BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorocki Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Brzegowy Paweł (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Intensyfikacja usług uzdrowiskowych w Polsce po okresie transformacji systemowej
Intensification of Spa Services in Poland Following the System Transformation Period
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 165-176, ryc., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Lecznictwo uzdrowiskowe, Infrastruktura turystyczna, Przekształcenia systemowe
Health resort, Health spa, Tourism infrastructure, Systemic transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Intencją poniższego studium jest zaprezentowanie ogólnego charakteru przemian zaistniałych w polskich uzdrowiskach po 1989 r. W 2014 r. 44 miejscowości, bądź ich części, oraz Kopalnia Soli w Wieliczce miały status uzdrowiska, a największą koncentracją zdrojowisk charakteryzowało się województwo dolnośląskie. Odwołując się do danych statystycznych, raportów GUS i Ministerstwa Zdrowia oraz literatury przedmiotu i własnych obserwacji, zilustrowano stan infrastrukturalny wybranych zdrojowisk wraz z jego wykorzystaniem. Przez termin infrastruktura turystyczna autorzy rozumieją bazę noclegową z elementami lecznictwa uzdrowiskowego, zdefiniowanymi we właściwym ustawodawstwie. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu działalności sanatoryjnej, badając zmianę liczby sanatoriów(najpowszechniejszego rodzaju placówek lecznictwa zdrojowiskowego) i szpitali uzdrowiskowych ,począwszy od połowy lat 90. ubiegłego wieku. W dalszej kolejności zobrazowano zmiany w liczebności kuracjuszy poszczególnych kurortów. Czy w związku z przemianami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi, które dokonały się w okresie ostatniego ćwierćwiecza, w polskich uzdrowiskach nastąpiły zauważalne zmiany ilościowe i jakościowe? Które z nich najlepiej wykorzystały okres transformacji systemowej, stając się krajowymi liderami na rynku usług lecznictwa uzdrowiskowego? (abstrakt oryginalny)

The intention behind this study is to present the general character of the changes affecting Polish spa resorts after 1989. In 2014, 44 localities (or parts thereof), and the Wieliczka salt mine, held the status of spa resorts while the Lower Silesian Voivodeship was characterised with the greatest concentration of spa facilities. Referring to the statistical data, reports published by GUS - the National Statistical Office and Ministry of Health, as well as the subject-related bibliography and their own in-situ observations, the authors illustrated the infrastructural condition of the selected spa resorts, and the use of the same. By the term "infrastructure" the authors understand an accommodation base combined with elements of spa treatment as defined in related legislation. Special attention was paid to sanatorium activities through analysing the changing number of sanatoriums (the most common type of spa treatment facility) and spa hospitals starting from the mid-1990s. Secondly, the changing number of patients visiting particular spa resorts was presented. Have any noticeable quantitive and qualitative changes occurred in Polish spa resorts in connection with the political, economic and social transformations taking place during the last quarter-century? Which of these spas benefitted best from the system transformation period, becoming leaders on the domestic spa market? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojecka, A. (2011). Lecznictwo uzdrowiskowe elementem kształtującym aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia człowieka. W: B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.). Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. II. Historia polskiej kultury uzdrowiskowej. Wrocław, 287-295.
 2. Dietl, J. (1858). Uwagi nad zdrojowiskami krajowemi ze względu na ich skuteczność, zastosowanie i urządzenie. cz. I, Kraków, 160.
 3. Florków, R. (1994). Istota, znaczenie i formy leczenia uzdrowiskowego oraz ogólne przeciwwskazania bezwzględne. W: F. Kiryk (red.), Krynica, Kraków, 71.
 4. Golba, J. (2001). Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej oraz okołouzdrowiskowej jako podstawa rozwoju miejscowości uzdrowiskowych. W: Turystyka i sport w działalności rządu, samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych. Materiały III Forum Turystyki i Sportu Samorządów Terytorialnych RP, Kraków, 18-19 maja 2001 r., 60-68.
 5. Lisowska, B. (2014). W Polsce powstaną nowe uzdrowiska. Ale kuracjusze nie będą mogli z nich korzystać. Pozyskano z: http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/778802,w-polsce-powstana-nowe-uzdrowiska-ale-kuracjusze-nie-beda-mogli-z-nich-korzystac.html
 6. Kaleta, A. (2012). Hotelarstwo Spa i Wellness jako rozwojowy produkt przemysłu czasu wolnego - wybrane aspekty. Zarządzanie i Finanse, 1, 361-371.
 7. Prętek, K. (2011). Podstawy prawne funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia w Polsce w latach 1918-2005. W: B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. II. Historia polskiej kultury uzdrowiskowej. Wrocław, 187.
 8. Rachwał, T. (2006). Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 192-203.
 9. Wołowiec, T. (2002). Problemy finansowo-prawne funkcjonowania rozwoju polskich uzdrowisk. Folia Turistica, 12, 89-99.
 10. Wołowiec, T. (2003). Sposoby rewitalizacji polskich uzdrowisk. Ustawa o gminach uzdrowiskowych i inne formy aktywizacji społeczno-gospodarczej. Folia Turistica, 14, 5-25.
 11. Zioło, Z. (1999). Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych. W: A. Lisowski (red.), Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 122-131.
 12. Zioło, Z. (2011). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w strukturze regionu - zarys modelu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, 20, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 26-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu