BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mościbrodzka Monika (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu rozwoju edukacji w krajach Unii Europejskiej
Use of Methods of Multidimensional Comparative Analysis in Study of Development of Education in the European Union
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 1, t. 298, s. 19-35, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie statystyki w analizach procesów integracji i globalizacji gospodarek
Słowa kluczowe
Edukacja, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Strategia Europa 2020
Education, Multi-dimensional comparative analysis, Europe 2020 Strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Edukacja jest jednym z ważniejszych czynników, który determinuje wzrost społeczny i gospodarczy państwa. Wysoki poziom edukacji z jednej strony daje gwarancję zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego, z drugiej zaś ludziom wykształconym i gotowym na zmiany pozwala na zarządzanie gospodarką państwa. W długookresowym programie na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego "Europa 2020", przyjętym do realizacji w krajach Unii Europejskiej, kluczową rolę odgrywa podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa. Efektem realizacji tej strategii ma być m.in. gospodarka bazująca na wiedzy zachowująca dbałość o spójność społeczną. W artykule zanalizowano rozwój edukacji w krajach Unii, wykorzystując metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Za pomocą zmiennych diagnostycznych charakteryzujących edukację na każdym jej poziomie utworzony został syntetyczny miernik, który pozwolił określić poziom edukacji każdego kraju. (abstrakt oryginalny)

Education is one of the main factors that determines the human and economic growth. A high level of education, on the one hand, guarantees of employment and career opportunities, and on the other allows to manage economy people educated and ready for change. In the long term programme for intelligent and sustainable socio-economic development of the "Europe 2020" strategy, to be adopted for the implementation of the EU countries, also plays a key role raising the level of education of society. The aim of the work is an analysis of the level of development of education in the European Union, using the methods of multidimensional comparative analysis. By using the diagnostic variables characterizing each education level, was created a synthetic measure, which determines the level of education of each EU country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski M., Siwiński W. (2005), Edukacja i wzrost gospodarczy - porównania międzynarodowe, [w:] Materiały seminaryjne: Ekonomiczne i społeczne niedostatki edukacyjne, Bank Handlowy, Warszawa, s. 5-39.
 2. Co to jest kłasyfikacja ISCED? (2013), http://www.europass.org.pl/sites/europass.org.pl/files/isced.pdft 27.01.2014.
 3. Dziechciarz J. (red.) (2003), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Gibas R, Heffner K. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 5. Graniewska D. (1999), Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej, ser. "Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 6. Grodzicki J. (2000), Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 7. Kabaj M. (2001), Rozwój i wykorzystanie zasobów pracy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, A. Kukliński (red.), Wydawnictwo Komitetu Badań Naukowych, Warszawa, s. 180-193.
 8. Key Data on Education in Europe 2012 (2012), Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134en.pdf, 27.01.2014.
 9. Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Lifelong Learning: The contribution of education systems in the Member States of the European Union (2000), EURYDICE European Unit, Brussels.
 11. Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
 12. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020 (2010), Ernst & Young, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/59579f9e6efaec82014d6d5be081ca23,27.01.2014.
 13. Sulmicka M. (2010), Ekspertyza. Priorytety i cele rozwojowe UE do roku 2020 w kontekście aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa; http://www.mir.gov.pl/rozwoj_ regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_atualizacja_SRK_l010/Documents/Ekspertyza%20_Prof_Sulmicka_08122010.pdf, 27.01.2014.
 14. Wspólna Deklaracja Europejska Ministrów Edukacji. Deklaracja bolońska (1999), http://eksperci bolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/1999_PL_Bologna_Declaration.pdf, 21.01.2014.
 15. Zeliaś A. (1994), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", nr 440, s. 6-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu