BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizgajska Hanna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Tytuł
Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu w latach 2007-2013 na przykładzie województwa wielkopolskiego
SME Cooperation with Business Environment Institutions in the Years 2007-2013 on the Example of Wielkopolskie Voivodeship
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2015, vol. 11, s. 189-202, ryc., tab., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship - Education
Tytuł własny numeru
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in the Socio-economic Developmentof Spatial Systems
Słowa kluczowe
Współpraca, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Instytucje otoczenia biznesu, Doradztwo, Badanie przedsiębiorstw, Badania ankietowe
Cooperation, Small business, Business environment institutions, Consultancy, Enterprises study, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest rozpoznanie zmian stopnia korzystania z usług instytucji otoczenia biznesu przez małe i średnie przedsiębiorstwa reprezentujące tradycyjne branże przemysłu w latach 2007-2013. Badania, w formie wywiadu ankietowego, przeprowadzono wśród 54 małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013. Ich wyniki porównano z podobnymi zrealizowanymi w okresie 2007-2009 w tym samym województwie. Materiał empiryczny opisano za pomocą metod statystyki opisowej. Podjęte badanie przeanalizowano na tle charakterystyki instytucji otoczenia w Polsce. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w latach 2011-2013 zmieniła się intensywność i kierunki współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, została zapoczątkowana współpraca z ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, zwiększył się stopień korzystania przedsiębiorców z oferowanych usług - za wyjątkiem poręczeń i gwarancji kredytowych - oraz zmieniły się oczekiwania przedsiębiorców w kierunku wzrostu zainteresowania różnymi formami doradztwa biznesowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify how much SMEs representing traditional lines of industry used the services of business environment institutions in the years 2007-2013. The research was conducted through a survey among 54 SMEs in the Wielkopolskie Voivodeship between 2011 and 2013. The results of the research were compared with a similar study carried out in the years 2007-2009 in the same region. The empirical material was described using the methods of descriptive statistics. The research was described against the background of business environment institutions in Poland. As a result of the study it was found that, in the years 2011-2013, the intensity and focus of cooperation between SMEs and business environment institutions changed, collaboration with innovation and entrepreneurship centres was introduced, the level of use by entrepreneurs of the services offered increased (except for guarantees for loans) and the expectations of entrepreneurs concerning their interest in various forms of business consultancy increased. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkowski, A. (2012). Centra Transferu Technologii. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.
 2. Burdecka, W. (2004). Instytucje otoczenia biznesu, Badania własne. Warszawa: PARP.
 3. Ćwikła, A. (2014, 24 października). Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MSP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE. Pozyskano z: http://fir.zpsb.pl/sites/fir.zpsb.pl/files/artykul/PDF/fi_2012_01_acwikla.pdf
 4. Gęca, B. (2012). Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MŚP na przykładzie województwa lubelskiego. Forms of Analysis in the Business Support for the SME Sector on the Example of Lublin Province. Zarządzanie i Finanse, 10 (1), cz. 2, 233-243.
 5. Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
 6. Jasiński, A.H. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski, Modele bariery, instrumenty wsparcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Koprowska-Skalska, E. (2012). Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.
 8. Kotra, J. (2012). Inkubatory Przedsiębiorczości. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.
 9. KSFP (2014, 15 października). Raport o stanie funduszy doręczeniowych w Polsce - stan na dzień 31.12.2013. Pozyskano z: http://ksfp.org.pl/publikacje/raporty/
 10. Markiewicz, I. (2010). Instytucje otoczenia biznesu, Rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MŚP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 11. Matejun, M. (2005). Ocena systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw przez przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu biznesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 958, Organizacja i Zarządzanie, 41, 49-60.
 12. Matusiak, K.B. (2010). Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce. W: K.B. Matusiak (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010. Warszawa: PARP.
 13. Matusiak, K.B. (2011). Rola i miejsce instytucji wsparcia w realizacji polityki innowacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 654, Ekonomiczne Problemy Usług, 70, 203-224.
 14. Mażewska, M. (2012). Preinkubatory i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.
 15. Mażewska, M., Bąkowski, A. (2012). Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.
 16. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014, 12 października). Ekspertyza "Ocena ex ante ryzyka dla gwarancji w ramach finansowania ze środków UE na lata 2014-2020 przedsięwzięć w zakresie realizacji celów tematycznych: wzrost konkurencyjności sektora MŚP oraz wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w przedsiębiorstwach". Pozyskano z: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/if/sw/Documents/Raport%20ryzyko%20gwarancji%20final_01_10_2014.pdf
 17. Mizgajska, H. (2002). Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. W: Seria Prace habilitacyjne nr 4. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 18. Mizgajska, H., Wściubiak, Ł. (2010). Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym zaawansowaniu technologicznym z otoczeniem biznesu. W: J. Stankiewicz (red.), Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 429-442.
 19. Mizgajska, H. (2013). Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - zmiany i uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo UEP.
 20. Piątyszek-Pych, A., Wyrwa, J. (2012). Analiza potencjału instytucji otoczenia biznesu w zakresie świadczenia usług wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie lubuskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 723, Ekonomiczne Problemy Usług, 96, 47-66.
 21. Popielczak, E. (2012). Sieć Aniołów Biznesu. W: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. Warszawa: PARP.
 22. Poznańska, K. (1998). Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 23. PZFP (2014, 15 października). Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2013. Pozyskano z: http://www.pzfp.pl/file_store/Raport%20za%202012.pdf
 24. Raport Ministerstwa Gospodarki (2014, 16 października). Raport z badania oceny efektywności wykorzystania RPO i Jeremie w działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz rozwoju przedsiębiorczości. Pozyskano z: http://www.mg.gov.pl/files/upload/11411/Raport_MG_Ocena%20wplywu%20RPO%20i%20Jeremie_FINAL.pdf
 25. Stanisławski, R. (2011). Analiza uwarunkowań i ocena realizacji polityki innowacyjnej (instrumentów wsparcia) wobec MŚP w świetle badań własnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 654, Ekonomiczne Problemy Usług, 70, 291-363.
 26. Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 27. Zaremba, K. (2013). Bariery i stymulatory innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie lokatorów Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, praca magisterska obroniona na Wydziale Zarządzania UEP w Poznaniu, praca niepublikowana.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu