BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabińska Celina Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Kluczowe problemy społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich województwa podlaskiego w kontekście rozwoju przedsiębiorczości
Key Socio-economic Problems in Rural Areas of Podlasie Voivodeship in the Context of the Development of Entrepreneurship
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 111-127, ryc., tab., bibliogr. 33 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój przedsiębiorczości, Bezrobocie na wsi, Wskaźniki ekonomiczne, Wyniki badań
Rural areas, Entrepreneurship development, Unemployment in rural area, Economic indicators, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
W Polsce na terenie wsi spiętrzają się liczne problemy rozwojowe, które na ogół są trudniejsze do rozwiązania niż w miastach. Wieś różnicuje się coraz bardziej, zarówno w ujęciu regionalnym, jak i społeczno-ekonomicznym. Następuje ciągła przemiana tych obszarów, zmienia się też ich funkcja. Zdominowanie przez rolnictwo ustępuje wzrostowi wielofunkcyjności terenów wiejskich. Skutkiem nowych funkcji pozarolniczych wsi jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, a w konsekwencji zmniejszenie bezrobocia, które jest jednym z ważniejszych problemów tych obszarów. Przed polską wsią i ludnością ją zamieszkującą stoi obecnie wiele wyzwań. Wynikają one głównie z konieczności dalszego dostosowania się rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego do wymagań wspólnego rynku i konkurencji na rynkach światowych. Aby sprostać tym wyzwaniom, mieszkańcy wsi muszą w większym niż dotąd stopniu wykazać się zdolnością do organizowania się wokół wspólnych celów i wspólnego rozwiązywania problemów. Wieś i obszary wiejskie stoją przed poważnymi wyzwaniami, a siły sprawcze tkwią w ich mieszkańcach. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych występujących na obszarach wiejskich województwa podlaskiego oraz zwrócenie uwagi na te z nich, które wymagają pilnej interwencji. (abstrakt oryginalny)

Polish rural areas are the sites of the accumulation of many development problems, which are generally more difficult to solve there than in cities. The villages differentiate more and more, both in the regional and socio-economic sense. The transformation of these areas is ongoing, changing their function as well which, dominated by the growth of the multi-functionality of agriculture, gives way to the growing multi-functionality of rural areas. The consequence of the new features of the non-agricultural village is the development of small- and medium-sized enterprises and, consequently, reduced unemployment, which is one of the most important problems of rural areas. The Polish countryside and the population of rural areas currently face many challenges. These arise primarily from the need to further adapt agriculture and the agri-food industry to the requirements of the common market and competition in the global markets. In order to meet the challenges, the residents of rural areas must, to a greater extent than before, demonstrate the ability to organise themselves around common goals and joint problem-solving. The village and rural areas are facing serious challenges and the driving force lies in their residents. The purpose of this paper is to present the key socio-economic problems of rural areas in the Podlasie Voivodeship, and draw attention to those requiring urgent intervention. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ardanowski, K. (2005). Czy można zmienić wieś bez jej mieszkańców?. W: Polska wieś w Unii Europejskiej. Wyd. "Wieś jutra", 10.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. (2010). Białystok: PSR 2012. U.S.
 3. Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Warszawa: Wyd. Sedno.
 4. Diagnoza województwa podlaskiego na tle kraju. (2011). Białystok: Wyd. Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr.
 5. Duczkowska-Małysz, K. (2007). Obszary wiejskie - przestrzeń problemów czy przestrzeń cywilizacyjnej szansy Europy z uwzględnieniem zmian modelu rolnictwa europejskiego i wzrostu rangi wsi w Europie - VI Europejski Kongres Odnowy Wsi. Opole: Wyd. Urzędu Marszałkowskiego województwa opolskiego, 1-2.
 6. Duczkowska-Małysz, K. (2009). Przyszłość polityki rozwoju obszarów wiejskich. Możliwe scenariusze. Dylematy i wyzwania. Warszawa: Wyd. MRR, 37-39.
 7. Fedyszak-Radziejewska, B. (2010). Społeczności wiejskie pięć lat po akcesji do Unii Europejskiej - sukces spóźnionej transformacji. Warszawa: Wyd. Scholar.
 8. GUS (2011). Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa.
 9. GUS (2012). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa.
 10. GUS (2012). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012. Warszawa.
 11. GUS (2013). Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego, Warszawa.
 12. Jaremczuk, K. (2004). Uwarunkowania przedsiębiorczości. Tarnobrzeg: Wyd. PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego.
 13. Jaremczuk, K. (2006). Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne. Tarnobrzeg: Wyd. PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego.
 14. Juchnicka, M., Skarżyński, M. (2011). Aktywizacja zawodowa po 50 roku życia. Białystok: Wyd. WSE.
 15. Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 16. Poczta, W. (2010). Przemiany w rolnictwie. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.
 17. Rachwał, T., Zioło, Z. (red.). (2005). Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, Kraków: Wyd. Naukowe UP.
 18. Rachwał, T., Zioło, Z. (red.). (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, Kraków: Wyd. Naukowe UP.
 19. Skane, S. (2008). Illusions of Entrepreneurship: The Costly Myths that Entrepreneurs, Investors and Policy Makers Live by. New Haven: Yale University Press.
 20. Strategia Rozwoju Kraju 2006, 2007-2015. Warszawa: Wyd. MRR.
 21. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku. Warszawa.
 22. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Białystok: Wyd. PUW Białystok.
 23. Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2012 r. (2013). Białystok: Wyd. WUP.
 24. Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. (2012). Warszawa: Wyd. IGiPZ PAN.
 25. Wach, K. (2005). Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 26. Wiatrak, A.P. (2005). Zmiany w strukturze ludności i gospodarstw rolniczych. Bydgoszcz: Wyd. KNRiB.
 27. Wilkin, J. (2010). Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa: Wyd. IRWiR PAN.
 28. Zegar, J. (2009). Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego. Warszawa: Wyd. IERiGŻ - PiB.
 29. Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. (2014, 28 kwietnia). Pozyskano z: www.efr.wp.pl
 30. www.obserwatorium.up.podlasie.pl/uploads/upload/obserwator_gospodarczy_podlasie/obs.gosp.podl/pdf (2014, 30 września).
 31. www.pops.up.podlasie.pl/indexphpaktualności/367html (2014, 19 października).
 32. www.stat.gof.pl/vademecum/vadamecum_podlaskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_podlaskie.pdf (2014, 30 września).
 33. www.wrota.podlasia.gov.pl [data dostępu: 11.10.2014 r.]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu