BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płaziak Monika (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Rachwał Tomasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
"Przedsiębiorczy region" - zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego
"Entrepreneurial Region" - an Outline of the Concept in the Light of an Analysis of the Role of Entrepreneurship in the National Strategy of Regional Development
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 37-49, ryc., bibliogr. 51 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość regionalna, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego
Entrepreneurship, Regional entrepreneurship, Regional development, Regional development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz przedsiębiorczości jako wyrazu aktywności przedsiębiorców i menedżerów firm jest uważany za ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, szczególnie w krajach transformujących swoje gospodarki. Przedsiębiorczość odgrywa rolę głównie w przyspieszeniu wzrostu gospodarczego, generowaniu impulsów do przemian strukturalnych gospodarki danego regionu oraz łagodzi skutki strukturalnego bezrobocia poprzez samozatrudnienie osób pozostających bez pracy. W tym kontekście ważne jest pytanie, jakie jest miejsce przedsiębiorczości w strategiach rozwoju regionalnego. Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników analizy polskiej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie pod kątem obecności zapisów odnoszących się do przedsiębiorczości jako ważnego czynnika rozwoju regionalnego. Na tle wyników analiz podjęto próbę zarysowania koncepcji "przedsiębiorczego regionu". (abstrakt oryginalny)

Development of entrepreneurial attitudes in the society and entrepreneurship as an expression of activity of entrepreneurs and managers of companies is considered as a particularly important factor of the socio-economic development of regions, particularly in countries, which transform their economies. Entrepreneurship plays its role mostly in accelerating the economic growth, generating pulses to the structural transformation of regional economy and alleviating the consequences of structural unemployment through self-employment of the unemployed. In this context, it is important to ask about the place of entrepreneurship in regional development strategies. The subject of the article is to present the results of analysis of the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020: Regions, Cities, Rural Areas with respect of having provisions related to entrepreneurship as an important factor stimulating the regional development. Against the background of results of the analysis, the authors attempted to outline the concept of "entrepreneurial region". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs, Z. (2010). Entrepreneurship and Regional Development. Cheltenham: Edward Elgar.
 2. Barczyk, Z. (2004). Przedsiębiorczość i samorządność lokalna. Chorzów: GWSP.
 3. Berggren, E., Dahlstrand, A. L. (2009). Creating an Entrepreneurial Region: Two Waves of Academic Spin-offs from Halmstad University. European Planning Studies, 17(8), 1171-1189, DOI: 10.1080/09654310902981037.
 4. Borowiec, M., Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 95-109.
 5. Brdulak, J., Jakubik, P. (2010). Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości. W: K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin, 80-89.
 6. Brzozowska, A., Glinka, B., Postuła, A. (2014). Role of University in Creating Entrepreneurial Attitudes. Horyzonty Wychowania, 13(26), 51-71.
 7. Brzozowski, T. (2007). "Przedsiębiorczość" - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 196-203.
 8. Cieślik, J., Koładkiewicz, I. (2014). Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich. Warszawa: Poltext.
 9. Daszkiewicz, N. (2014). Education as a Stimulating Factor for Entrepreneurship Development. Horyzonty Wychowania, 13(26), 166-177.
 10. Dorocki, S., Borowiec-Gabryś, M. (2014). Problematyka przedsiębiorczości w programie studiów realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Horyzonty Wychowania, 13(28), 65-80.
 11. Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l'esprit d'entreprise. Horyzonty Wychowania, 13(26), 287-302.
 12. Dorocki, S., Jenner, B. (2009). Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 188-197.
 13. Fritsch, M. (2011). Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development: National and Regional Perspectives. Cheltenham: Edward Elgar.
 14. Gal, Z. (2005). A New Tool for Economic Growth: Role of Innovation in the Transformation and Regional Development of Hungary. Geographia Polonica, 78(2), 31-52.
 15. Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 16. Gaweł, A. (2013). Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 17. Georgellis, Y., Wall, H. J. (2000). What Makes a Region Entrepreneurial? Evidence from Britain. The Annals of Regional Science, 34(3), 385-403, DOI: 10.1007/s001689900014.
 18. Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: PWE.
 19. Golejewska, A. (2012). Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 93-115.
 20. Hall, T., Hubbard, P. (1996). The Entrepreneurial City: New Urban Politics, New Urban Geographies? Progress in Human Geography, 20(2), 153-174, DOI: 10.1177/030913259602000201.
 21. Jarczewski, W. (2007). Duch przedsiębiorczości w proinwestycyjnych działaniach władz lokalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 72-80.
 22. Klasik, A. (2005). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Kluczowe pojęcia i metodologia. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 218, 7-22.
 23. Kola-Bezka, M. (2010). Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 16, 403-411.
 24. Kosała, M. (2015). Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of Firms. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 65-84, DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030206.
 25. Kuciński, K. (2010). Regionalna perspektywa przedsiębiorczości. W: K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin, 15-29.
 26. Kurek, S., Rachwał, T. (2009). The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union. Europa XXI, 19, 127-142.
 27. Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 28. Niedziółka, M. (2010). Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny. W: K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin, 30-51.
 29. Ochojski, A., Szczupak, B., Zieliński, T. (2005). Regionalne środowisko przedsiębiorczości. Problematyka badawcza. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 218, 47-78.
 30. Perło, D., Dębkowska, K. (2013). Konkurencyjność regionów Unii Europejskiej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 64(6), 60-70.
 31. Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13(26), 249-266.
 32. Qian, H., Acs, Z. J., Stough, R. R. (2013). Regional Systems of Entrepreneurship: the Nexus of Human Capital, Knowledge and New Firm Formation. Journal of Economic Geography, 13(4), 559-587, DOI: 10.1093/jeg/lbs009.
 33. Rachwał, T., Płaziak, M. (2013). Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach. W: P. Churski, T. Kudłacz (red.), Gospodarka przestrzenna - doświadczenie i wyzwania procesu kształcenia, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 251, 198-263.
 34. Rantanen, T., Pawlak, A., Toikko, T. (2015). The Significance of Social Welfare Attitudes in Young People's Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(1), 43-60, DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030104.
 35. Sam, C., van der Sijde, P. (2014). Understanding the Concept of the Entrepreneurial University from the Perspective of Higher Education Models. Higher Education, 68(6), 891-908, DOI: 10.1007/s10734-014-9750-0.
 36. Stryjakiewicz, T., Stachowiak, K. (2010). Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 37. The European Entrepreneurial Region (EER), grudzień 2014, Encouraging Entrepreneurship at Local and Regional Level, http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/EER%20Leaflet%202014-01.pdf.
 38. Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 120-127.
 39. Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 40. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-257.
 41. Wach, K. (2014a). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości. W: K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin, 13-30.
 42. Wach, K. (2014b). Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe - Looking Back and Looking Forward. Horyzonty Wychowania, 13(26), 11-31.
 43. Wach, K. (2014c). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11-32.
 44. Wach, K. (2015). Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process: The Theoretical Foundations of International Entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(2), 9-24, DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030202.
 45. Wiśniewska, D. (2014). Przedsiębiorczość uczelni wyższej jako wyzwanie współczesności - kierunki zmian. Horyzonty Wychowania, 13(28), 33-49.
 46. Wyrwich, M. (2012). Regional Entrepreneurial Heritage in a Socialist and a Postsocialist Economy. Economic Geography, 88(4), 423-445, DOI: 10.1111/j.1944-8287.2012.01166.x.
 47. Zheng, J. (2011). 'Creative Industry Clusters' and the 'Entrepreneurial City' of Shanghai. Urban Studies, 48(16), 3561-3582, DOI: 10.1177/0042098011399593.
 48. Zioło, Z. (2012a). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 9-32.
 49. Zioło, Z. (2012b). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 10-23.
 50. Zioło, Z. (2013). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 10-33.
 51. Zioło, Z., Rachwał, T. (2012). Entrepreneurship in Geographical Research. In: P. Churski (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 135-155.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu