczych w naukach ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LV(2), 65-72.
 22. Gorynia, M. (1993b). Poziomy analizy w naukach ekonomicznych. Ekonomista, 4, 501-506.
 23. Hébert, R.F., Link, A.N. (1989). A Histrory of Entreprenership. Oxon, UK: Routledge.
 24. Kirzner, I. ([1973]2010). Konkurencja i przedsiębiorczość. Chicago-Warszawa: Fijorr Publishing Company.
 25. Landström, H. (2010). Pioneers in Entreprenership and Small Business Research. Heidelberg: Springer.
 26. Lazear, E.P. (2005). Entreprenership. Journal of Labour Economics, 23, 649-680.
 27. Lloyd-Ellis, H., Bernhardt, D. (2000). Enterprise, inequality and economic development. Review of Economic Studies, 67, 147-168.
 28. Low, M.B., MacMillan, I.C. (1988). Entreprenership: Past Research and Future Challenges. Journal of Management, 35, 139-161.
 29. Parker, S.C. (2009). The Economics of Entrepreneurship. UK: Cambridge University Press.
 30. Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 189-201.
 31. Romer, P.M. (1986). Increasing resturns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
 32. Schaffner, J.A. (1993). Rising incomes and the shift from self-employment to firm-based production. Economics Letters, 41, 435-440.
 33. Schmitz, J.A. (1989). Imitation, entreprenership and long-run growth. Journal of Political Economy, 97, 721-739.
 34. Sieja, M., Wach, K. (2008). Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 82-89.
 35. Stam, E. (2008). Entrepreneurship and Innovation Policy. Jena Economic Research Papers, 2008-06.
 36. Stevenson, H.H., Jarillo, J.C. (1990). A Paradigm of Entreprenership: Entrepreneruail Management. Strategic Management Journal, 11, 17-27.
 37. von Mises, L. (2007). Ludzkie działanie. Warszawa: Instytut Ludviga von Misesa.
 38. Wach, K. (2010). Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. Horyzonty Wychowania, 9(17), 95-105.
 39. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 40. Wach, K. (2014a). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-31.
 41. Wach, K. (2014b). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości (rozdział 1). W: K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin, 13-30.
 42. Wickham, Ph.A. (2006). Strategic Entrepreneurship. 4th ed. Harlow, UK: Pearson Education - Prentice Hall.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu