BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec-Gabryś Monika (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Dorocki Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Zdon-Korzeniowska Małgorzata (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Aktywność samorządów terytorialnych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w województwie małopolskim
The Activities of Local Self-governments in the Implementation of a Knowledge-based Economy in the Malopolskie Voivodeship
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 140-151, ryc., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Fundusze unijne, Środki pomocowe UE, Samorząd terytorialny
Knowledge-based economy, EU funds, EU aid funds, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Wiedza jest zasobem, który obecnie nabiera coraz większego znaczenia w rozwoju gospodarki. Rośnie rola kapitału ludzkiego i innowacji. Natomiast stopniowo ogranicza się znaczenie surowców naturalnych oraz nisko wykwalifikowanej siły roboczej. Coraz częściej mówi się o gospodarce opartej na wiedzy (GOW, z ang. the knowledge-based economy), tj. gospodarce bazującej na wiedzy i informacji. Niebagatelną rolę w procesie wspomagania jej rozwoju odgrywają samorządy terytorialne, które jednocześnie stają przed koniecznością zmierzenia się z jej wyzwaniami w aspekcie narastającej konkurencji między obszarami. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena aktywności samorządów lokalnych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. Przyjęto, że współcześnie ważnym instrumentem kształtowania procesów rozwojowych w naszym kraju są fundusze europejskie, które mogą się przyczynić do pobudzania czynników wzrostu gospodarczego i rozwoju GOW. W prowadzonych na potrzeby niniejszej pracy badaniach dokonano zatem kwerendy i analizy danych dotyczących projektów zrealizowanych w gminach województwa małopolskiego przy wsparciu unijnych środków pomocowych. (abstrakt oryginalny)

Knowledge is a resource that is becoming increasingly important today in the development of the economy. The role of human capital and innovation is growing. However, the importance of natural resources and low-skilled labour is gradually being reduced. There is more and more talk about the knowledge-based economy (KBE), i.e. an economy based on knowledge and information. A considerable role in the process of supporting the development of the knowledge-based economy is played by local self-governments, who also face the need of coping with its challenges in terms of growing competition between areas. The purpose of this article is to analyse and evaluate the activity of local self-governments in creating a knowledge-based economy. It has been assumed that European funds are an important instrument for shaping development processes in our country today, which may contribute to the stimulation of growth factors and development of the KBE. Therefore, for the purpose of this research, the authors conducted an enquiry and analysis of data on projects carried out with the support of EU aid funds in municipalities of the voivodeship of Malopolska. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D.B., Thurik A.R. (2000). Capitalism and Democracy in the 21st Century: From the Managed to the Entrepreneurial Economy. Journal of Evolutionary Economics, 10(1-2), 17-34.
 2. Borowiec, M. (2010). Funkcjonowanie uczelni krakowskiego i rzeszowskiego ośrodka akademickiego w świetle koncepcji układów bipolarnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Prace Monograficzne, 539.
 3. Borowiec, M., Dorocki, S. (2011). Rola kapitału ludzkiego w procesie kształtowania innowacyjności układów regionalnych Francji. W: B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski, 215-230.
 4. Chojnicki, Z., Czyż, T. (2007). Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79(3-4), 423-428.
 5. Dorocki, S. (2007). Małopolska wobec europejskiej polityki regionalnej. W: J. Kot (red.), Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni. Kielce: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 40-48.
 6. Ferens, E. (2012). Marketing terytorialny jako narządzie budowania przewagi konkurencyjnej jednostek terytorialnych. W: A. Siedlecka, A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj (red.), Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów publicznych. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II.
 7. Kuźniar, Cz. (2013). Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria: Monografie i Opracowania, 16, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 9. Markowski, T., Marszał, T. (2005). Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi. Samorząd Terytorialny, 7/8, 7-16.
 10. Niklewicz-Pijaczyńska, M. (2011). Od koncepcji gospodarki opartej na wiedzy do strategii rozwoju UE 2020. W: J. Kundera (red.), Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy. Wrocław: Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 444-445.
 11. Szromnik, A. (1996). Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą. Samorząd Terytorialny, 3, 2-19.
 12. Wach, K. (2014). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości (rozdział 1). W: K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin, 13-30.
 13. Zdon-Korzeniowska, M. (2011). Przedsiębiorczość samorządów terytorialnych w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 188-196.
 14. Zioło, Z. (2011). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w strukturze regionu - zarys modelu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, 20, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu