BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Szerszunowicz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
O kosztach realizacji planów eksperymentów czynnikowych
On the Costs of Realization of Factorial Design of Experiment
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 219, s. 65-78, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Koszty kontroli jakości, Metody statystyczne, Koszty, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Quality control cost, Statistical methods, Costs, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Planowanie eksperymentów jako metoda statystycznej kontroli jakości umożliwia właściwe przygotowanie procesu produkcyjnego poprzez ustalenie poziomów czynników oraz określenie ich wpływu na efekty realizowanego procesu. Metoda ta jest chętnie stosowana w przedsiębiorstwach, gdyż tylko prawidłowo ustawiony proces przebiega bez zakłóceń. Skutkuje to zmniejszoną liczbą wytworzonych elementów wadliwych, czyli niższymi kosztami braków wewnętrznych i zewnętrznych. Stosowanie planowania eksperymentów wymaga jednak ponoszenia pewnych nakładów finansowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie struktury kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo w związku z zastosowaniem narzędzia planowania eksperymentów oraz wskazanie możliwości takiego zaplanowania eksperymentu czynnikowego, by koszty te były minimalizowane. W artykule zaprezentowany zostanie algorytm realizacji planu eksperymentu czynnikowego uwzględniający koszty jego przeprowadzenia. Koszty przeprowadzenia eksperymentu utworzonego zgodnie z proponowaną metodą zostaną porównane z kosztami realizacji klasycznych planów eksperymentów czynnikowych.(abstrakt oryginalny)

Design of experiments as a method of statistical quality control enables proper planning and preparation of the production process by determining the levels of the factors and to determine their impact on the effects of realized process. This method is readily applicable in enterprises, as only correctly set process running smoothly. This results in a reduced number of produced defective elements, i.e. lower costs of internal and external lacks. The use of factorial design, however, requires incurring some financial outlay. The purpose of this article is to present the structure of the costs incurred by companies in connection with the use of the factorial design and to indicate possibilities of such planning factorial experiment that the costs were minimized. In the paper will be presented an algorithm of implementation fractional factorial design taking into account the cost of its maintenance. The proposed method of carrying out the design will be compared with the costs of implementation classical factorial design(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa.
 2. Draper N.R., Stoneman D.M. (1968), Factor changes and Linear Trends in Eight-Run Two-Level Factorial Designs, "Technometrics", No. 10.
 3. Iwasiewicz A. (1999), Zarządzanie jakością, WN PWN, Warszawa-Kraków.
 4. Joiner B. L., Campbell C. (1976), Designing Experiments When Run Order is Important, "Technometrics", No. 18.
 5. Juran J.M., Gryna F. M. (1974), Jakość. Projektowanie. Analiza, WNT, Warszawa.
 6. Konarzewska-Gubała E. (2003): Koszty jakości w koncepcji TQM [w:] E. Konarzewska- -Gubała (red.), Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Kończak G. (2007), Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice
 8. Montgomery D.C. (2001), Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 9. Montgomery D.C. (1997), Introduction to statistical quality control, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 10. Szerszunowicz M. (2013), Sequence of Experimental Trials and Factorial Design of Experiment Realization Costs [w:] Cz. Domański (red.), Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 286, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Wawrzynek J. (2009), Planowanie eksperymentów zorientowane na doskonalenie jakości produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 12. Wawrzynek J. (1993), Statystyczne planowanie eksperymentów w zagadnieniach regresji w warunkach małej próby, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu