BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejewski Piotr, Gołata Krzysztof
Tytuł
Elementy systemu politycznego a polityka zagraniczna (przykład Finlandii i Szwecji)
The Elements of Political System and the Foreign Policy (the Example of Finland and Sweden)
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1984, nr 125, s. 76-97, tab.
Tytuł własny numeru
Studia z nauk politycznych
Słowa kluczowe
System polityczny, Polityka zagraniczna, Władza wykonawcza
Political system, Foreign policy, Executive authority
Kraj/Region
Finlandia, Szwecja
Finland, Sweden
Abstrakt
Problem relacji zachodzących pomiędzy systemem politycznym a polityką zagraniczną rzadko pojawia się w polskiej literaturze politologicznej, chociaż zagadnienie to wydaje się istotne zarówno z punktu widzenia rozważań nad całością funkcjonowania systemu politycznego, jak i szeroko rozumianej problematyki stosunków międzynarodowych. Głównym podmiotem realizacji tej polityki jest państwo. Wchodzi to w zakres jego funkcji zewnętrznej. Państwo jest wyrazicielem woli wielkich grup społecznych, podlegając wpływowi instytucji reprezentujących interesy tych grup (klas, warstw). Działalność wszystkich instytucji (partii politycznych organizacji społecznych i grup nacisku) w ramach funkcji zewnętrznej, pozwala mówić o wpływie jaki system polityczny, jako całość, wywiera na politykę zagraniczną. Celem poniższego artykułu jest ukazanie stopnia udziału podstawowych elementów systemu politycznego dwóch państw nordyckich (Szwecji i Finlandii) w realizowanej przez nie polityce zagranicznej. Analiza omawianego zagadnienia przeprowadzona zostanie w ujęciu porównawczym, a jej przedmiotem będą: reguły konstytucyjne, aparat państwowy oraz partie polityczne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Waśniewski, Problemy polityczne organizacji społeczeństwa socjalistycznego (w:) Z zagadnień teorii polityki, pod red. K. Opałka, Warszawa 1978.
 2. W. Lamentowicz, Funkcje systemu politycznego a żywiołowa dynamika makrostruktur życia społecznego (w:) Z zagadnień teorii polityki, pod red. K. Opałka, Warszawa 1978.
 3. J. Kowalski, Państwo a system polityczny, (w:) Z zagadnień teorii polityki, pod red. K. Opałka, Warszawa 1978.
 4. K. Ostrowski, Rola związków zawodowych w polskim systemie politycznym, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1970.
 5. P. Sztompka, Analiza systemowa w analizach politycznych (próba rekonstrukcji) (w:) Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Pod red. K. Opałka Warszawa 1975.
 6. J. Kowalski, W. Lamentowicz, P. Winczorek, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1981.
 7. K. Vukadinović, Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 1980.
 8. Teoria polityki i stosunków międzynarodowych (niektóre problemy) pod red. E.J. Pałygi i W.J. Szczepańskiego, Warszawa 1979.
 9. Procesy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych (wybór tekstów politologów amerykańskich), Warszawa 1977.
 10. Tekst konstytucji Finlandii oraz ustawy o Parlamencie (w:) Konstytucje Finlandii, Włoch, RFN, Francji pod red. A. Burdy i M. Rybickiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1971.
 11. W. Bojarski, Ramy Konstytucyjne współpracy państw skandynawskich z zagranicą Acta UNC, Nauki Polityczne VIII, zesz. 78, Toruń 1976.
 12. Tekst konstytucji Szwecji z 1809 r. w: Constitutions of Nations pod red. A. Peaslee, T. 3, Haque 1968.
 13. Tekst konstytucji Szwecji z 1975 r. w: Constitutional documents of Sweden, Stockholm, 1975.
 14. S. Frątchak, Zarys systemu zarządzania politycznego w Szwecji Komunikaty Instytutu Bałtyckiego z. 23, Gdańsk 1976.
 15. K. Ciemniewski, Zasady ustroju politycznego w Finlandii, Bydgoszcz 1971.
 16. Statistical Yearbook of Finland.
 17. J. Board, The Government and Politics of Sweden, Boston 1970.
 18. D.A. Rustow, The politics of Campromise, Princeton 1955.
 19. Yearbook of Nordic Statistics 1971-80.
 20. K. Ciemieniewski, Uprawnienia prezydenta Finlandii w zakresie polityki zagranicznej, Sprawy Międzynarodowe nr 12/1972.
 21. I. Grajewska, Zmiany w szwedzkim prawie konstytucyjnym, (w:) Państwo i Prawo nr 11/1976.
 22. The Finnish Parliament, Vantaa 1980.
 23. T. Vinde, Swedish Government Administration, Stockholm 1978.
 24. J. Nousiainen, The Finnish political system Cambridge Massachusets 1971.
 25. D. Anckar, Riksdagen och utrikes politiken, Finsk Tidskrif, nr 6-7.
 26. J.M. Jannson, Finlands ostpolitik, Nya Argus nr 14/1958.
 27. P. Joeniemi, Political Parties and Foreign Policy in Finland, Cooperation and Conflict nr 1/1978.
 28. De politiska patiernas program, red. H. Wieslander, Fokoping 1964.
 29. De politiska patriernas program, Lund 1974.
 30. Programmnyje dokumienty kommunisticzeskich i raboczich partii kapitalisticzeskich stron Ewropy. Moskwa 1966.
 31. KPFI zu internationalen Fragen, Informationsbulletin IB, Wien nr 3/1979.
 32. L. Sadykiewicz, Partie polityczne w Szwecji (w:) Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, Zesz. 8, Gdańsk 1968.
 33. Z.M. Klepacki, R. Ławniczak, Współczesna Szwecja, Warszawa 1974.
 34. S.W. Dobrowolski, Socjaldemokracja europejska a rozbrojenie w latach 1945-1964, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.
 35. D. Putensen, Die Wandlung ser aussenpolitischen Kozeption der Sozialdemokratischen Partei Flnlands zeit den Sechzieger Jahren Deitrage zur Geschichte der Arbeiterbewegung nr 3/1977.
 36. The programne of the Swedish Social-Demokratic Labour Party, Stocholm 1960.
 37. O.K. Timaszkowa, Skandinawskaja socjałdemokratia na sowremiennym etapie. Moskwa 1978.
 38. T. Orlewicz, Partie i organizacje chłopskie w Europie kapitalistycznej, Warszawa 1966.
 39. K. Baranowski, Republika Finlandii, Warszawa 1978.
 40. P. Stefaniuk, Proces decyzyjny w szwedzkim systemie politycznym (maszynopis) Warszawa 1980.
 41. I. Rozdorożnyj, W. Fiodorow, Finlandia Nasz siewiernyj sosied, Moskwa 1966.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu