BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wnorowski Henryk (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce
Selected Factors of Success of SMEs in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 201-213, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Sukces przedsiębiorstwa
Small business, Entrepreneurship, Success of the company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają od lat kluczową rolę w gospodarkach poszczególnych państw i regionów. Dotyczy to także Polski, stąd celem niniejszego artykułu jest pokazanie najważniejszych czynników pomyślności przedsiębiorstw w tym sektorze. Ze względu na złożoność i zakres problemu, artykuł nie pretenduje do opracowania całościowego i kompletnego. Autor skoncentrował się na wskazaniu trzech wybranych czynników pochodzących z różnych sfer prowadzenia działalności gospodarczej i jej uwarunkowań oraz pokazania mechanizmu wpływania tych czynników na biznes w sektorze MSP. Rekomendowane czynniki to przedsiębiorczość, instytucjonalne uwarunkowania prowadzenia biznesu oraz skuteczna polityka cenowa.(abstrakt oryginalny)

Small and medium-sized enterprises play a key role over the years in the economies of individual countries and regions. This also applies to Poland, so the aim of this paper is to show the most important factors of the prosperity the enterprises in this sector. Due to the complexity and scope of this problem, the article does not pretend to develop a comprehensive and complete. The author focused on the identification of the three selected factors from different spheres of business and its determinants and to show the mechanism influence of these factors on business in the SME sector. Featured factors include entrepreneurship, institutional conditions of business, and effective pricing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczak A., Firmy pod presją cenową klientów i konkurentów, "Rzeczpospolita" 5.02.2013.
 2. Borowiecki R., Wyzwania globalizacji i nowej gospodarki jako przedmiot badań w nauce o przedsiębiorstwie, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktycznego zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 3. Bossak J.W., Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
 4. Ćwiek J., Marczuk B., Biznesowa droga przez mękę, "Rzeczpospolita" 21.02.2013.
 5. Duraj J., Papiernik-Wojera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
 6. Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Rebis, Poznań 2005.
 7. Godłów-Legiędź J., Od dominującej metodologii ekonomicznej do kryzysu, w: Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, red. M. Guzek, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012.
 8. Gołębiowski G., Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Enterpreneurship Monitor, w: Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, red. G. Gołębiowski, Studia BAS, nr 1 (37) 2014.
 9. Grycuk A., Russel P., Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorczość, w: Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, red. G. Gołębiowski, Studia BAS, nr 1 (37) 2014.
 10. Hanna N., Dodge M.R., Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE, Warszawa 1997.
 11. Huerta de Soto J., Szkoła austriacka. Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, Wyd. Fijorr Publishing, Warszawa 2010.
 12. Mellor R.B., Coulton G., Chick A., Bifulco A., Mellor N., Fisher A., Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2011.
 13. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2009.
 14. Sobczyk G., Polityka cen, w: Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2010.
 15. Waga M., Źródła finansowania działalności MSP w kontekście ich sytuacji finansowej, w: Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, red. G. Gołębiowski, Studia BAS, nr 1 (37) 2014.
 16. Wnorowski H., Diversification of Development Levels and its Causes In the Modern world Economy, "Optimum Studia Ekonomiczne" 2008, nr 3.
 17. Wnorowski H., Przedsiębiorczość jako element ładu gospodarczego, w: Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 18. Wnorowski H.J., Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
 19. Zinoecker R., Gorzeń W., Kraus M., Wykorzystaj trudne czasy do optymalizacji cen, "Harvard Business Review Polska", lipiec-sierpień 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu