BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Segetlija Zdenko (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia), Mesarić Josip (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia), Dujak Davor (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia)
Tytuł
Distributive Trade's Significance in National Economy
Znaczenie handlu hurtowego i detalicznego dla gospodarki narodowej
Die Bedeutung des Groß- und Kleinhandels für die Volkswirtschaft
Źródło
LogForum, 2015, vol. 11, nr 3, s. 217-225, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Handel hurtowy, Handel detaliczny, Łańcuch dostaw, Gospodarka narodowa
Wholesale trade, Retail trade, Supply chain, National economy
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: W pracy zaprezentowana analizę handlu hurtowego i detalicznego we współczesnych gospodarkach narodowych wybranych krajów europejskich (10) z punktu widzenia zatrudnienia, tworzenie wartości dodanej brutto, tworzenia łańcucha dostaw oraz międzynarodowej ekspansji. Powodem rozpoczęcia prac był z jednej strony niezadowalający poziom rozwoju ekonomicznego niektórych państw, będących w okresie transformacji, z drugiej zaś strony duży udział tego handlu w gospodarce (szczególnie pod względem liczby zatrudnionych osób oraz udziału w tworzeniu PKB).
Metody: Przeanalizowano znaczenie handlu detalicznego i hurtowego dla kraju w ujęciu całkowitym i częściowym. Dane pozyskane z Eurostat I Deloitte'a zostały poddane analizie statystycznej I zaprezentowane graficznie (wartości względne, wskaźniki i udziały, wykresy).
Wyniki: Otrzymane wyniki pracy powinny potwierdzać tezę o istotności omawianego handlu w oparciu na udział w strukturze ekonomicznej, jednak jak integrator w łańcuchach tworzących wartość, handel ten ma różne znaczenie w różnych krajach oraz w zależności od wielkości przedsiębiorstw lub ich grup (szczególnie w przypadku handlu detalicznego), ze względu na ich zasięg międzynarodowy.
Wnioski: Poddany analizie handel ma różne znaczenie dla rozwoju ekonomicznego w poszczególnych krajach. Poszczególne rodzaje handlu mają różne znaczenie w różnych krajach dla gospodarki narodowej jak również dla rozwoju gospodarczego. Niemniej jednak należałoby przeanalizować koncentrację i internacjonalizację handlu detalicznego w celu określenie bezpieczeństwo rozwoju znaczenia badanego handlu, jako integratora łańcuchów tworzących wartość dodaną. Pod tym względem pominięto niektóre kraje będące w okresie transformacji. (abstrakt oryginalny)

Background: The paper analyzes a significance of distributive trade in contemporary national economies of select European countries (10) from the point of view of employment, gross value-added creation, supply chain establishment, and international expansion. A cause for the paper is a dissatisfactory level of economic development of certain transitional countries on one side and the high distributive trade shares (especially in the number of employees and in the GDP) on the other side.
Methods: Distributive trade's significance for a country is analyzed entirely and segmental. The data collected by Eurostat and Deloitte are analyzed and depicted graphically via usual statistical methods (relative numbers, indices and shares, tabulation and graphical depictions).
Results: The results of the research conducted should confirm a thesis on distributive trade's significance based on its shares in the economic structure; however, as an integrator in the value-creating chains, distributive trade has different significance for certain national economies, for the large-sized companies and groups (especially the retailing ones) are also expanded internationally, along with their supply chains.
Conclusions: Distributive trade does not have an equal significance for the economic development in all countries. Equally, all the divisions within distributive trade do not have equal significance for the overall country's economy, as well as for a launch of its economic development. Nevertheless, it should be necessary to analyze concentration and internationalization in detail for the sake of an evaluation of distributive trade's significance as an integrator in value-creating chains. In that respect, some transitional countries observed do lag behind. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual detailed enterprise statistics for trade, Eurostat, Database. Available on http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/set upModifyTableLayout.do?state=new¤tDimension=DS-120949NACE_R2 (accessed on February 2, 2015).
 2. Annual enterprise statistics for special aggregates of activities, Eurostat, Database. Available on http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableActiondo> (accessed on February 5, 2015).
 3. Dujak D., 2012. Uloga maloprodaje u upravljanju opskrbnim lancem [The Role of Retail Trade in the Supply Chain Management], doctoral dissertation, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics, Osijek.
 4. Dunne P.M., Lush R.F., 2008, Retailing, 6th ed., Thomson Higher Education.
 5. Employment, main characteristics, Eurostat, Database. Available on (accessed on February 2, 2015).
 6. Fernie J., Fernie S., Moore Ch., 2003, Principles of Retailing, Butterworth-Heinemann, Oxford, Burlington.
 7. Global Powers of Retailing 2015, Embracing innovation, Deloitte, January 12, 2015. Available on (accessed on February 9, 2015).
 8. Knežević B., 2011. Usporedba distributivne trgovine u Hrvatskoj i članicama Europske Unije [Distributive Trade Comparison in the Republic of Croatia and in the European Union Members], in: Segetlija, Z., Knego, N., Knežević, B.; Dunković, D. (2011), Economics of Trade, Novi informator, Zagreb, 429 - 440.
 9. Kotler Ph., Wong V., Saunders J., Armstrong, G., 2006. Principles of Marketing, Prentice- Hall, 2003, translation, MATE, Zagreb.
 10. Kotler Ph., Keller K.L., 2008, Marketing Management, 12th ed., Prentice-Hall, translation, MATE, Zagreb.
 11. Lerchenmüller M., 2003. Handelsbetriebslehre [Trading Company Management], Friedrich Kiehl Verlag GmbH, Ludwigshafen, Rhein.
 12. Levy M., Weitz B.A., 2012, Retailing Management, 8th ed., McGraw-Hill/Irwin.
 13. Main GDP aggregates per capita, Eurostat, Database. Available on (accessed on February 3, 2015).
 14. National Accounts aggregates by industry, Eurostat, Database. Available on http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64&lang=en (accessed on February 6, 2015).
 15. Segetlija Z., 2010. Maloprodaja u Republici Hrvatskoj i u nekim europskim zemljama [Retail Trade in the Republic Of Croatia and in Some European Countries], in: Renko Sanda; Blaženka, Knežević; Vouk, R. (Ed.): Izazovi trgovine u recesiji [Challenges of Trade in Recession], University in Zagreb, Faculty of Economics, Zagreb, 35-50.
 16. Segetlija Z. 2012. Maloprodaja u Republici Hrvatskoj [Retaling in the Republic of Croatia], 3rd rev. ed., Faculty of Economics in Osijek, Osijek.
 17. Statistics Explained, Glossary, Eurostat. Available on (accessed on January 12, 2015).
 18. Statistical classification of economic activities in the European Community, 2008, Eurostat, NACE Rev. 2, Methodologies and Working Papers, European Communities, 2008. Available on http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-015/EN/KS-RA-07-015-EN.PDF (accessed on January 12, 2015).
 19. Wortmann M., 2003. Strukturwandel und Globalisierung des deutschen Einzelhandels, WZB - Discusionpapier. Available on http://www.skylla.wz- berlin.de/pdf/2003/iii03-202a.pdg] (accessed on April 1, 2004)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu