BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Bożena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacyjność gospodarek w wybranych krajach według Global Innovation Index
Innovativeness of Selected Economies According to Global Innovation Index (GII)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 1, t. 298, s. 7-18, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie statystyki w analizach procesów integracji i globalizacji gospodarek
Słowa kluczowe
Badania i rozwój (B+R), Innowacyjność, Stymulowanie innowacyjności, Pomiary
Research & Development (R+D), Innovative character, Stimulate innovations, Measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomiar innowacyjności gospodarek światowych stał się w ostatnich latach ważniejsze ze względu na zmianę podejścia do roli innowacji w gospodarce. Innowacyjność traktowana jest jako jeden z czynników, który prowadzi do wzrostu gospodarczego oraz poprawy konkurencyjności. Obecnie wskaźniki innowacji mają szerszy zakres, dotyczą zarówno sfery produkcyjnej, jak i usługowej. Pojawia się jednak wiele nowych wskaźników poza nakładami na B+R, które decydują o poziomie innowacyjności poszczególnych krajów. Celem opracowania jest przedstawienie poziomu innowacyjności gospodarek mierzonych nowym ulepszonym indeksem pomiaru - GII. (abstrakt oryginalny)

The problem of measuring innovativeness of different world economies has become crucially important in recent years due to the change of role of innovations in economy. Innovativeness is treated as one of the factors leading to economic growth and enhanced competitiveness. Innovations have broader scope. They relate both to production and services. The innovativeness of economy is measured by many indicators, not only by level of R & D expenditures. The aim of the study is to discuss the level of innovativeness of selected economies measured by new and improved index - Global Innovation Index (GII). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dutta S. (ed.) (2012), The Global Innovation Index 2012. Stronger Innovation Linkages for Global Growth, INSEAD, Fontainebleau.
  2. European Public Sector Innovation Scoreboard (EPSIS) - Methodology report (2012), PRO INNO EUROPE, INNO METRICS, European Commission, Brussels.
  3. Eurostat. European Commission [2014], http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ eurostat/home/, 24.01.2014.
  4. GNI per capita, PPP (current international $) [2010], [w:] The World Bank. Working for a World Free of Poverty, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_ data_value_2010+wbapi_data_value&sort=desc, 24.01.2014.
  5. Gross domestic expenditure on R&D (GERD) [2013], [w:] Eurostat. European Commission http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Gross_domestic_expendi-ture_on_R_%26_D_%28GERD%29, 05.05.2013.
  6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji. SEC(2010) 1161 (2010), COM(2010) 546 z 6.10.2010, Komisja Europejska, Bruksela.
  7. Krawczyk M. (2012), Finansowanie działalności innowacyjnej MSP. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  8. Reasearch and Innovation performance in EU Member States and Associated countries. Innovation Union progress at country level 2013 (2013), European Commission, Brussels.
  9. State of Innovation Union 2012. Acclerating change (2013), Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, Brussels.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu