BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczyńska-Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Procedury kwalifikacyjne w kontekście dywersyfikacji ryzyka
Qualification Procedures and Risk Diversification
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 597-605, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Ryzyko, Dywersyfikacja ryzyka, Analiza fundamentalna, Analiza portfelowa
Risk, Risk spreading, Fundamental analysis, Portfolio analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Inwestowanie w papiery wartościowe jest procesem złożonym, który może przebiegać na różnym stopniu agregacji rynku finansowego, a także różnymi metodami (z grupy metod analizy technicznej, fundamentalnej lub portfelowej). Nie ma jednak jednego skutecznego sposobu inwestowania, gdyż jako proces inwestowanie jest uwarunkowane wieloma czynnikami. W procesie inwestowania szczególne miejsce zajmuje dywersyfikacja ryzyka. Jest ona realizowana w ramach metod analizy portfelowej. Z uwagi na długoterminowy charakter inwestowania analiza portfelowa wykorzystuje pewne informacje pochodzące z analizy fundamentalnej. Informacje te w odpowiedni sposób opracowane umożliwiają selekcję i wybór spółek do budowy portfela papierów wartościowych. Najbardziej widoczny efekt połączenia analizy fundamentalnej z portfelową widoczny jest w dywersyfikacji poziomej i pionowej ryzyka. W analizie fundamentalnej natomiast istnieją procedury kwalifikacyjne, które również są pomocne w selekcji spółek. Głównym celem opracowania jest przedstawienie i porównanie istniejących procedur kwalifikacyjnych z ideą dywersyfikacji poziomej i pionowej ryzyka. Istotna jest również odpowiedź na pytanie gdzie można przyporządkować ideę selekcji spółek według procedur kwalifikacyjnych i czy działania prowadzone w ramach procedur prowadzą do dywersyfikacji ryzyka. (abstrakt oryginalny)

Investing in securities is a complex process that can take place at different levels of aggregation of the financial market, as well as a variety of methods (from the group of methods: technical, fundamental or portfolio analysis). However, there is one effective way to invest because the investment process is subject to many factors. In the process of investing a special place for diversification of risk. It is realized in the framework of portfolio analysis methods. Due to the long-term nature of investment portfolio analysis uses certain information from fundamental analysis. This information is adequately developed allows the selection and choice of companies to build a portfolio of securities. The most visible effect of combination of fundamental analysis of the portfolio is shown on the horizontal and vertical diversification of risk. In fundamental analysis, but there are procedures for eligibility, which are also helpful in selecting companies. The main goal of this paper is to present and compare the existing procedures for the qualification of the idea of horizontal and vertical diversification of risk. It is also important answer to the question where you can assign the idea of selecting companies according to qualification procedures and the activities carried out in the framework of procedures leading to the risk diversification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekała M. (1997), Analiza fundamentalna i techniczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Gierałtowska U., Łuniewska M. (2002), Syntetyczny miernik rozwoju jako kryterium doboru spółek do portfela, w: Taksonomia 9. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 942, Wrocław.
 3. Haugen R.A. (1996), Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa.
 4. Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, "Journal of Finance" vol. 7, March.
 5. Richie J.C. (1997), Analiza fundamentalna, WIG Press, Warszawa.
 6. Tarczyńska-Łuniewska M. (2010), Metody WAP i ich wykorzystanie w definiowaniu wskaźnika siły fundamentalnej (WSF) - aspekty teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 616, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 29, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Tarczyński W. (1994), Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, "Przegląd Statystyczny" nr 3.
 8. Tarczyński W. (1996), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe vol. I i II, Placet, Warszawa.
 9. Tarczyński W. (2002), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 952, Wrocław.
 10. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
 11. Tarczyński W., Łuniewska M. (2005), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Tarczyński W., Łuniewska M. (2008), Efektywność analizy portfelowej na polskim rynku kapitałowym z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej, w: Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym, red. P. Chrzan, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 13. Tarczyńska-Łuniewska M. (2013), Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych), Zapol, Szczecin.
 14. Zarzecki D. (1997), Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-52
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu