BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macuda Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola benchmarkingu w pomiarze i ocenie dokonań szpitali
The Role of Benchmarking in Hospitals' Performance Measurement
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 398, s. 307-316, bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie kosztami i dokonaniami
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Benchmarking, Szpitalnictwo, Pomiary, Zarządzanie kosztami
Management accounting, Benchmarking, Hospital service, Measurement, Costs management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój nowoczesnych koncepcji zarządzania ma wpływ na powstawanie nowych metod w obszarze rachunkowości zarządczej, które wspomagają działalność podmiotów gospodarczych. Jedną z nich jest benchmarking, który znajduje coraz szersze zastosowanie w doskonaleniu efektywności działalności gospodarczej jednostek, także szpitali. Współcześnie efektywność jest rozumiana nie tylko w kategoriach wyników finansowych, ale również dokonań jednostki w różnych obszarach jej działalności. Celem artykułu jest zarysowanie roli, jaką może pełnić benchmarking w pomiarze i ocenie dokonań szpitali. W artykule wykorzystano analizę krytyczną literatury oraz wnioskowanie logiczne(abstrakt oryginalny)

The development of modern management concepts has an impact on the development of new methods in the field of managerial accounting, which support the functioning of economic entities. One of these concepts is benchmarking, which is becoming more widely used to improve the effectivenes of entities' economic activity, including hospitals. Today, the effictiveness is understood not only in terms of financial performance, but also entity's performance in various areas of its activity. This article aims to outline the role that benchmarking may play in measuring performance of hospitals. The article uses the methods of critical literature analysis and logical inference(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson B., Camp R.C., 1995, Current and future development of benchmarking, "The TQM Magazine", vol. 1, no. 5, s. 21-25.
 2. Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Buczkowska A., 2012, Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 684, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 45, US, Szczecin, s. 5-19.
 4. Camp R.C., 1995, Business Process Benchmarking, ASQC Quality Press, Milwaukee, WI.
 5. Codling S., 1998, Benchmarking, Gower Publishing, Aldershot, UK.
 6. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., 2000, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 7. Gift R., Mosel D., 1994, Benchmarking in Health Care, American Hospital Publishing, Goudy.
 8. Hass-Symotiuk M. (red.), 2011, System pomiaru i oceny dokonań szpitala, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 9. Johnson G., Scholes K., Whittington T., 2006, Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall, Harlow.
 10. Kanownik G., 2014, Znaczenie benchmarkingu w kształtowaniu konkurencyjności szpitali, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 65, US, Szczecin, s. 559-567.
 11. Kędzierska I., 2012, Wybrane zagadnienia pomiaru dokonań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 684, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 45, US, Szczecin, s. 103-117.
 12. Kowalak R., 2009, Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Łuczak K., Macuda M., 2014, Wykorzystanie benchmarkingu w optymalizacji kosztów świadczeń zdrowotnych, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 5(266), s. 52-74.
 14. Marklowska-Dzierżak, M., 2010, Szpitale mogą dorabiać, "Menadżer Zdrowia", nr 6, s. 21-23.
 15. Masztalerz M., 2014, Wartość dla interesariuszy w zrównoważonym przedsiębiorstwie, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 8(269), s. 66-77.
 16. Michalak J., 2008, Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
 17. Murkowski M., Nowacki W., Koronkiewicz A., 1996, Zastosowanie standardów w programach akredytacji szpitali, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Zakład Szpitalnictwa, Warszawa.
 18. Nita B., 2014, Koncepcje i uwarunkowania pomiaru i raportowania dokonań w przedsiębiorstwie, "Ekonomia i Zarządzanie", vol. 6, nr 3, s. 37-52.
 19. Porter M.E., 2007, Winning Competitive Strategies in Today's Shifting Global Marketplace, http://www.hbs.edu/faculty/Publication Files/20070125_Nyenrode_Health_Care_FINAL_32987ce7-425b-4f5a-8f94-6c1c67cbd8c5.pdf (28.03.2015).
 20. Raport WHO, 2003, Measuring hospital performance to improve the quality of care in Europe: a need for clarifying the concepts and defining the main dimensions, http://wido.de/fileadmin/wido/downloads/pdf_krankenhaus/wido_kra_who_1204.pdf (28.03.2015).
 21. Sobańska I., 2006, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa.
 22. Szychta A., 1996, Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 23. Świerk J., 2010, Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, vol. XLIV, nr 2, s. 881-893.
 24. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654.
 25. Węgrzyn A., 2000, Benchmarking - nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork-Wrocław.
 26. Ziębicki B., 2007, Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.398.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu