BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszewicz Artur (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie środkami z funduszy UE - reguły i zasady kolejnych perspektyw finansowych. Praktyka multilevel governance
Management of EU funds - rules and principles of the next financial perspectives of the EU. Practical implementation of multilevel governance
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 95, s. 125-162, wykr., bibliogr. 45 poz.
Tytuł własny numeru
Podejście krótkookresowe i strategiczne w polityce gospodarczej
Słowa kluczowe
Wielopoziomowe rządzenie, Fundusze unijne, Finanse, Fundusze strukturalne
Multilevel governance, EU funds, Finance, Structural funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kolejne perspektywy finansowe, w których Polska bierze udział jako największy beneficjent funduszy w historii Unii Europejskiej, oparte zostały na siedmioletnich okresach programowania. Podobieństwa i różnice miedzy tymi okresami wynikają ze zmian w założeniach strategicznych Wspólnoty, wyznaczania nowych celów rozwojowych, czy też wskazywania nowych problemów i barier rozwoju, którym, dzięki funduszom, UE zamierzała i zamierza sprostać. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano główne zasady i reguły zarządzania finansowego zaprojektowane przez Komisję Europejską (KE) oraz władze krajowe dotyczące zasad m.in. kwalifikowalności wydatków, certyfikacji, wnioskowania o płatność, czy też wieloletniego gospodarowania finansowego. Szczególny nacisk został położony na prezentacji metod wieloletniego gospodarowania środkami w kraju beneficjencie oraz reguły przepływu środków między UE a krajem członkowskim w aspekcie praktycznego stosowania w UE metod multilevel governance.(abstrakt oryginalny)

The next financial perspectives, in which Poland participates as the biggest beneficiary of the funds in the history of the European Union, are based on the sevenyear programming periods. Similarities and differences between these periods due to changes in the strategic assumptions of the Community, set new development targets or indicate new problems and barriers to development, which, thanks to the funds, the EU intended and intends to meet. In this paper we present the main principles and rules of financial management developed by the European Commission (EC) and the national authorities on the rules include eligibility of expenditure, certification, requesting payment or multiannual financial management. Particular emphasis has been placed on the presentation of the methods of management of multi-periods in country beneficiaries and cash flow rules between the EU and the country concerned in the context of practical application in the EU multilevel governance methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszewicz A., Planowanie i programowanie rozwoju Unii Europejskiej - wymagania metodyczne wobec państwa członkowskiego, w: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, red. J. Stacewicz, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", SGH, Warszawa 2012, nr 88.
 2. Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności 2006/702/WE.
 3. Europejskie Rządzenie. Biała Księga przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 25 lipca 2001 roku.
 4. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w sprawie warunków certyfikacji w Programach Operacyjnych i Regionalnych Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, MRR/H/9(5)06/2012, Warszawa, 26 czerwca 2012 r.
 5. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, MRR/H/10(5)06/2012, Warszawa, 5 czerwca 2012 r.
 6. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, MRR/H/19(2)/02/11, Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 8 lutego 2011 r.
 7. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, MRR/H/4(4)08/2011, Warszawa, 30 sierpnia 2011 r.
 8. Podstawy Wsparcia Wspólnoty Promowanie wzrostu gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, Bruksela-Warszawa, grudzień 2003.
 9. Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007.
 10. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
 11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.
 12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1386/2002 ustanawiające szczegółowe zasady dla wdrożenia Rozporządzenia Rady Nr 1164/94 w sprawie systemów zarządzania i kontroli oraz procedur dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach Funduszu Spójności.
 13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, z późn. zm.).
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (Dziennik Urzędowy UE L 140/1).
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z późn. zm.).
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z późn. zm.).
 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006).
 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro (Dziennik Urzędowy UE L 306/8).
 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (Dziennik Urzędowy UE L 306/25).
 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna".
 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006.
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
 23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania.
 24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 25. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.
 26. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1784/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego.
 28. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z późn. zm.).
 29. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego Fundusz Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 1164/94 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006).
 30. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, nowelizujące i uchylające niektóre Rozporządzenia.
 31. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
 32. Rozporządzenie Rady (WE) 1164/1994 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiające Funduszu Spójności (1164/1994/EWG).
 33. Rozporządzenie Rady (WE) 1263/1999 z 21 czerwca 1999 r. dotyczące instrumentów finansowych skierowanych na politykę rybołówstwa.
 34. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1264/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/1994 ustanawiające Fundusz Spójności.
 35. Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2003 rok oraz grudzień 2003.
 36. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines 2007-2013), opublikowane przez KE 5 lipca 2005 r.
 37. Szlachta J., Polityka regionalna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską, "Studia Regionalne i Lokalne", 2001, nr 1(5).
 38. Szlachta J.,, Polityka spójności Unii Europejskiej po 2013 roku, www.europa.edu.pl.
 39. Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, Dokument zaakceptowany przez KE, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 21 maja 2014 r.
 40. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) (Dz. U. 2014, poz. 1146)
 41. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
 42. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).
 43. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
 44. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658.
 45. Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia 2005-2008 (ZPW) (Integrated Guidelines on Growth and Jobs 2005-2008), przedstawiony przez KE 12 kwietnia 2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu