BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nowa rola klienta w procesie tworzenia wartości
The New Role of the Client in the Value Creation Process
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2014, t. 41, nr 2, s. 153-159, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Wartość klienta, Relacje z klientami
Management, Customer value, Relationships with customers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny klient dysponuje coraz większą wiedzą i umiejętnościami. Czynniki te powodują wzrost wymagań i oczekiwań stawianych produktom, usługom, zachowaniom rynkowym ich dostawców. Zmiany zachodzące w relacjach klient - dostawca zmieniły sposób postrzegania roli klienta w procesach biznesowych. Klient przestał pełnić wyłącznie rolę dostawcy wartości ekonomicznej wyrażonej wartością finansową. Klient stał się aktywnym uczestnikiem zachodzących procesów. Tym samym zmianie uległa rola dostawcy w relacjach z klientem. Firma nie może być tylko twórcą wartości, kreowanej w oparciu o posiadane zasoby i doświadczenia. Proces kreacji wartości powinien uwzględniać nim szeroki udział klienta, którego odmienne spojrzenie na oczekiwaną wartość może "wzbogacać" istniejące procesy o zasoby dotychczas niedostępne dla dostawcy. Tworzenie, rozwijanie i doskonalenie relacji z klientem otwiera nowe możliwości tworzenia wartości korzystnych dla obu stron. (abstrakt oryginalny)

Today's customer has a wider knowledge and increasing skills. These factors influence the requirements and expectations posed products, services and market behaviour of their suppliers. Changes in customer - supplier relationship changed the perception the customer's rule in the business processes. The customer caused only as a supplier of economic value expressed financial value. The customer has became an active participant in these processes. Thus the role of provider in the customer relationships has changed. The company can not only be the creator of value based on available resources and its own experiences. The value creation process should take into account the broad participation of the client and its different view on the expected value. The customer relationship can enrich the existing processes hitherto inaccessible resources for supplier. Creating, developing and improving the relationship with the client opens up new opportunities to create value beneficial for both: customer and supplier. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boguszewicz-Kreft M., (2009), Zarządzanie Doświadczeniem Klienta w Usługach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Brzustewicz P., (2014), Marketing 3.0 - Nowe Podejście Do Tworzenia Wartości, Marketing i Rynek (2).
 3. Dobiegała-Korona B., (2012), Nowa Rola Marketingu w Budowie Wartości Przedsiębiorstwa, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 2, SGH, Warszawa.
 4. Grönroos Ch. (2006), Adopting a Service Logic For Marketing, Marketing Theory, 68 (3).
 5. Norman R., Ramirez R., (1993), From Value Chain To Value Constelation: Designing Interactive Strategy, Harvard Business Review, 71.
 6. Obłój K., (2000), Strategia Sukcesu Firmy, PWE, Warszawa.
 7. Porter P.H., Kramer M.R., (2011), Creating Shared Value. How to Reinvent Capitalism and Unleash a Wave of Innovation and Growth, Harvard Business Review, (January-February).
 8. Payne A.F., Storbacka K., Frow P., (2008), Managing the Co-Creation of Value, Journal of the Academy Marketing Science, 36.
 9. Payne A.F., The Value Creation Proces In Customer Relationship Management, [online] http://logmgt.nkmu.edu.tw/news/articles/WhitePaper-TheValueCreationProcessInCRM.pdf[07.12.2014].
 10. Prahald C.K., Ramaswamy, V., (2004), Co-Creation Experiences: The Next Practice In Value Creation, Journal of Interactive Marketing, 18 (3).
 11. Rudawska E., (2005), Lojalność Klientów, PWE, Warszawa.
 12. Skowronek I, (2011), Marketing Doświadczeń Jako Wyznacznik Wizerunku i Wartości Przedsiębiorstwa,( w); Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 685, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 46, Szczecin.
 13. Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka Budowania Trwałych Związków z Klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 14. Thomke S., von Hippel E.(2002), Customer As Innovators A New Way To Create Value, Harvard Business Review, April.
 15. Vargo S.L., Lusch R.F., (2004), Evolving To a New Dominant Logic For Marketing, Journal of Marketing , 68.
 16. Zgółókowa H. (red.), (2004), Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2014.025
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu