BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biesaga-Słomczewska E. Jadwiga (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Komunikacja wewnętrzna w erze cyfryzacji
The Internal Communication in the Digital Age
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 11-21, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Słowa kluczowe
Innowacje, Komunikowanie
Innovations, Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zwrócono uwagę na wybrane formy oraz narzędzia komunikacji wewnętrznej w kontekście pełnionych przez nią nowych ról, wynikających z aktualnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji. Celem opracowania jest dokonanie krytycznego osądu stosowanych rozwiązań komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednej z ostatnich innowacji technologicznych - tj. Unified Communications (UC) - systemu ciągle jeszcze mało rozpoznanego i nieczęsto stosowanego w praktyce polskich przedsiębiorstw. Rozważania oparto na literaturze przedmiotu, osobistych doświadczeniach oraz obserwacji podmiotów gospodarczych, a także na rozmowach z pracownikami różnych przedsiębiorstw prowadzonymi na przestrzeni ostatnich lat. (abstrakt autora)

The study highlights the selected forms and internal communication tools used within the context of their roles. These roles result from the current conditions of the organization. The aim of this paper is to make a critical judgment of corporate communication solutions, with a particular emphasis on one of the latest technological innovations: Unified Communications (UC). This system is still rare and seldom used in the practice of Polish companies. Reflections in this paper are based on literature, personal experience and business observations. These observations were carried out in recent years with several employees from various companies. Keywords: innovation, internal communication, internal communication tools. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk A.I. (2008), Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 2. Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Wyd. Difin, Warszawa.
 3. Baruk A.I. (2014), Wybrane aspekty marketingu holistycznego: perspektywa odbiorców, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 4. Biesaga-Słomczewska E.J. (2009), Negocjacje jako narzdzie zarządzania w organizacji zorientowanej na rynek, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Biesaga-Słomczewska E.J., Iwińska-Knop K. (2013), Marketing wewnętrzny korzyść czy strata dla przedsiębiorstwa?, Handel Wewnętrzny, t. III, maj- czerwiec.
 6. Bratnicki M. (2001), Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości, [w:] System informacji strategicznej, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 7. Cała firma w jednym palcu, Harvard Business Review Polska 2014, grudzień- styczeń.
 8. Can It Help You Get More Done, http://www.mindtools.com/pages/article/new HTE_75.htm [dostęp: 10.01.2015].
 9. Cornelissen J. (2010), Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Gobillot E. (2008), Przywództwo przez integrację, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 11. Gros U. (1993), Analiza systemu porozumiewania się organizacji, "Przegląd Organizacji" nr 3.
 12. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2008), Trust Management in Virtual Working Environments: Human Factors Perspective, Taylor & Francis Group CRC, New York.
 13. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A. (2008), Komunikacja wewnętrzna w budowaniu zaufania pracowników, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
 14. Juszczyk M. (2014), Multitasking w komunikacji, "Wprost", 30 listopada.
 15. Jaśniok M. (2009), Problemy w komunikowaniu się zespołu, [w:] A. Całek, M. Jaśniok, K. Kasperek i inni, Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 16. Kożusznik B. (2007), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 17. Mankins M., Brahm Ch., Caimi G. (2014-2015), To, czego najbardziej ci brak, "Harvard Business Review Polska", grudzień-styczeń.
 18. Microsoft Lync liderem w obszarze Unified Communications, http:/www.microsoft. com/pl/news/Press/2014/Aug14/Microsoft Lync liderem.aspx [dostęp: 30.12.2014].
 19. Olsztyńska A. (2005), Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 20. Rosa R. (2013), Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń Y, X i Baby Boomers, [w:] Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 29, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 751, Szczecin.
 21. Sankowska A. (2008), Komunikacja wewnętrzna w budowaniu zaufania pracowników, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
 22. Ważne narzędzie employer brandingu. Komunikacja wewnętrzna, http://www. wizerunek-pracodawcy.com.pl/wazne-narzedzie-employer-brandingu-komunikacjawewnetrzna/#. VJSn8sAOA [dostęp: 19.12.2014].
 23. Winkler R. (2008), Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 24. Żur A. (2013), Otwarta komunikacja wewnętrzna - imperatyw współczesnych organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu