BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowska Monika (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
System edukacji jako czynnik determinujący powstawanie podmiotów gospodarczych sektora MSP
System of Education as the Detrminant of Establish an Enterprise of the Small and MediumoSized Business Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 160-168, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Edukacja, Podmioty gospodarcze, Przedsiębiorczość
Small business, Education, Business entity, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor MSP jest przedmiotem badań i analiz wielu dyscyplin naukowych, gdyż zajmuje istotne miejsce w gospodarce każdego kraju oraz stanowi podstawę wszystkich współczesnych gospodarek rynkowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa przyczyniają się poprawy konkurencyjności gospodarki oraz rozwoju infrastruktury ekonomicznej, ponieważ są niepodważalnym nośnikiem innowacji, integracji społecznej i lokalnej oraz istotnym miejscem zatrudnienia. Powstawanie przedsiębiorstw sektora MSP determinowane jest licznymi uwarunkowaniami, spośród których istotne znaczenie odgrywa system edukacji. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest zjawisko przedsiębiorczości, które znajduje swój najpełniejszy wyraz w małym i średnim przedsiębiorstwie (MSP), sektor MSP w Polsce oraz system edukacji, który w istotny sposób determinuje skłonność społeczeństwa do przejawiania zachowań przedsiębiorczych, a tym samym do liczby "powoływanych do życia" przedsiębiorstw. Celem artykułu jest wskazanie możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych u człowieka oraz przedstawienie stanu polskiego systemu edukacji na rzecz przedsiębiorczości.(abstrakt oryginalny)

The small and medium-sized business sector is the subject of research and analyses of many disciplines because it occupies an essential place in the economy of every country as well as it constitutes the base of all contemporary market economies. Small and medium-sized enterprises contribute to the improvement of competiveness of the economy and the development of the economic infrastructure because they are an indisputable medium of innovation, social and local integration as well as an important place of employment. The establishment of an enterprise of the SME sector is determined by a number of considerations, among which the system of education plays an important meaning. The author of this study focuses on the phenomenon of entrepreneurship, which is its fullest expression in the small and medium-sized enterprise, SME sector in Poland and an educational system which significantly determines the tendency of the society to display enterprising behaviors and the amount of start-ups. The purpose of this work is to identify the opportunities to develop entrepreneurial attitudes in the individual and the status of the Polish system of the entrepreneurship education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I., The Theory of Planned Bahavior, "Organizational Behavior and Human Decision Proceses" 1991, nr 50 (2).
 2. Boski P., Komunizm jako źródło cynizmu i braku zaufania społecznego, czynników sprawczych niskiego dobrostanu, w: Między przeszłością a przyszłości. Szkice z psychologii politycznej, red. U. Jakubowska, K. Skarżyńska, Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2009.
 3. CEEN, Draft Guidelines and Key Criteria for a Review of enterprise and entrepreneurship education (EEE), 2012.
 4. Dane Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ statistics_explained /index.php/ Small_ and_ medium-sized_enterprises (30.11.2014).
 5. Dąbrowski M., Ekonomia w praktyce - nowy przedmiot nauczania, "E-mentor" 2011, nr 4 (41).
 6. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r., GUS 2013.
 7. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).
 8. Enterprise and Industry SBA Fact Sheet 2012 Poland, http://ec.europa.eu/ enterprise/ policies/ sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/ 2012/ poland_en .pdf
 9. Gartner W.B, "Who Is an Entrepreneur?" Is the Wrong Question, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1989, nr 13 (4).
 10. Hall C.S., Lindzey G., Theories of Personality, John Wiley & Sons, New York 1957.
 11. Koryński P., Ashmore M.C., Kramer K.L., Elementarz przedsiębiorczości, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 12. Kurczewska A., Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych, "E-mentor" 2010, nr 4 (36).
 13. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komentarz do podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, t. IV.
 14. OECD, Fostering entrepreneurship, Paryż 1998.
 15. Przedsiębiorczość w edukacji, red. A. Andrzejczak, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 16. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 17. Santos-Cumplido F.J., Liñán F., Measuring entrepreneurial quality in southern Europe, "International Entrepreneurship and Management Journal" 2007, nr 3 (1).
 18. Schermerhorn Jr. J.R., Hunt J.G., Osborn R.N., Organizational Behavior, John Wiley & Sons Incorporation, New York 1997.
 19. Shapero A., Sokol L., Social dimensions of entrepreneurship, w: Encyclopedia of entrepreneurship, red. C.A. Kent, D.L. Sexton, K.H. Vesper, Prentice Hall, 1982.
 20. Shefski L.E., Entrepreneurs are made not born, McGrow-Hill Incorporation, USA 1994.
 21. Watson J.B., Psychology as the behaviorist views it, "Psychological Review" 1913, nr 20.
 22. Wojciszke B., Psychologia społeczna, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011.
 23. Veciana J.M., Aponte M., Urbano M., D., University Students'Attitudes Towards Entrepreneurship: A Two Countries Comparison, "International Entrepreneurship and Management Journal" 2005, nr 1 (2).
 24. www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/ramowe-plany-nauczania.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu