BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrowolska Bogusława (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmiany w strukturze konsumpcji w Polsce na tle wzorców europejskich
Changes in the Structure of Consumption in Poland on the Background of the European Models
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 1, t. 298, s. 37-49, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie statystyki w analizach procesów integracji i globalizacji gospodarek
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Gospodarstwa domowe, Struktura konsumpcji, Analiza danych statystycznych
Consumption, Households, Structure of consumption, Statistical data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badanie struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych jest jednym ze sposobów oceny poziomu życia całego społeczeństwa. Struktura wydatków i jej ukierunkowanie na zakup określonych grup towarów pozwala uchwycić podobieństwa i różnice w poziomie życia ludności z różnych krajów. Ogólny rozwój gospodarczy Polski doprowadził do wzrostu aspiracji i rozwoju potrzeb konsumpcyjnych Polaków. Ocena stanu i tempa zmian polskiej struktury konsumpcji wymaga ustalenia punktu odniesienia. Wiele wskazuje na to, że powinny to być rozwinięte kraje Unii Europejskiej, które stają się dla Polaków źródłem informacji i inspiracji niemal we wszystkich dziedzinach życia. W artykule podjęto próbę oceny zmian struktury konsumpcji polskich gospodarstw domowych oraz wyodrębnienia, przy wykorzystaniu diagramu Czekanowskiego, podobnych struktur konsumpcji wśród krajów Unii Europejskiej. Do przeanalizowania postawionego problemu wykorzystano dane GUS. Okazuje się, że kierunek zmian w polskiej strukturze konsumpcji jest zgodny ze znanymi prawidłowościami ewolucji konsumpcji pod wpływem wzrostu dochodów obserwowanymi w rozwiniętych krajach świata. Jednak polska struktura różni się od struktur konsumpcji wielu krajów europejskich, szczególnie tych o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Jak wynika z przeprowadzonych badań, najbardziej podobnymi strukturami wydatków konsumpcyjnych charakteryzowały się w badanym okresie: Austria, Belgia, Niemcy, Holandia i Francja. (abstrakt oryginalny)

The research of the structure of households' consumption expenditures of the ways of estimating the level of life of the whole society. The structure of expenditures and its orientation towards purchasing specific goods' categories enables to perceive similarities and differences between standards of living of populations of various countries. The general economic development of Poland caused the increase in aspirations and development of consumer needs of Polish people. The evaluation of the condition and pace of changes in Polish structures of consumption undoubtedly requires determining a certain point of reference. It seems that it should be the developed European Union countries, which are presently becoming the source of information and aspiration for Polish people, nearly in all aspects of life. The paper aims at attempting to evaluate the changes of Polish households, as well as to indicate similar structures of consumption of some countries of the European Union by means of Czekanowski's diagram. In order to analyse the problem we used published materials of the Central Statistical Office. It turns out though that the direction of changes in Polish structures of consumption is compatible with the known tendencies of the evolution of consumption influenced by the income increase, visible in all economically developed countries of the world. However, the Polish structures of consumption differ from the structures of consumption of many European countries, especially those of a higher economic development. As it results from conducted investigations, the most similar structures of consumer's expenditures in investigated period of time were characteristic of: Austria, Belgium, Germany, Netherlands and France. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Badania budżetów gospodarstw domowych (1993-2012), GUS, Warszawa, (dla lat 1992-2011).
  2. Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
  3. Chojnicki Z.,Czyż T. (1973), Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej, PWN, Warszawa.
  4. Mały Rocznik Statystyczny Polski (1995-2013), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/roczniki_PLK_HTML.htm, 27.01.2014.
  5. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012 (2012), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/roczniki_PLK_HTML.htm, 27.01.2014.
  6. Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej z lat: 1995-2013 (1995-2014), GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu