BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szara Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju w świetle koncepcji "3 T"
Development Factors in "3 T" Concept
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 1 (73), s. 178-187, rys., bibliogr. s. 186-187
Słowa kluczowe
Kreatywność, Analityczny proces hierarchiczny, Technologia, Współpraca
Creativity, Analytic Hierarchy Process (AHP), Technology, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji na temat koncepcji "3T". Kryterium przyjętym w rozważaniach, oprócz talentu, technologii i tolerancji, jest współpraca. Stanowi to wypadkową określenia kapitału kreatywnego, zdefiniowanego na potrzeby niniejszych rozważań. W odniesieniu do celu głównego uwzględniono cel szczegółowy, którym jest przedstawienie możliwości oceny kapitału kreatywnego przy użyciu metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP). Klasa kreatywna stanowi punkt wyjścia do analizy kapitału kreatywnego, postrzeganego jako zasób właściwy ludziom współpracującym i funkcjonującym w nowych warunkach i wykorzystującym swoją kreatywność. Zaproponowane wskaźniki oceny klasy kreatywnej często nie są możliwe do wyliczenia ze względu na brak danych. Rozwiązaniem może być propozycja wykorzystania analitycznego procesu hierarchicznego do budowy modelu kapitału kreatywnego. Dzięki ujęciu zmiennych ilościowych i jakościowych oraz posłużeniu się w ocenie wieloma parametrami uzyskano model, który jest możliwy do zastosowania w różnych warunkach. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to discuss the '3T' concept: talent , technology and tolerance. Cooperation is an additional criterion adopted for consideration, which stems from the notion of creative capital as defined for the purpose of the present study. Apart from achieving the main objective, it is the author's intention to investigate the usefulness of the Analytical Hierarchical Process method for the assessment of creative capital. The creative class is the starting point for the analysis of creative capital perceived as a resource consisting of competent people, who cooperate and function in new conditions, using their creativity. The proposed indicators for assessing the creative class are often not possible to calculate due to the lack of data. A solution may be provided by a proposal to use the AHP method to build a model of creative capital. Thanks to the evaluation of quantitative and qualitative variables, and basing the assessment of many parameters, we obtain a model that is applicable in various circumstances. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus W., Szara K 2000 Zastosowanie Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) do racjonalizacji i organizacji gospodarstw przedsiębiorstw, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4-5.
 2. Analizą potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport z badań, 2009, Ministerstwo Gospodarki, Ecorys, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mg. gov.pl/files/upload/10147/Analiza%20potrzeb%20i%20rozwoju%20przemyslow %20kreatywnych.pdf, data wejścia: 12.03.2014].
 3. Bogacz-Wojtanowska E. 2013 Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, Monografie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Brzeziński M. 2009 Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Castels M. 2010 Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Churski P. 2008 Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Poznań.
 7. Czerny M. 2005 Globalizacja a rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Drucker P. R. 1992 Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 9. Florida R. 2002 The Rise of the Creative Class. Why cities without gays and rock banda are losing the economic development race, Washington monthly, Washington, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.washingtonmonthly.com/features/2001/0205. florida.html, data wejścia: 12.03.2014].
 10. Florida R. 2003 Cities and the creative class, American Sociological Assiociation, Nowy Jork.
 11. Florida R. 2004 The rise of the creative class, Basic Books, Nowy Jork.
 12. Florida R. 2010 Narodziny klasy kreatywnej, NCK, Warszawa.
 13. Kasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, K. Klincewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 14. Klasik A. 2010 Sektor kultury i przemysły kreatywne nowym fundamentem rozwoju dużych miast i aglomeracji miejskich, [w:] Rola kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, A. Klasik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 15. Markusen A. 2006 Urban development and the politics of the creative class: Evidence from the study of artists, "Environment and Planning" A, 38 (1): 1921-1940.
 16. Montgomery J. 2005 Beware 'the Creative Class'. Creativity and Wealth Creation Revisited. "Local Economy", vol. 20, no. 4, 337-343.
 17. Peck J. 2005 Struggling with the creative class, "International Journal of Urban and Regional Research", 29 (4): 740-770.
 18. Pierścionek Z. 1997 Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Pokorska B., Maleszyk E. 2006 Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji, PWE, Warszawa.
 20. Saaty T. L. 2001a A Decision Making for Leaders. The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World, Wadswort, Belmont, Pittsburgh.
 21. Saaty T. L. 2001b The Analytic Network Process, Decision Making with Dependence and Feedback, RWS Publikation, Pittsburgh.
 22. Schumpeter J. 1969 Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Stawasz E. 2005 Rodzaje innowacji, [w]: Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, K. B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa.
 24. Strzelecki Z. 2008 Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Zieleniewski J. 1969 Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.01.73.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu