BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątek Edyta (Politechnika Świętokrzyska), Dziedzic-Jagocka Ilona (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Płynność finansowa - dylematy biegłego sądowego
Financial Liquidity - Dilemmas Expert Witness
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 87-97, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Słowa kluczowe
Biegły sądowy, Płynność finansowa, Upadłość przedsiębiorstwa, Rachunkowość
Expert witness, Financial liquidity, Enterprise bankruptcy, Accounting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest poddanie pod dyskusję i przedstawienie własnych propozycji identyfikowania braku płynności w podmiotach gospodarczych prowadzących uproszczoną rachunkowość. W związku z prowadzoną praktyką biegłego sądowego i licznymi badaniami płynności podmiotów gospodarczych pojawiły się wątpliwości w zakresie sposobu ustalania płynności podmiotów prowadzących uproszczoną rachunkowość. Metodologia badania opisanego w artykule sprowadza się do analizy badanych przypadków braku płynności i zastosowaniu autorskich narzędzi (metod) ustalania płynności. Wyniki zostały omówione w ostatniej części artykułu. Ponieważ literatura przedmiotu bogata jest w opis metodologii i źródeł analizy płynności podmiotów prowadzących rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, kwestia metodologii badania płynności podmiotów niesporządzających rachunku przepływów pieniężnych oraz innych elementów sprawozdania finansowego, staje się interesującym i nowym zagadnieniem, szczególnie iż podmioty z taką forma rachunkowości stanowią 95% ogółu przedsiębiorstw w Polsce i na świecie. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is presenting for discussion and presentation of their proposals to identify the lack of liquidity in the business entities engaged in accounting. In connection with the practice of an expert witness, and numerous studies of liquidity traders, doubts have arisen with regard to the method of determining the liquidity simplified accounting entities. The methodology of the study described in the article refers to the analysis of the cases examined lack of liquidity and the use of proprietary tools (methods) for determining liquidity. The results are discussed in the last section of the article. Because literature is rich in description of the methodology and sources of liquidity analysis accounting entities in accordance with the Accounting Act, the question of the methodology of the study subjects did not prepare their liquidity cash flows and other elements of the financial statements, it becomes an interesting and novel question, especially that the bodies of the form accounting constitute 95% of all enterprises in Poland and abroad. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Wiśniewski T., Wersty B. (1998), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 2. Bernard Y., Coli J. (1995), Słownik ekonomiczny i finansowy, Książnica, Katowice.
 3. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. (2004), Analiza Ekonomiczno-Finansowa Spółki, PWE, Warszawa.
 4. Michalski G. (2005), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Nowak-Kowalski J., Charakterystyka Rachunkowości i Prawa Rachunkowego, www.janek.uek.krakow.pl (18.11.2013).
 6. Sasin W. (2002), Analiza płynności finansowej firmy, Agencja Wydawnicza Interfart, Łódź.
 7. Sokół A. (2010), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, w: Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod redakcją A. Sokół, CeDeWu, Warszawa.
 8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., art. 2 ust. 1.
 9. Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 10. Wędzki D. (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Wojciechowska U. (2001), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu